Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012

Kazalo

680. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd, stran 1434.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 17/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10 in 62/10) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 12. redni seji dne 28. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 45/10).
2. člen
Spremenijo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek 3. člena, tako, da se glasijo:
»Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši oziroma zakoniti zastopniki, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo vlogo za vpis predšolskega otroka v vrtec oddati najkasneje do konca razpisnega roka.
Vrtec objavi javni razpis za novo šolsko leto v mesecu marcu ali aprilu.
Vlogo za vpis predšolskega otroka v vrtec vložijo starši oziroma zakoniti skrbniki otroka na upravi vrtca.
Vlogo za vpis predšolskega otroka v vrtec lahko vlagatelji dvignejo na upravi vrtca, dostopna pa je tudi v elektronski obliki.«
3. člen
Dopolni se prvi stavek 5. člena na naslednji način:
Za besedno zvezo »V skladu …« in pred besedno zvezo »z odločbo pristojnega organa …« se doda besedna zveza »z določili zakona ima …«.
4. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika, tako, da se glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |Kriterij                   | Št. tč. |
+------+----------------------------------------------+---------+
|1   |Otrok, katerega starši imajo stalno      |     |
|   |prebivališče v Občini Dravograd ali otrok, ki |     |
|   |ima skupaj z enim od staršev stalno      |     |
|   |prebivališče v Občini Dravograd pod      |     |
|   |naslednjimi pogoji:              |     |
|   |– zaposlena sta oba starša,          |     |
|   |– zaposlen je starš, če otrok živi v     |     |
|   |enoroditeljski družini,            |  30  |
|   |– oba starša imata status kmeta, dijaka ali  |     |
|   |študenta (potrdilo o statusu),        |     |
|   |– eden od staršev ima status kmeta, dijaka  |     |
|   |ali študenta (potrdilo o statusu), drugi je  |     |
|   |zaposlen                   |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|2   |Otrok je bil v preteklem šolskem letu ob   |     |
|   |rednem vpisu na čakalni listi za sprejem v  |     |
|   |vrtec in ni bil sprejet            |  20  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|3   |Otrok, ki se vpisuje v vrtec zadnje leto pred |     |
|   |vpisom v šolo ali otrok, ki mu je bil odložen |     |
|   |vstop v šolo                 |  20  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|4   |Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od  |     |
|   |staršev stalno ali začasno prebivališče v   |     |
|   |Občini Dravograd, starš je zaposlen in je   |     |
|   |zavezanec za dohodnino v RS          |  20  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|5   |Otrok je bil vpisan v ali po rednem roku, ker |     |
|   |ni izpolnjeval starostnega pogoja       |  15  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|6   |Eden izmed staršev je zaposlen ali ima status |     |
|   |kmeta ali dijaka ali študenta (potrdilo o   |     |
|   |statusu), drugi starš ni zaposlen       |  8  |
+------+----------------------------------------------+---------+
|7   |V vrtec je že vključen eden ali več otrok iz |     |
|   |iste družinske skupnosti in bo/do v vrtcu   |     |
|   |ostal/i v prihodnjem šolskem letu       |  5  |
+------+----------------------------------------------+---------+
V primeru, da ima več otrok enako število točk, se upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer ima pri sprejemu v vrtec prednost starejši otrok.
V primeru, da ima še vedno več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporednimi številkami od 1 do 5 dosegel višje število točk.
V primeru, da starši za že vključene otroke nimajo poravnanih obveznosti do vrtca za oskrbnine, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva dodatnih kriterijev.«
5. člen
Dopolni se drugi stavek 10. člena pravilnika na naslednji način:
Na koncu stavka se za besedno zvezo »na podlagi nove vloge …« doda besedna zveza »za vpis.«
6. člen
Dopolni se 11. člen pravilnika na naslednji način:
Prvi odstavek se glasi:
»V primeru vključitve otroka med mesecem, morajo starši otroka vpisati praviloma 15 dni pred predvideno vključitvijo. Plačilo staršev se proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v mesecu.
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca, če starši otroka izpišejo iz vrtca praviloma 15 dni koncem tekočega meseca. V nasprotnem primeru izpis z naslednjim mesecem ni mogoč.«
Na koncu drugega odstavka se črta besedna zveza »najmanj petnajst dni pred želenim izstopom.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2008-41
Dravograd, dne 28. februarja 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.