Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3658. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, stran 9674.

Na podlagi osemnajste alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 22. novembra 2012 sprejel
O D L O K
o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Žalec in določa upravičence, pogoje, postopek, način in višino dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva ob rojstvu otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Žalec.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI
4. člen
Postopek za uveljavitev pravice do denarne pomoči se uvede na vlogo upravičene stranke. Rok za oddajo vloge je eno leto od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže.
5. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči po tem odloku vodi in odloča z odločbo pristojni urad Občine Žalec, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan občine.
6. člen
Pristojni urad Občine Žalec nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun vlagatelja. Denarna sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja do 20. v mesecu za vloge, prejete v preteklem mesecu.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
7. člen
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka po tem pravilniku znaša za prvega otroka 190,00 EUR, za drugega in vsakega nadaljnjega otroka pa 230,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Žalec.
8. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNE ODLOČBE
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 154-06-0048/2012
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti