Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1294. Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije, stran 4023.

Na podlagi sedmega odstavka 6.a člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razvojnem svetu kohezijske regije
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način delovanja razvojnega sveta kohezijske regije (v nadaljnjem besedilu: svet).
2. člen
(sestava in mandat sveta)
(1) Svet sestavljajo predstavniki razvojnih regij (v nadaljnjem besedilu: regija), povezanih v kohezijsko regijo. Vsaka regija ima v svetu pet predstavnikov.
(2) Mandat sveta je enak programskemu obdobju.
3. člen
(vodenje sveta)
(1) Izmed članov sveta izvoli svet z večino glasov vseh članov predsednika in podpredsednika sveta. Za predsednika in podpredsednika sveta ne moreta biti izvoljena predstavnika iste regije.
(2) Mandat predsednika in podpredsednika sveta je enak programskemu obdobju. Predsednik in podpredsednik sveta sta lahko predčasno razrešena z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Svet ima sekretarja, ki ga imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj, izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
4. člen
(načrtovanje dela in sodelovanje)
(1) Svet sprejme letni program dela in letno poročilo o svojem delu.
(2) Program dela sveta mora biti usklajen z roki za sprejem programskih in izvedbenih dokumentov kohezijske politike in politike razvoja podeželja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v programskem obdobju.
(3) Pri opravljanju svojih nalog svet sodeluje z ministrstvi, regijami, občinami, združenji gospodarskih dejavnosti, samoupravnima narodnima skupnostma ter javnimi in nevladnimi organizacijami.
5. člen
(soglasje sveta k vsebini programov EU)
Pred odločitvijo Vlade Republike Slovenije mora ministrstvo pridobiti predhodno soglasje sveta k vsebini:
– partnerskega sporazuma z EU in
– operativnih programov s področja politik Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.
6. člen
(sklicevanje sej)
(1) Svet se sestaja glede na letni program dela. Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta.
(2) Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta, mora sejo sveta sklicati na pisno zahtevo najmanj ene tretjine članov sveta. V tem primeru mora biti seja sklicana v sedmih dneh po prejemu zahteve, izvedena pa v 21 dneh po prejemu zahteve.
(3) Vabilo in gradivo za sejo se pošljejo članom sveta najmanj sedem dni pred sejo. Neodložljiva in nujna vprašanja se lahko uvrstijo na dnevni red na sami seji, če tako odloči svet.
(4) V nujnih primerih se lahko skliče izredna seja. Člane sveta se o sklicu izredne seje obvesti pisno ali po telefonu najmanj dva dni pred sejo, gradivo za sejo pa se članom sveta lahko predloži na sami seji.
(5) V izjemnih primerih se lahko skliče dopisna seja. Člane sveta se o sklicu dopisne seje obvesti pisno. Gradivo in predloge sklepov se pošlje članom sveta po faksu ali po e-pošti najmanj dva dni pred sejo. Sklep o posamezni točki dnevnega reda je sprejet, če do poteka roka glasovanja noben član sveta pisno ne sporoči svojega glasu proti.
7. člen
(sklepčnost, način odločanja in dela)
(1) Svet je sklepčen, če je na seji navzoča najmanj polovica njegovih članov.
(2) Svet sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če niso navzoči vsi člani sveta, lahko pred glasovanjem o posameznem sklepu pet članov sveta iz iste regije zahteva, da se sklep sprejme s kvalificirano večino. Glasovanje se v tem primeru izvede na dopisni seji, ki mora biti sklicana najpozneje v sedmih dneh po seji, na kateri je bila dana zahteva za kvalificirano odločanje. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov sveta.
(3) O svojih sklepih svet obvesti razvojne svete regij in svete regij, povezanih v kohezijski regiji, ter ministrstvo.
(4) Seje sveta so javne. Svet pri obravnavi posameznih točk dnevnega reda lahko izključi javnost.
(5) Na seje sveta se vabijo javni uslužbenci ministrstva, ki so zadolženi za regije, povezane v kohezijski regiji (v nadaljnjem besedilu: skrbnik regije). K posameznim točkam dnevnega reda se lahko na sejo vabijo tudi drugi udeleženci, ki se določijo s sklicem seje. Skrbniki regij in drugi udeleženci nimajo pravice glasovanja.
(6) Svet lahko podrobneje uredi način svojega dela s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov vseh članov.
8. člen
(stroški delovanja sveta in strokovna podpora)
(1) Predsednik, podpredsednik in člani sveta delujejo nepoklicno ter niso upravičeni do sejnin.
(2) Za udeležbo na seji imajo člani sveta, ob predložitvi dokazil, pravico do povrnitve stroškov javnega prevoza ali do kilometrine in parkirnine, če uporabijo lastni avtomobil. Stroški kilometrine se obračunajo po pravilih, ki veljajo za javne uslužbence.
(3) Materialne in finančne možnosti za delo sveta ter strokovno podporo svetu zagotavlja ministrstvo v svojem finančnem načrtu na podlagi letnega programa dela sveta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek delovanja sveta)
(1) Svet je ustanovljen in lahko začne delovati, ko je imenovanih najmanj tri četrtine članov sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče ministrstvo po izpolnitvi pogoja iz prejšnjega odstavka. Do izvolitve predsednika ali podpredsednika sveta konstitutivno sejo sveta vodi najstarejši navzoči član sveta.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-5/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
EVA 2013-2130-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti