Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3974. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava, stran 10977.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06, 94/09, 64/12), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) so Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na nadaljevanju 21. redne seje dne 6. 12. 2012, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 16. redni seji dne 18. 12. 2012, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 18. 12. 2012 in Občinski svet Občine Vipava na 18. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, način sprejemanja odločitev, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(področja opravljanja nalog)
(1) Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Vipava ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava« (v nadaljnjem besedilu: medobčinska uprava) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in občinskega redarstva;
– notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva;
– na področju urejanja prostora.
(2) Ustanoviteljske pravice občin izvršujejo župani občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje medobčinske uprave, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic.
(3) Župani občin ustanoviteljic soglasno sprejmejo kadrovski načrt, sistemizacijo delovnih mest, finančni načrt medobčinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske uprave in sprejemajo druge akte za nemoteno delovanje medobčinske uprave.
3. člen
(sedež medobčinske uprave)
(1) Sedež medobčinske uprave je v Šempetru, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
(2) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
(opravljanje upravnih in strokovnih nalog)
(1) Medobčinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic. Medobčinska uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Področje občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva zajema nadzor izvajanja občinskih odlokov in drugih predpisov občin ustanoviteljic na območju posamezne občine ustanoviteljice.
(3) Področje notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva zajema: naloge notranjega revidiranja organizacijskih enot občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki.
(4) Področje upravnega ter strokovnega urejanja prostora zajema: naloge priprave prostorskih planskih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja, priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja, strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora, dajanje informacij o prostoru, druge naloge, s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Pooblaščene uradne osebe medobčinske uprave, ki opravljajo naloge s področja občinskega inšpekcijskega nadzorstva, izvajajo nadzor v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe medobčinske uprave, ki opravljajo naloge s področja občinskega inšpekcijskega nadzorstva, vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških na prvi stopnji.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Vsi akti – predpisi, po katerih pooblaščene uradne osebe medobčinske uprave vodijo prekrškovne postopke, so navedeni v posebni prilogi, ki je objavljena na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
6. člen
(odločanje o upravnih zadevah)
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada zadeva.
(2) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada zadeva oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) Če javni uslužbenec medobčinske uprave v skladu z zakonom ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku, se izloči. O izločitvi zaposlenega v medobčinski upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje medobčinske uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno, razen, če je nezakonito delo posledica navodila, ki ga je dobil od župana ali občinske uprave posamezne občine.
7. člen
(vodja medobčinske uprave)
(1) Medobčinsko upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja medobčinske uprave je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja medobčinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
8. člen
(naloge in pristojnosti vodje medobčinske uprave)
(1) Vodja medobčinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja medobčinske uprave predstavlja medobčinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinske uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave.
9. člen
(status delodajalca)
(1) Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici.
(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic oziroma vodja medobčinske uprave na podlagi pisnega pooblastila vseh županov.
10. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za delo medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev na dan 31. 10. 2012 v naslednjem razmerju:
– Občina Šempeter - Vrtojba 29,70 %
– Občina Renče - Vogrsko 21,04 %
– Občina Miren - Kostanjevica 23,04 %
– Občina Vipava 26,22 %.
(2) Razmerje se lahko določa vsako leto glede na število prebivalcev preteklega leta iz centralnega registra prebivalcev RS na dan 31. december, ki ga pridobijo občine ustanoviteljice in ga posredujejo medobčinski upravi.
11. člen
(delitev stroškov)
(1) Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih, ki jih zagotavlja občina ustanoviteljica v kateri ima medobčinska uprava sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice medobčinske uprave delijo v razmerju, ki je določen v prejšnjem členu.
12. člen
(zagotavljanje finančnih sredstev)
(1) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Občina ustanoviteljica, v kateri ima medobčinska uprava sedež, mora sredstva za medobčinsko upravo voditi ločeno od ostalih sredstev.
(2) Finančni načrt medobčinske uprave, ki ga na predlog vodje medobčinske uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za medobčinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je informativna priloga k njihovim proračunom. Realizacija finančnega načrta v posameznem letu je posebna postavka v realizaciji občinskih uprav občin ustanoviteljic.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je župan sedežne občine oziroma po pooblastilu vodja medobčinske uprave.
III. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
13. člen
(pravice in obveznosti)
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
14. člen
(pristop k medobčinski upravi)
Druge občine lahko pristopijo k medobčinski upravi, če na seji občinskega sveta sprejmejo o tem sklep in če s tem soglašajo vse občine ustanoviteljice.
15. člen
(izstop iz medobčinske uprave)
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse finančne in materialne obveznosti do medobčinske uprave na podlagi tega odloka in dogovora in prevzame vodenje vseh postopkov o prekrških, ki so bili storjeni na njenem področju.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(kadrovski načrt in akt o sistemizaciji)
(1) V šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic kadrovski načrt in akt o sistemizaciji delovnih mest.
(2) Sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave Medobčinski upravi občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica, št. 100-1/2010-1, z dne 29. 4. 2010, ki so ga sprejeli župani ostane v veljavi dokler župani ne sprejmejo novega akta o sistemizaciji v skladu z zakonom in tem odlokom. Vsi zaposleni v Medobčinski upravi občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica, nadaljujejo z delom na istih delovnih mestih v Medobčinski upravi občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava.
17. člen
(prevzem javnih uslužbencev)
(1) Javni uslužbenci, zaposleni na Medobčinski upravi občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, ki so razporejeni na uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, se premestijo na delovna mesta, določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest medobčinske uprave v roku šestdeset dni po njegovem sprejemu.
(2) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda akt o premestitvi v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi.
(3) Javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v medobčinski bodisi v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
18. člen
(prenehanje delovanja MU)
(1) V primeru odločitve, da medobčinska uprava preneha z delom, si vse občine razdelijo za to namenjene stvari, pravice in denarna sredstva, razen pravic in obveznosti po drugem odstavku tega člena, ki se delijo po ključu iz 10. člena tega odloka. O konkretni razdelitvi sklenejo župani sporazum v roku 3 mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju medobčinske uprave.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo občine ustanoviteljice:
– poravnati vse materialne obveznosti skupne občinske uprave do tretjih oseb;
– prevzeti v svoje občinske uprave javne uslužbence, ki so jim zagotovile delo v medobčinski upravi.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradnih objavah občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 01101-19/2012-16
Šempeter pri Gorici, dne 6. decembra 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.
Št. 00701-42/2012-1
Bukovica, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 007-24/2012-3
Miren, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 007-0005/2012
Vipava, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost