Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

109. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 422.

Na podlagi 36., 37., 43., 52. in 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) se v četrtem odstavku 1. člena za številko 4 vejica in števila 5, 6, 7, 8 črtajo.
2. člen
V 39. točki 2. člena se za besedilom »načrt razvojnih programov« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: NRP)«.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obrazci in izpisi, ki so določeni s tem pravilnikom, morajo biti pravilno izpolnjeni, uradno podpisani in opremljeni z žigom neposrednega uporabnika, razen če je s tem pravilnikom določeno drugače.«.
4. člen
Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Neposredni uporabniki smejo prevzemati in plačevati obveznosti v breme namenskih prejemkov samo do višine na posebni postavki zagotovljenih pravic porabe.«.
5. člen
Tretji odstavek 42. člena se črta.
6. člen
Četrti in peti odstavek 44. člena se črtata.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Naslov podpoglavja »6.1.1.2. Sredstva finančnih mehanizmov« ter 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. in 55. člen se črtajo.
8. člen
Drugi odstavek 57. člena se črta.
9. člen
58. in 59. člen se črtata.
10. člen
V prvem odstavku 60. člena se v napovednem stavku besedilo »in sicer:« nadomesti z besedilom »na njegovo zahtevo«, 1. in 2. točka pa se črtata.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
11. člen
62., 63., 64., 65., 66., 67., 71., 72., 73. in 74. člen se črtajo.
12. člen
V 75. členu se črta 2. točka.
Dosedanja 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka.
13. člen
76. in 77. člen se črtata.
14. člen
Prvi odstavek 78. člena se črta.
15. člen
Tretji odstavek 80. člena se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
16. člen
93., 94., 96. in 97. člen se črtajo.
17. člen
Četrti odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kupnine in najemnine od nepremičnin in premičnin v lasti države se lahko uporabijo za nakup, graditev, obnovo ter investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin in premičnin v lasti države.«.
18. člen
V drugem odstavku 120. člena se v prvem stavku črta beseda »materialnih«.
19. člen
V 124. členu se črta 2. točka.
20. člen
Drugi odstavek 125. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
21. člen
V 143. členu se besedilo »116. člena« nadomesti z besedilom »145. člena«.
22. člen
V drugem odstavku 144. člena se v tretji alineji za besedama »predmet pogodbe« doda besedilo »(razen v primeru, ko gre za pogodbo po zakonu, ki ureja tajne podatke)«.
23. člen
V prvem odstavku 154. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Obrazec FEP, ki je podpisan z elektronskim podpisom, se lahko posreduje le v elektronski obliki.«,
na koncu pa se doda besedilo, ki se glasi:
»Če sta pogodba in FEP podpisana elektronsko, žig na pogodbi in FEP-u ni obvezen.«.
24. člen
Za drugim odstavkom 183. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Način predložitve dokumentacije iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za vračilo preveč ali napačno plačanih dajatev, ki so prihodek proračuna države in za nakazila prostih denarnih sredstev na računih neposrednih proračunskih uporabnikov, nakazila vlog v sistem enotnega zakladniškega računa države ter za plačila dodatne obveznosti do ZPIZ.«.
25. člen
Besedilo 184. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neposredni uporabniki posredujejo svoji računovodski službi za izplačilo sredstev iz proračuna poleg originalnih listin tudi »Odredbo za plačilo – nakazilo« (aplikacijski obrazec v sistemu MFERAC).
(2) Odredba za plačilo – nakazilo iz prejšnjega odstavka se lahko posreduje računovodski službi v elektronski ali papirni obliki. Če se odredba za plačilo – nakazilo posreduje elektronsko, mora biti podpisana z elektronskim podpisom, žig v tem primeru ni obvezen. Finančna služba PU posreduje svoji računovodski službi karton odredbodajalcev oziroma seznam oseb, ki podpisujejo odredbe elektronsko z digitalnim potrdilom.
(3) Obvezni podatki na odredbi za plačilo – nakazilo so:
1. evidenčna številka odredbe;
2. šifra in naziv neposrednega uporabnika;
3. proračunsko leto;
4. postavka:
5. konto;
6. podkonto (samo v primeru izplačil v breme postavke, ki je vključena v NRP);
7. številka predobremenitve;
8. znesek odredbe z oznako denarne enote;
9. datum zapadlosti po odredbodajalcu;
10. način plačila;
11. vrsta odhodka (namen nakazila);
12. oznaka denarne enote nakazila;
13. vrsta tečajne liste (samo pri deviznih transakcijah);
14. vrsta tečaja (samo pri deviznih transakcijah);
15. nosilec stroškov transakcije (samo pri deviznih transakcijah);
16. davčna številka upravičenca (za nerezidente je lahko identifikacijska številka);
16.a šifra upravičenca;
17. naziv upravičenca;
18. naslov upravičenca;
19. račun upravičenca;
19.a zaporedna številka računa upravičenca iz šifranta poslovnih partnerjev v sistemu MFERAC;
20. sklicna številka odobritve;
21. tuj sklic (samo v primeru plačil tujim upravičencem);
22. račun banke (samo v primeru nakazil na domače račune v tuji denarni enoti);
23. naziv in naslov banke (samo v primeru plačil tujim upravičencem);
24. evidenčna številka dokumenta;
25. evidenčna številka veznega dokumenta;
26. datum prejema dokumenta;
27. originalna številka dokumenta;
28. originalna številka veznega dokumenta;
29. datum dokumenta;
30. datum zapadlosti po dokumentu;
31. stroškovno mesto plačnika;
33. oznaka projekta NRP (tudi ukrepa);
35. postavka EU (če gre za izplačila letalskih kart in stroškov službenih potovanj, povezanih z udeležbo na sestankih Sveta EU);
39. datum in podpis odredbodajalca;
40. žig neposrednega proračunskega uporabnika (samo v primeru posredovanja odredbe v papirni obliki).
(4) Neobvezni podatki na odredbi za plačilo – nakazilo so podatki pod naslednjimi zaporednimi številkami:
6. podkonto (razen v primeru izplačil v breme postavke, ki je vključena v NRP);
11. vrsta odhodka (namen nakazila), kadar gre za plačilo obveznosti po zakonu, ki ureja tajne podatke);
13. vrsta tečajne liste (razen pri deviznih transakcijah);
14. vrsta tečaja (razen pri deviznih transakcijah);
21. tuj sklic (razen v primeru plačil tujim upravičencem);
22. račun banke (razen v primeru nakazil na domače račune v tuji denarni enoti;
23. naziv in naslov banke (razen v primeru plačil tujim upravičencem);
32. stroškovno mesto prejemnika;
34. oznaka analitike PU;
34.a pravna podlaga;
35. postavka EU (razen za izplačila letalskih kart in stroškov službenih potovanj, povezanih z udeležbo na sestankih Sveta EU);
36. opomba;
37. datum in podpis predlagatelja;
38. datum in podpis strokovne službe.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena so na odredbi za plačilo – nakazilo za plače obvezni vsi podatki, razen podatkov iz naslednjih zaporednih številk tretjega in četrtega odstavka tega člena: 13, 14, 15, 16, 16.a, 17, 18, 19, 19.a, 20, 21, 22, 23, 32, 34, 34.a, 35, 36, 37 in 38.«
26. člen
V prvem odstavku 185. člena se za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. vračila preveč ali napačno plačanih dajatev, ki so prihodek proračuna države.«.
27. člen
Priloga 5, Priloga 6, Priloga 7 in Priloga 8 se črtajo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1048/2012/9
Ljubljana, dne 10. januarja 2013
EVA 2012-1611-0229
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti