Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4046. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 11498.

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 12. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtce na območju Občine Postojna (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec kot tudi vodenje centralne evidence vpisanih otrok ter centralnega čakalnega seznama.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Vsakoletni javni vpis novincev v vrtce Občina Postojna (v nadaljevanju: občina) uskladi z vrtci in v ta namen objavi rokovnik vpisa in sprejema otrok, katerega predlog pripravijo vrtci, in je obvezen za vse vrtce.
4. člen
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede praviloma v mesecu februarju, na podlagi javnega poziva, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani občine.
Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o predvidenem številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o predvidenem številu prostih mest in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
5. člen
Za vpis otrok v vrtce iz 1. člena tega pravilnika se izvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtce.
V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enoten vpis otrok v vrtce na območju občine poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
6. člen
Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok.
Občina vzpostavi centralno evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam.
Evidence iz prejšnjih odstavkov vsebujejo podatke, ki jih določa Zakon o vrtcih.
7. člen
Vpis otroka v vrtec se izvede z vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga), h kateri je potrebno priložiti zahtevana dokazila, navedena v vlogi.
Obrazec vloge je na voljo na sedežu vrtca in na spletnih straneh vrtca ter občine.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče šolsko leto in za prihajajoče šolsko leto, za katero je že bil objavljen poziv k vpisu.
8. člen
Za posameznega otroka lahko vlagatelj odda le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in v primeru vrtca z oddelki v različnih naseljih najmanj 1 oziroma največ 3 naselja, ki jih rangira od A (najbolj želeno) do C (najmanj želeno), v katerih oddelke želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire). Vlogo mora oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec, v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec druge izbire).
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtec s sklepom zavrže.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
9. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlogo evidentira ter vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
Vloge iz prejšnjega odstavka vrtec obravnava v primeru nastanka prostega mesta v vrtcu, če so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama oziroma če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama, ki so vrtec navedli kot vrtec prve oziroma druge izbire, ponujeno prosto mesto, pa so ga vlagatelji odklonili ali niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji
10. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca oziroma zavoda (v nadaljevanju: ravnatelj) ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec vlagatelja pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagateljem, o datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih vlagateljev.
11. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
12. člen
Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) je sestavljena iz:
– 1 predstavnika občine, ki ga predlaga v imenovanje župan,
– 1 predstavnika delavcev vrtca, ki ga predlaga v imenovanje ravnatelj,
– 1 predstavnika staršev iz vrtca, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev.
Komisijo na podlagi pridobljenih pisnih predlogov iz prejšnjega odstavka imenuje ravnatelj s sklepom.
Člani komisije so imenovani za dobo 4 let in so lahko ponovno imenovani. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Ne glede na prejšnji odstavek predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju mandata članom prejšnje komisije.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Komisija lahko odloča, če so na seji navzoči vsi člani, odločitve pa sprejema z večino glasov članov.
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Vsi člani komisije in zapisnikar se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisom posebne izjave.
13. člen
Naloga komisije je:
– da oblikuje prednostni seznam vrtca za sprejem otrok glede na kriterije, starost otroka in zadnje tri cifre v EMŠO otroka,
– da preveri podatke o prostih mestih vrtca.
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni seznam za sprejem otrok.
Zapisnik podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
14. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev, praviloma v mesecu marcu.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama oziroma če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama, ki so vrtec navedli kot vrtec prve oziroma druge izbire, ponujeno prosto mesto, pa so ga vlagatelji odklonili ali niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec.
15. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in tako oblikuje prednostni seznam otrok.
Če vlagatelj odda nepopolno vlogo, ga vrtec pozove k dopolnitvi vloge po navadni pošti, elektronski pošti, telefonu ali ustno. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
16. člen
Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------+-------------------------------------------+---------+
|Kriterij |                      | Število |
|     |                      | točk  |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|1.    |Prebivališče (upošteva se ena izmed    |     |
|     |variant)                  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|1.a   |Otrok in starši imajo stalno prebivališče v|  30  |
|     |Občini Postojna              |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|1.b   |Otrok v enostarševski družini ima z enim od|  30  |
|     |staršev stalno prebivališče v Občini    |     |
|     |Postojna                  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|1.c   |Otrok in eden od staršev, s katerim otrok |  20  |
|     |živi, imata stalno prebivališče v Občini  |     |
|     |Postojna                  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|1.č   |Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od |  20  |
|     |staršev stalno ali začasno prebivališče na |     |
|     |območju Občine Postojna in je vsaj eden od |     |
|     |staršev zavezanec za dohodnino v Republiki |     |
|     |Sloveniji                 |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|2.    |Stalnost bivanja v občini (upošteva se ena |     |
|     |izmed variant)               |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|2.a   |Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ali |  20  |
|     |1.c ali 1.č imajo/ima starši stalno    |     |
|     |prebivališče (tujec pa lahko začasno) na  |     |
|     |območju občine neprekinjeno najmanj od 1. |     |
|     |1. predhodnega leta pred javnim vpisom   |     |
|     |novincev                  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|2.b   |Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ali |  10  |
|     |1.c ali 1.č ima eden od staršev stalno   |     |
|     |prebivališče (tujec pa lahko začasno) na  |     |
|     |območju občine neprekinjeno najmanj od 1. |     |
|     |1. predhodnega leta pred javnim vpisom   |     |
|     |novincev, drugi od staršev pa manj     |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|3.    |Otrok je bil v preteklem šolskem letu   |  10  |
|     |uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu |     |
|     |med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto |     |
|     |mesto v želenem vrtcu oziroma oddelku   |     |
|     |(naselju)                 |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|4.    |Zaposlenost (upošteva se ena izmed variant)|     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|4.a   |Zaposlenost obeh staršev oziroma enega od |  10  |
|     |staršev, če gre za enostarševsko družino  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|4.b   |Otrok staršev dijakov ali študentov    |  10  |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|4.c   |Otrok, katerega eden od staršev je     |  10  |
|     |zaposlen, drugi pa je dijak ali študent  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|4.d   |Zaposlenost samo enega od staršev, drugi pa|  5  |
|     |je prijavljen na zavodu za zaposlovanje  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|4.e   ||Nezaposlenost starša v enoroditeljski   |  5  |
|     |družini, ki je prijavljen na zavodu za   |     |
|     |zaposlovanje                |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|5.    |Število vzdrževanih otrok v družini na dan |     |
|     |oddaje vloge:               |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|5.a   |– dva otroka                |  2  |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|5.b   |– trije otroci               |  4  |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|5.c   |– štirje ali več otrok           |  8  |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|6.*   |Otrok, ki je bil sprejet v vrtec, pa so ga |  6  |
|     |starši zaradi zdravstvenih težav morali  |     |
|     |izpisati ali odkloniti sprejem       |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|7.    |Otrok je od rojstva prijavljen v Občini  |  2  |
|     |Postojna (stalno ali začasno bivališče)  |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|8.    |Starši so upravičeni do otroškega dodatka |  4  |
|     |za prvi dohodkovni razred (odločba ne sme |     |
|     |biti starejša od 12 mesecev)        |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
|9.    |Na dan 1.9. tekočega leta bo otrok dopolnil|  10  |
|     |11 mesecev ali več             |     |
+---------+-------------------------------------------+---------+
* V primeru izpisa zaradi zdravstvenih težav otroka starši predložijo potrdilo zdravnika specialista.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
17. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe za predšolske otroke. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega vlagatelji predložijo mnenje centra za socialno delo (v nadaljevanju: center) o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme v vrtec.
18. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev oblikuje prednostni seznam tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri cifre iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh cifer EMŠO.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v vrtcu in glede na program, ki se izvaja v vrtcu.
Tako vrtec oblikuje seznam sprejetih otrok.
Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam se objavita na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih na seznamu sprejetih otrok in čakalnem seznamu se objavijo pod šifro, s katero je vlagatelj pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.
19. člen
Vrtec pošlje vlagateljem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so vlagatelji navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta zavoda lahko vlagatelji sprožijo upravni spor.
Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev.
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
20. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila iz prejšnjega člena, vrtec vlagateljem/staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji.
Vlagatelji/starši otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva skleniti pogodbo z vrtcem, v nasprotnem primeru se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Tudi v primeru, da vlagatelji pisno odklonijo ponujen vrtec oziroma oddelek vrtca, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Če je vlagatelj na vlogi v okviru prve izbire navedel vrtec z oddelki v različnih naseljih in odklonil sprejem v katerega od želenih oddelkov (naselij), se šteje, da je umaknil vlogo za vpis otroka v vrtec.
S sklenitvijo pogodbe med vrtcem in vlagatelji se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
21. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila o sprejemu oziroma o uvrstitvi otroka na čakalni seznam.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire, se v informacijskem sistemu občine čakalne sezname otrok posameznih vrtcev združi v centralni čakalni seznam. Pri tem se upošteva doseženo število točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda tudi na centralnem čakalnem seznamu upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri cifre v EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo teh treh cifer.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam vsebuje šifro otroka, pod katero se vodi otroka v centralni evidenci vpisanih otrok, ter skupno število točk na podlagi kriterijev iz 16. člena tega pravilnika.
Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih, na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine.
IV. SPREJEM OTROK S CENTRALNEGA ČAKALNEGA SEZNAMA
22. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir, glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se vlagatelje pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir vrtcev oziroma oddelkov (naselij), ki so jih navedli v vlogi.
Vrtec, ki pozove vlagatelje po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju vlagateljev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka. Podatke o otroku, ki je bil sprejet in vključen s centralnega čakalnega seznama v vrtec druge izbire, se izbriše iz evidence vpisanih otrok v vrtcu prve izbire.
Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove vlagatelje otrok s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 dni od dneva ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Če vlagatelji otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v ponujen vrtec oziroma oddelek vrtca ali ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili vlogo, in ostanejo na centralnem čakalnem seznamu do vključitve v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Za odklonjeni vrtec oziroma oddelek (naselje) vrtca otrok do konca šolskega leta, za katerega velja centralni čakalni seznam, ne more dobiti nove ponudbe, razen v primeru novega razpisa.
Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto otroku v tem primeru ne pripadajo točke po kriteriju št. 3.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagateljem, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem sistemu.
23. člen
V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto, otroku pripadajo točke po kriteriju št. 3.
24. člen
V primeru, da vlagatelj umakne vlogo za sprejem otroka v vrtec s pisno odpovedjo, se otroka izbriše iz centralnega čakalnega seznama.
25. člen
Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
26. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.
V primeru,da vrtec prostih mest ne more zapolniti z otroki s centralnega čakalnega seznama, se v vrtec lahko vključijo otroci vlagateljev, ki so vloge oddali po poteku roka za prijavo na vpis. Če je teh otrok več, kot je prostih mest, se komisija ponovno sestane in ovrednoti prejete vloge iz 9. člena v skladu s kriteriji iz 16. člena ter tako oblikuje drugi prednostni seznam otrok, po katerem vrtec sprejema otroke, dokler ni seznam izčrpan, nakar se komisija zopet sestane in ponovno oblikuje drugi prednostni seznam otrok. Če vrtec prostih mest ne zapolni z otroki z drugega prednostnega seznama, se vpis v vrtec omogoči otrokom z drugega prednostnega seznama drugih vrtcev na območju občine, ki so vrtec s prostim mestom navedli kot vrtec druge izbire.
27. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo vlagateljem po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
V. IZPIS OTROK
28. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.
29. člen
Starši lahko otroka med koledarskim letom začasno izpišejo iz vrtca. Najkrajše obdobje izpisa je en mesec, skupni obseg izpisa med letom ne sme presegati obdobja dveh mesecev. Začasni izpis se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v mesecu.
Kot dodatni začasni izpis se upošteva, če je otrok zaradi bolezni odsoten za najmanj en mesec (z zdravniškim dokazilom).
Izpisni rok je 15 dni.
Za začasen izpis otroka iz vrtca izpolnijo starši poseben obrazec, v primeru začasnega izpisa zaradi zdravstvenih razlogov pa priložijo potrdilo zdravnika.
V času trajanja začasnega izpisa plačajo starši 50 % stroškov plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Po preteku začasnega izpisa je otrok ponovno vpisan v isti program vrtca.
Za otroke, ki imajo vrtec sofinanciran s strani države, začasni izpis ni možen. Starši o njihovi odsotnosti le obvestijo vrtec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Če se tekom šolskega leta odpre nov vrtec, občina vlagatelje s centralnega čakalnega seznama in vlagatelje, ki so naknadno, po razpisu, oddali vlogo (nepravočasno oddane vloge), pozove k oddaji vloge na poziv k vpisu, ki ga v sredstvih javnega obveščanja objavi novi vrtec.
Nov vrtec obravnava vloge in vodi postopek sprejema otrok v vrtec na način, kot ga opredeljuje ta pravilnik od 10. do 20. člena.
Čakalni seznam novega vrtca se do konca šolskega leta, za katerega je bil oblikovan, vodi ločeno od centralnega čakalnega seznama. V novi vrtec vključeni otroci se črtajo s centralnega čakalnega seznama.
Otrokom s čakalnega seznama vrtca, ki do konca šolskega leta ne bodo dobili ponudbe za sprejem, bodo v naslednjem šolskem letu pripadale točke po 3. kriteriju iz 16. člena tega pravilnika.
31. člen
Nova komisija za sprejem otrok v vrtec se imenuje najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Postojna, ki ga je svet Vrtca Postojna sprejel na svoji seji dne 31. 5. 2007 in Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Prestranek, ki ga je svet Vrtca Prestranek sprejel na svoji seji dne 5. 6. 2007.
Obstoječi čakalni seznami za sprejem otrok v vrtec, oblikovani na podlagi pravilnikov iz prejšnjega odstavka tega člena, ostanejo v veljavi do oblikovanja novih čakalnih seznamov oziroma centralnega čakalnega seznama po določbah tega pravilnika.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012
Postojna, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti