Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

772. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo), stran 1702.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in 86. ter 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 29. 2. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica, ki obsega:
– Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, številka 8/1996)
– Spremembe in dopolnitve Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/2001)
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/11)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/12).
Št. 90100-0001/1996
Ivančna Gorica, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
O D L O K
o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo)
I. SKUPNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: občina), pogoji in način njihovega podeljevanja, način vodenja evidenc o podeljenih priznanjih in nagradah ter pokroviteljstvo občine nad prireditvami.
2. člen
Priznanja in nagrade občine so:
– častni občan občine, zlati grb občine,
– nagrada Josipa Jurčiča,
– plaketa Antona Tomšiča,
– plaketa Miha Kastelica in
– priznanje župana občine.
3. člen
O podelitvi naziva častni občan občine, zlatega grba občine, nagrade Josipa Jurčiča, plakete Antona Tomšiča in plakete Miha Kastelica odloča Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
O podelitvi priznanja župana občine odloča župan občine.
4. člen
Priznanja in nagrade izroča prejemnikom župan občine.
5. člen
Sredstva za priznanja in nagrade zagotavlja občina v svojem proračunu.
II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH IN NAGRADAH
Častni občan občine
6. člen
Naziv častni občan občine se lahko podeli posamezniku, ki je zaslužen za izjemne, trajne dosežke na posameznem področju človekove ustvarjalnosti, ki pomembno vplivajo na predstavitev občine doma in po svetu.
Naziv častni občan občine se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo odloka o podelitvi naziva.
Naziv častni občan občine se podeli na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.
7. člen
Častnemu občanu občine izkazuje občina posebno čast in pozornost tako v času življenja kot tudi ob smrti.
Pravice častnega občana:
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki so pomemb­ne za občino,
– vabilo in prost vstop na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– obiski in čestitke ob osebnih jubilejih ter pomoč, če je ta potrebna, posebej v socialnih stiskah, zlasti pa ob bolezni,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca; če ni svojcev, občina zagotovi dostojen pogreb na svoje stroške.
Zlati grb občine
8. člen
Zlati grb občine se lahko podeli občanom ter gospodarskim družbam, zavodom, društvom in drugim organizacijam s sedežem v občini kot najvišja nagrada občine za življenjsko delo, večletne dosežke ali enkratne izjemne uspehe na družbenem ali gospodarskem področju, ki so izrednega pomena za razvoj in ugled občine.
Vsako leto se lahko podeli največ en zlati grb občine.
9. člen
Nagrada zlati grb občine sestoji iz zlatnika z grbom občine v posebnem etuiju s posvetilno ploščico in denarne nagrade, določene v bruto znesku v višini 2 povprečnih mesečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Zlati grb občine se podeli ob prazniku občine – 29. maja.
Nagrada Josipa Jurčiča
10. člen
Nagrada Josipa Jurčiča se lahko podeli občanom ter gospodarskim družbam, zavodom, društvom in drugim organizacijam s sedežem v občini za izjemne enkratne dosežke in pomembnejše trajne uspehe, ki pospešujejo razvoj posameznih dejavnosti v občini.
Vsako leto se lahko podelita največ dve nagradi.
11. člen
Nagrada Josipa Jurčiča obsega bronasti doprsni kipec Josipa Jurčiča na podstavku s posvetilno ploščico ter denarno nagrado, določeno v bruto znesku v višini 2 povprečnih mesečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Nagrada Josipa Jurčiča se podeli ob prazniku občine – 29. maja.
Plaketa Antona Tomšiča
12. člen
Plaketa Antona Tomšiča je priznanje, ki se lahko podeli občanom ter gospodarskim družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam s sedežem v občini za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali h gospodarskemu, kulturnemu in družbenemu razvoju občine, za posebne zasluge na področju kulturnega, športnega in drugega družbenega razvoja ter za večletno uspešno delo ob njihovih jubilejih.
Vsako leto se lahko podelita največ dve plaketi.
13. člen
Plaketa Antona Tomšiča obsega reliefni odlitek podobe Antona Tomšiča in listino, ki vsebuje besedilo odloka o podelitvi, ter denarno nagrado, določeno v bruto znesku v višini 1 povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Plaketa Antona Tomšiča se podeli ob prazniku občine – 29. maja.
Plaketa Miha Kastelica
14. člen
Plaketa Miha Kastelica se lahko podeli občanom, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam s sedežem v Občini Ivančna Gorica za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali k ohranjanju naše kulturne in etnološke dediščine, ki s svojim delovanjem in požrtvovalnostjo opravljajo tudi vzgojno in izobraževalno poslanstvo pri ohranjanju materialnih in duhovnih dobrin naših prednikov.
Vsako leto se podelita največ dve plaketi Miha Kastelica.
15. člen
Plaketa Miha Kastelica obsega listino s podtiskom podobe Miha Kastelica, ki vsebuje besedilo odloka o podelitvi, ter denarno nagrado, določeno v bruto znesku v višini 1 povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
Plaketa Miha Kastelica se podeli ob prazniku občine – 29. maja.
Priznanja župana občine
16. člen
Za dosežene uspehe pri delu in šolanju, uspešno izvedene posamezne akcije za reševanje človeških življenj, preprečevanje premoženjske škode ter za uspešno sodelovanje v drugih humanitarnih akcijah ter delovanje na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite podeljuje župan občine priznanje občanom ter organizacijam, skupnostim in društvom s sedežem v občini.
Župan lahko posameznikom podeli priznanja župana tudi z nazivom ambasador občine.
17. člen
Priznanje župana občine ima obliko listine z besedilom sklepa o podelitvi.
Priznanje ambasador občine ima obliko steklene plakete in listine z besedilom sklepa o podelitvi.
Pokroviteljstvo občine
18. člen
Zaradi posebnega pomena in v znak javnega priznanja lahko občina prevzame pokroviteljstvo nad določeno prireditvijo v občini.
O prevzemu pokroviteljstva odloča župan po predhodnem mnenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
Postopek izbora nagrajencev in dobitnikov priznanj
19. člen
Razpis za podelitev naziva častni občan, zlatega grba občine, nagrade Josipa Jurčiča ter plakete Antona Tomšiča in plakete Miha Kastelica objavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja vsako leto najkasneje do konca meseca marca.
Razpis traja 30 dni.
Z razpisom se objavi:
– kriterije za podelitev,
– vrste podatkov, ki jih mora vsebovati pobuda,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
20. člen
Pobudniki za podelitev nagrad in priznanj občine so lahko organi občine ter posamezniki in organizacije z območja občine.
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno obrazložitev.
21. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja oblikuje predlog odloka o podelitvi priznanja oziroma nagrade z obrazložitvijo in ga predloži Občinskemu svetu Občine Ivančna Gorica v obravnavo in sprejem.
Način vodenja evidenc o podeljenih priznanjih in nagradah
22. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj in nagrad opravlja županstvo občine, ki vodi tudi evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah občine.
23. člen
Priznanja in nagrade se vpisujejo v evidenco kronološko, po času, ko so bila podeljena. Evidenca vsebuje zaporedno številko, podatke o prejemniku, datum seje, na kateri je bil odlok o podelitvi priznanja oziroma nagrade sprejet, in številko odloka oziroma sklepa ter datum izročitve priznanja oziroma nagrade.
24. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in je na vpogled na občinski upravi. Odloki in sklepi o podelitvi priznanj in nagrad se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v drugih sredstvih javnega obveščanja.
III. KONČNE DOLOČBE
Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, številka 8/1996) vsebuje naslednjo končno določbo:
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine.
Spremembe in dopolnitve Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/2001) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Te spremembe in dopolnite začnejo veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti