Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2012 z dne 17. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2012 z dne 17. 8. 2012

Kazalo

2553. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci, stran 6263.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 30/11), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter strokovnih podlag, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor je Občinski svet Občine Beltinci na 17. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, Občina Beltinci s tem odlokom razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Beltinci.
2. člen
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem:
– arheološka najdišča so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi strokovnimi postopki;
– stavbe so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi namenjene bogoslužju;
– parki in vrtovi so deli odprtega prostora, oblikovani v razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem, vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);
– stavbe s parki in vrtovi so enovite celote oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
– spominski objekti ali kraji so grajeni ali oblikovani objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na človeško poselitev ali dejavnost;
– drugi objekti in naprave so grajeni objekti ali večji predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim potrebam, ki niso primerni za bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/gospodarske objekte, kulturne in vadbene objekte, objekte transportne infrastruktur, objekte urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter zidove in jarke;
– naselja in njihovi deli so prostori trajne človeške poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči;
– kulturna krajina je del odrtega prostora z naravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine in zgodovinske krajine;
– ostalo je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.
3. člen
Odlok vsebuje naslednja določila o kulturnih spomenikih, ki jih povzema iz strokovnih podlag Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in sicer:
– identifikacijo spomenika;
– opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
– varstveni režim spomenika;
– vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika.
II. OPISI Z OBRAZLOŽITVAMI, VREDNOTENJEM IN VARSTVENIM REŽIMOM
4. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena naslednji spomeniki: (na območju Občine Beltinci) se razglasijo:
EŠD:     29516
Ime enote:  Dokležovje – Arheološko območje Tabla
 
Lokacija :  parc. št.: 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5
       vse k.o. Dokležovje
 
Utemeljitev  Pri arheološkem sondiranju leta 2010 je bila v
razglasitve: bližini železniške proge vzhodno od vasi
       odkrita arheološka kulturna plast z odlomki
       rimskodobne lončenine. Lokacija je pomembna za
       razumevanje rimskodobne kulturne krajine.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur,
       ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali
       spreminjale konfiguracijo terena;
       – čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za
       gnojenje in zatiranje škodljivcev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880

EŠD:     1238
Ime enote:  Dokležovje – Gomilno grobišče
 
Lokacija :  parc. št.: 431, 432, 433, 434, 435/1, 435/2,
       436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446,
       449, 450 vse k.o. Dokležovje
 
Utemeljitev  Severno od vasi je v bližini ceste Dokležovje–
razglasitve: Bratonci pet večinoma nepoškodovanih rimskih
       gomil z dobro vidnimi obodnimi jarki. Tri
       gomile ležijo na travniku, dve pa na njivi.
       Dimenzije gomil: višina 0,5–1,8 metra, premer
       10–15 metrov. Gomilno grobišče predstavlja
       enega od prostorskih markerjev rimskodobne
       kulturne krajine.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – prepovedano je izkopavanje panjev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880

EŠD:     1247
Ime enote:  Dokležovje – Rimska gomila
 
Lokacija :  parc. št.: 220/1, 220/2, 220/3, 222/1, 222/2,
       222/3 vse k.o. Dokležovje
 
Utemeljitev  Zahodno od vasi leži na njivi nepoškodovana
razglasitve: rimskodobna grobna gomila. Gomila predstavlja
       enega od prostorskih markerjev rimskodobne
       kulturne krajine, zato se jo ohranja v
       neokrnjeni obliki.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880

EŠD:     10343
Ime enote:  Gančani – Bronastodobna naselbina
 
Lokacija :  parc. št.: 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336,
       3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344,
       3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352,
       3353/1, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358/1, 3358/2,
       4171, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177,
       4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185,
       4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193,
       4194, 4195, 4242-srednji del, 4243-srednji del
       vse k.o. Gančani
 
Utemeljitev  Jugovzhodno od vasi na poljih z ledinskim
razglasitve: imenom Prapornica se nahajajo ostanki
       bronastodobne naselbine v velikosti 200 x 100
       metrov. Med površinskimi najdbami je največ
       odlomkov lončenine iz bronaste dobe in hišnega
       ometa. Kulturna plast je v večjem delu
       neprekopana, zaradi česar je naselbina
       izrednega pomena za vrednotenje bronastodobne
       kulturne krajine.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 288
 
EŠD:     10342
Ime enote:  Gančani – Eneolitska naselbina Gospodsko
 
Lokacija :  parc. št.: 2548, 2549, 2550, južni del 2576/2,
       južni del 2576/3, južni del 2576/4, južni del
       2577, 2578 vse k.o. Gančani
 
Utemeljitev  Severno od vasi so na poljih z ledinskim imenom
razglasitve: Gospodsko ostanki eneolitske naselbine,
       ugotovljene na podlagi površinskih najdb
       (odlomki lončenine, kamnite sekire). Večinoma
       še neprekopana kulturna plast predstavlja
       izredni raziskovalni potencial za razumevanje
       poselitvene slike v povodju reke Ledave v
       eneolitskem obdobju.
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
       – prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in
       vlak;
       – prepovedano je izkopavanje panjev in skal;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880
 
EŠD:     1242
Ime enote:  Gančani – Gomilno grobišče Bogojinski gozd
 
Lokacija :  parc. št.: severni del 1 k.o. Gančani
 
Utemeljitev  V gozdu vzhodno od ceste Gančani–Bogojina se
razglasitve: nahajata dve poškodovani gomili iz neznanega
       časa. Gomili sta arheološki terenski spomenik v
       prvotni legi. Ohranjata se v nespremenjeni
       obliki.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
       – prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in
       vlak;
       – prepovedano je izkopavanje panjev in skal;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880
 
EŠD:     1252
Ime enote:  Gančani – Rimska gomila Hraščica
 
Lokacija :  parc. št.: jugozahodni del 9 k.o. Gančani
 
Utemeljitev  Vzhodno od ceste Gančani–Bogojina, v gozdu z
razglasitve: ledinskim imenom Hraščica, se nahaja
       rimskodobna gomila, ki je bila leta 1974
       arheološko sondirana. Njena višina je 1,1
       metra, premer 19,5 metra. Gomila predstavlja
       enega od prostorskih markerjev rimskodobne
       kulturne krajine, zato se jo ohranja v
       neokrnjeni obliki.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
       – prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in
       vlak;
       – prepovedano je izkopavanje panjev in skal;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturno
       varstvenih pogojev in soglasja ali strokovnih
       podlag možno po predhodni arheološki raziskavi
       v robne dele varovanih površin locirati
       infrastrukturne objekte in komunalne vode,
       vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880
 
EŠD:     1253
Ime enote:  Gančani – Rimska cesta
 
Lokacija :  parc. št.: 3544-4045 (deli parcel) in 2999-3184
       (deli parcel) vse k.o. Gančani.
 
Utemeljitev  Vzhodno od Gančanov je med njivami in travnikih
razglasitve: vse do naselja Renkovci na površini še vidna
       trasa rimske ceste. S svojo povezovalno
       funkcijo med posameznimi naselbinskimi območji
       predstavlja pomemben kulturni element v
       prostoru, pri čemer pa je poleg smeri ceste
       pomembna tudi njena struktura.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
       – prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
       – prepoved izkopavanja panjev in skal;
       – prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur,
       ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali
       spreminjale konfiguracijo terena;
       – čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za
       gnojenje in zatiranje škodljivcev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880
 
EŠD:     1251
Ime enote:  Gančani – Rimska gomila Logarnica
 
Lokacija :  parc. št.: južni del 12/3 k.o. Gančani.
 
Utemeljitev  Vzhodno od ceste Gančani–Renkovci je v gozdu
razglasitve: rimska gomila, ki je bila leta 1974 arheološko
       sondirana. Višina gomile je 1,3 metra, širina
       pa 13 metrov. Gomila predstavlja enega od
       prostorskih markerjev rimskodobne kulturne
       krajine, zato se jo ohranja v neokrnjeni
       obliki.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
       – prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
       – prepoved izkopavanja panjev in skal;
       – čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za
       gnojenje in zatiranje škodljivcev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880
 
EŠD:     10663
Ime enote:  Ižakovci – Gomila
 
Lokacija :  parc. št.: 853 k.o. Ižakovci
 
Utemeljitev  Zahodno od ceste Ižakovci–Beltinci so na njivi
razglasitve: ostanki skoraj popolnoma izravnane, časovno
       neopredeljene gomile. Kot priča človekovega
       delovanja je, pa čeprav izravnava, pomembna za
       razumevanje razvoja kulturne krajine.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880

EŠD:     1239
Ime enote:  Ižakovci – Rimska naselbina
 
Lokacija :  parc. št.: 264, 291-310, 311/1, 311/2, 312-322,
       323/1, 323/2, 324-330 vse k.o. Ižakovci
 
Utemeljitev  Na njivskih površinah z ledinskim imenom
razglasitve: Osredek, severozahodno od Ižakovec, odlomki
       rimskih tegul in lončenine. Gre za ostanke
       rimske naselbine v velikosti 300 x 300 metrov.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer
       v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880

EŠD:     1237
Ime enote:  Lipovci – Rimska gomila
 
Lokacija :  parc. št.: 1205/2 in 1206 k.o. Lipovci
 
Utemeljitev  Ob poljski poti zahodno od ceste Dokležovje–
razglasitve: Lipovci se nahaja danes izravnana rimskodobna
       gomila. Čeprav izravnana, predstavlja enega od
       prostorskih markerjev rimskodobne kulturne
       krajine.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur,
       ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali
       spreminjale konfiguracijo terena;
       – čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za
       gnojenje in zatiranje škodljivcev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880
 
EŠD:     1244
Ime enote:  Lipa – Arheološko območje Gomilčice
 
Lokacija :  parc. št.: 3132/1 in 3132/2 k.o. Lipa
 
Utemeljitev  Na rahlo dvignjenem platoju z ledinskim imenom
razglasitve: Gomilčice zahodno od vasi Lipa, so bile na
       njivah najdeni odlomki eneolitske lončenine.
       Lokacija je pomembna za razumevanje poselitvene
       dinamike v kulturni krajini v prazgodovinskih
       obdobjih.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
       – prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
       – prepoved izkopavanja panjev in skal;
       – prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur,
       ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali
       spreminjale konfiguracijo terena;
       – čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za
       gnojenje in zatiranje škodljivcev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880

EŠD:     15559
Ime enote:  Lipovci – Arheološko najdišče Popava
 
Lokacija :  parc. št.: 265/3, 266/3, 266/6, 266/9, 266/10,
       266/11, 267/3, 267/4, 267/6, 267/7, 267/10,
       268/1, 268/4, 269/1, 271, 272/2, 272/5, 273/2,
       273/5, 274/2, 274/4, 274/6, 275/2, 275/4,
       275/6, 276/2, 276/5, 276/6, , 276/8, 276/11,
       276/14, 276/16, 276/18, 276/20, 277/2, 277/4,
       277/6, 278/2, 278/4, 278/6, 278/8, 278/9,
       278/11, 279/1, 279/6, 280/1, 280/6, 281/1,
       281/6, 282/2, 282/4, 282/5, 283/2, 283/4,
       283/5, 284/2, 284/5, 285/2, 285/5, 286/9,
       vzhodni del 2965, vzhodni del 2966, vzhodni del
       2967, zahodni del 2968, 2970 vse k.o. Lipovci
 
Utemeljitev  Pred gradnjo avtoceste so bile na območju z
razglasitve: ledinskim imenom Popava odkrite in delno tudi
       podrobneje raziskani ostanki naselbin iz
       obdobja eneolitika, zgodnjega srednjega veka in
       rimske dobe, kakor tudi grobišče iz obdobja
       zgodnjega srednjega veka. Večfazno in
       kompleksno arheološko najdišče je izrednega
       pomena za razumevanje poselitvene dinamike v
       arheoloških obdobjih za širše območje
       jugovzhodnih Alp.
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur,
       ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali
       spreminjale konfiguracijo terena;
       – čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za
       gnojenje in zatiranje škodljivcev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880

EŠD:     1243
Ime enote:  Lipovci – Arheološko območje
 
Lokacija :  parc. št.: 694-762, 802-855/2, 856/1, in 860/1-
       926, jugovzhodni del 1246/1, osrednji del
       1889/1 vse k.o. Lipovci
 
Utemeljitev  Na njivah južno od vasi in zahodno od ceste
razglasitve: Lipovci–Dokležovje je rahlo dvignjen plato v
       velikosti 200 x 300 metrov, kjer je bila ob
       arheološkem sondiranju ugotovljena prisotnost
       rimskodobne lončenine v kulturni plasti.
       Naravno dvignjena lega nakazuje pomembnejšo
       naselbino iz rimskega obdobja.
 
Opis     Varstveni režim določa:
varstvenega  – varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in
režima:    v prostoru kot vira človekove preteklosti in
       kot sredstva za arheološko, zgodovinsko in
       znanstveno proučevanje;
       – zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
       – z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
       – prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
       – prepoved izkopavanja panjev in skal;
       – prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur,
       ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali
       spreminjale konfiguracijo terena;
       – čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za
       gnojenje in zatiranje škodljivcev;
       – v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v
       procesu znanstvenega preučevanja in/ali v
       primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse
       druge prostorske možnosti umestitve objektov
       javnega interesa;
       – v takšnem primeru je potrebno zagotoviti
       predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
       popolnega najdiščnega arhiva in njegovo
       obdelavo;
       – v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in
       za širši prostor kulturno izpovednih ostalin,
       je le-te potrebno prezentirati »in situ« in jih
       primerno vključiti v okolje ter v turistično
       promocijo kraja;
       – izjemoma je ob predhodni pridobitvi
       kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali
       strokovnih podlag možno po predhodni arheološki
       raziskavi v robne dele varovanih površin
       locirati infrastrukturne objekte in komunalne
       vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo
       spremembo projekta.
 
Merilo:    M = 1 : 2880
 
EŠD:     2871
Ime enote:  Beltinci – Cerkev sv. Ladislava
 
Lokacija:   parc. št. 1695, 1696 k.o. Beltinci
Utemeljitev  Glavno fasado krasi slikovito pročelje, ki ga
razglasitve: levo in desno dopolnjujeta dva okrogla stolpa.
       Baročno cerkev iz 18. stoletja je v
       devetdesetih letih 19. stoletja predelal v
       neobaročno – klasicističnem stilu slaven
       avstroogrski arhitekt Max von Ferstl. Baročna
       in neobaročna arhitektura se skladno
       dopolnjujeta. Prvotna lesena cerkev, ki je bila
       krita s skodlami, je bila omenjena leta 1699,
       in so jo uporabljali grofje iz bližnjega gradu.
       V glavnem oltarju je bila slika Gospodovega
       vstajenja. Zidano cerkev, posvečeno sv.
       Ladislavu, je dal leta 1742 zgraditi general
       Ladislav Ebergeny in je služila tudi krajanom.
       Kot samostojna župnija se Beltinci omenjajo
       šele leta 1760. Leta 1777 so stranski ladji
       dodali še zvonik. Leta 1890, so ji na severni
       strani dozidali stransko ladjo, leta 1894 pa
       stransko kapelo, posvečeno Mariji, ki jo krasi
       kamniti oltar. Pod Marijino kapelo so zgradili
       grobnico grofov Zichyjev. Prvotni glavni oltar,
       ki je sedaj preurejen, je bil iz leta 1799. Nad
       oltarjem je slika sv. Ladislava. Daritveni
       oltar je cerkev dobila leta 1972, prižnico pa
       leta 1959. Krstni kamen je iz leta 1749. V
       stranski ladji so kipi Srca Jezusovega, sv.
       Marije, sv. Jožefa in sv. Frančiška. V cerkveni
       grobnici so pokopani grof Avgust Zichy, njegova
       žena Hedvika in njune hčere: Marija, Teodora in
       Anastazija. Na cerkvenem trgu je na visokem
       stebru lesena kopija kipa sv. Teodorja,
       nekdanjega zavetnika Benetk, kjer so imeli
       beltinski grofje Zichyji, svojo poletno
       rezidenco, in beneški studenec. Arhitekt je bil
       Max von Ferstl.
       Cerkev predstavlja edinstven in izredno
       kvaliteten primer arhitekture na baročni
       osnovi, ki jo je na koncu 19. stoletja predelal
       v neobaročni in neoklasicističen stil takrat
       vodilni avstroogrski arhitekt Max fon Ferstl.
       Po svoji kvaliteti najbolj izstopata
       neoklasicistična kapela in grobnica pod njo,
       domiselno oblikovana zahodna fasada z dvema
       stolpičema in skladno preoblikovana
       notranjščina.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetnostnih,
režima:    arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot
       v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
       ter varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene,
       razen vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam;
       – prepoved vseh posegov v arheološke plasti
       spomenika, razen pooblaščenim osebam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in
       krajinskih vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu;
       – opravljanju sakralnih obredov.
Merilo:    1 : 2880
 
EŠD:     6790
Ime enote:  Beltinci – Grad
 
Lokacija:   parc. št. 1672/1, 1676, 1677, 1678, 1679/1,
       1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685/1, 1685/2,
       1685/3, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690/1, 1690/3,
       1691, 1692, 1693 vse k.o. Beltinci
Utemeljitev  Enonadstropno nepodkleteno graščino sestavljata
razglasitve: dva cela in dva okrnjena trakta s tremi
       okroglimi stolpi na vogalih, ki so za etažo
       višji od traktov. Vse fasade so prevotljene z
       večjimi pokončnimi okni v nadstropju in
       manjšimi pokončnimi okni opremljeni s kovanimi
       mrežami v pritličju. Okoli oken so gladke
       maltaste obrobe. Pod streho poteka konkavni
       podstrešni venec, ki je na vsakem stolpu in
       traktu različnih dimenzij. Vhodna vzhodna
       fasada je trinajstosna in ima neenakomerno
       razporejene okenske osi. Vhod v grad vodi skozi
       vhodni kamnoseško izdelani kamniti portal
       nekako na sredini trakta. Severna fasada je
       enajstosna, zahodna okrnjena fasada pa le
       petosna. Južna štiriosna fasada je prav tako
       kot zahodna močno okrnjena. Dvoriščne fasade so
       vse poenotene in imajo v pritličju in
       nadstropju arkadni hodnik. Prostori pritličja
       in arkadnega hodnika pritličja in nadstropja so
       obokani, prostori nadstropja so ravno stropani.
       Nižinski grad panonskega tipa iz 17. stoletja,
       ki stoji sredi razsežnega angleškega parka, je
       nekdaj ščitil vodni jarek. Grajski kompleks, ki
       je predstavljal središče zemljiške posesti
       sredi vasi, na katastru iz 19. stoletja še
       sestavljajo štirje grajski trakti okoli
       obsežnega grajskega dvorišča. Sestavni del
       grajskega kompleksa predstavljata še baročna
       grajska žitnica ob vstopu v trg in grajski
       mlin, ki pa je bil zaradi predelav in dozidav v
       devetdesetih letih 20. stoletja degradiran do
       nerazpoznavnosti. Gradbena zgodovina gradu ni v
       celoti jasna. Ime Beltinci izvira iz osebnega
       imena Beleta, Belta, ki se med panonskimi
       Slovenci omenja že v 11. stoletju. Mimo
       današnjih Beltincev je že v starem veku vodila
       rimska cesta med današnjo Lendavo–Radgono. V
       13. stoletju so bili lastniki gradu in
       Beltincev rodbina Jure, od leta 1265 do 1644 pa
       rodbina Hahold, lastniki lendavskega gradu, ki
       ga poznamo tudi pod imenom Banfy. Zelo pomemben
       za zgodovino gradu je Avgust Zichy, ki je leta
       1893 naročil znanemu arhitektu Maxu v. Ferstlu
       dozidavo k obstoječi baročni župnijski cerkvi,
       gradnjo kapele Matere Božje in grobnice pod
       njo. Leta 1977 je bila v skupni grobnici poleg
       očeta, matere in sester pokopana še poslednja
       iz družine Zichy.
       Pred 16. stoletjem o gradu ni bilo natančnejših
       podatkov, zato lahko o podobi gradu sklepamo le
       na osnovi analogij. Prvi uporabni podatki s
       katerimi razpolagamo je poročilo o gradu v
       dnevniku grofov Banfyjev iz leta 1532. Glavno
       poslopje pravokotne oblike je takrat obdajalo
       obrambno obzidje s štirimi stolpi, okoli
       katerega je bil speljan jarek z vodo iz potoka
       Črnec. Obliko in utrdbeni sistem je pogojevala
       turška nevarnost in kmečki upori v 16.
       stoletju. Na kopiji grafike iz leta 1681 ima
       grad še vedno izrazit obrambni karakter. Štiri
       enako visoki enonadstropni trakti obkrožajo
       notranje dvorišče. Na severu se na skrajnem
       zahodnem delu k traktu prislanja pravokoten
       obramben trinadstropen stolp. Okoli grajskega
       kompleksa je videti močno utrjeno obrambno
       obzidje, ki ga obkroža jarek z vodo. Obzidje je
       na severu in jugu ojačano z obrambno peto s
       stolpoma. Verjetno gre za isto gradbeno fazo
       gradu, ki jo omenja poročilo grofov Banfy iz
       leta 1532. Leta 1690 so po končani turški
       nevarnosti obzidje okoli gradu odstranili in
       pozidali baročni grad, podoben današnjemu. Leta
       1708 so Kruci močno poškodovali grad. Današnja
       podoba gradu je močno okrnjena.
       V obsežnem parku oblikovanem v krajinskem slogu
       je na zahodni strani še ohranjena obokana
       ledenica. Območje nekoč obsežnega grajskega
       parka je z izgradnjo nogometnega stadiona
       zmanjšano za več kot tretjino originalne
       velikosti. Na južni strani je bil manjši
       formalni vrt.
       Beltinški grad skupaj s prostranim parkom
       predstavlja redek primer nižinskega utrdbenega
       gradu panonskega tipa na ozemlju Slovenije.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetnostnih,
režima:    arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot
       v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
       ter varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, gabarita gradu in arhitekturne člene,
       razen vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam;
       – prepoved vseh posegov v arheološke plasti
       spomenika, razen pooblaščenim osebam;
       – grajski park se varuje v kompoziciji
       vrtnoarhitekturne zasnove, njegove strukturne
       poteze, kulturne sestavine (grajeni objekti,
       skulpture) in naravne sestavine, ki so
       vključene v kompozicijo (vsa vegetacija,
       topografija – relief).
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in
       krajinskih vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu.
Merilo:    1 : 2880

EŠD:     4266
Ime enote:  Beltinci – Grajska žitnica Granar
 
Lokacija:   parc. št. 91/3, 93 k.o. Beltinci
Utemeljitev  Baročna žitnica iz 18. stoletja je obsežna
razglasitve: zgradba izrazito podolžnega tipa v treh etažah,
       ki jo pokriva dvokapnica s čopoma. Na desni
       strani se k fasadi prislanja neprimerno
       gospodarsko poslopje, ki ga je pred prenovo
       potrebno odstraniti. Fasado členijo majhne
       pravokotne okenske odprtine z maltastimi
       obrobami in maltasta fasadna dekoracija iz
       gladkih oprog, ki loči dele fasade v pravokotna
       polja. V oknih pritličja in prvega nadstropja
       so še ohranjene originalne baročne kovane
       mreže. Nad glavnim vhodom je baročni enoosni
       arkadni izzidek. Vhod s prekrasnim kamnitim
       baročnim portalom v katerem je v prstanu
       izpisana letnica 1750 krasijo neprecenljive
       kovane vratnice z baročnimi dekoracijami.
       Grajska žitnica se še bolj kot s svojo
       zunanjostjo odlikuje z neverjetno ohranjeno
       obokano notranjščino v treh etažah. Baročni
       prostori vseh treh etaž v katere stopamo levo
       in desno od stopnišča v dva velika obokana
       prostora etaže in enega ravno stropanega v
       centralnem izzidku so ohranjeni v vseh baročnih
       detajlih, vključno z originalnimi lesenimi
       podnicami iz faze gradnje. V obokano pritlično
       etažo stopamo navzdol po lesenem stopnišču v
       obokana prostora levo in desno od vhodnega
       podesta. Talna površina levega dela kleti je še
       vedno tlakovana z originalnim tlakom iz mačjih
       glav. Oboki vseh treh etaž slonijo na opečnih
       slopih. Križnorebraste oboke med seboj ločujejo
       oproge, ki izhajajo iz slopov. Slopi so v
       spodnjem delu rahlo razširjeni in predstavljajo
       statično oporo za oboke, ki jih nosijo slopi.
       Prostori v izzidku so ravno stropani s tramovno
       konstrukcijo. Leseno stopnišče je v celoti
       ohranjeno iz baročne gradbene faze.
       Stavba je postavljena pravokotno na cesto
       Beltinci–Murska Sobota in je do obdobja večje
       pozidave po drugi svetovni vojni predstavljala
       neločljiv del grajskega kompleksa s parkom.
       Žitnica predstavlja enega redkih tako
       kvalitetnih primerov baročne grajske žitnice
       pri nas.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetnostnih,
režima:    arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot
       v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
       ter varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, primarne gabarite granarja in
       arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam;
       – prepoved vseh posegov v arheološke plasti
       spomenika, razen pooblaščenim osebam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in
       krajinskih vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu.
Merilo:    1 : 2880
 
 
EŠD:     6792
Ime enote:  Beltinci – Gostišče Zvezda
 
Lokacija:   parc. št. 1447/1, k.o. Beltinci
Utemeljitev  Enonadstropna stavba predstavlja tipičen primer
razglasitve: secesijske arhitekture madžarskega vplivnega
       prostora s secesijskimi čeli nad strešnim
       vencem. Fasado členi secesijska dekoracija,
       medtem ko je notranjost že močno degradirana in
       bo potrebno pri prenovi upoštevati njen
       primarni videz. Stavba v obliki črke L ima vhod
       na vogalu in stoji ob cesti Murska Sobota–
       Lendava.
       Gostišče Zvezda predstavlja redek primer
       nadstropne secesijske stavbe v trškem okolju.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetnostnih,
režima:    arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot
       v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
       ter varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, gabarite stavbe in arhitekturne člene,
       razen vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in
       krajinskih vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu.
Merilo:    1 : 2880
 
EŠD:     6793
Ime enote:  Beltinci – hiša Mladinska 8
 
Lokacija:   parc. št. 1466 k.o. Beltinci
Utemeljitev  Pritlična, vogalna hiša ima izrazito podolžen
razglasitve: tloris. Okenska os vogala s čelom je okrašena s
       šivanima robovoma, baročnim okraskom nad oknom,
       reliefom in secesijsko oblikovanim čelom. Okna
       in vrata so poudarjena z bogato arhitekturno
       profilacijo in med seboj povezana z enotno
       oprogo vzdolž cele čelne fasade. Pod okni so
       parapetna polja. Pod streho poteka konzolni
       venec. V notranjosti so še ohranjeni
       arhitekturni detajli vključno s stavbnim
       pohištvom in zaprtim dvoriščem.
       Hiša predstavlja najkvalitetnejši primer
       madžarske arhitekture s konca 19. stoletja.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetnostnih,
režima:    arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot
       v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
       ter varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, gabarite stavbe in arhitekturne člene,
       razen vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in
       krajinskih vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu.
Merilo:    1 : 2880
 
 
EŠD:     6832
Ime enote:  Beltinci – Domačija Duh
 
Ulica:    Mladinska ulica
Hišna     3
številka:
Lokacija:   parc. št. 1436, k.o. Beltinci
 
Utemeljitev  Panonsko domačijo v »L« sestavljajo zidana
razglasitve: stanovanjska hiša in niz zidanih gospodarskih
       poslopij. Stanovanjska hiša se ponaša z izjemno
       bogato fasadno členitvijo, ki ji poseben pečat
       na glavni obcestni fasadi daje izstopajoči
       dvooosni obcestni rizalit. Pokriva jo opečna
       dvokapnica s podaljšanim dvoriščnim napuščem,
       ki ga podpirajo leseni stebri. Pod napuščem je
       urejen dvoriščni gank z leseno dekorativno
       ograjo in betonskim štokanim tlakom. Ohranjeno
       je prvotno zunanje leseno stavbno pohištvo z
       izjemnimi profiliranmi detajli, ki so vidni
       tako na oknih kot na glavnih vhodnih vratih.
       Hiša je v celoti ohranila prvotno tlorisno
       zasnovo.
       Gospodarska poslopja, ki se pravokotno stikajo
       s stanovanjskim delom, pokriva opečna
       dvokapnica s podaljšanim napuščem na dvoriščni
       strani. V tem nizu se je ohranilo značilno
       »gümlo«, ki sloni na dveh zidanih štirikotnih
       stebrih. Večji del gospodarskih poslopij je
       ohranil stavbno pohištvo in samo tlorisno
       zasnovo.
       Domačija z letnico 1926 v čelu stanovanjske
       hiše, predstavlja značilni panonski dom na »L«.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje etnoloških, arhitekturnih in
režima:    krajinskih vrednot v celoti, v njihovi
       izvirnosti in neokrnjenosti;
       – posebno varovanje zunanjosti objektov,
       njihove gradbene substance, tlorisne zasnove,
       notranje opreme in vplivnega območja;
       – prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in
       gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin spomenika po načelu
       ohranjanja originala;
       – prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture
       in reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih
       vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugim medijem;
       – učno-demonstracijskem delu;
       – znanstveno-raziskovalnemu delu.
 
Merilo:    1 : 2500

EŠD:     1474
Ime enote:  Beltinci – Domačija Novak
 
Ulica:    Panonska ulica
Hišna     55
številka:
Lokacija:   parc. št. 1372/1, 1372/2, 1373, k.o. Beltinci
 
Utemeljitev  Domačija stoji ob glavni cesti skozi naselje.
razglasitve: Visoko pritlično zidano stanovanjsko hišo, ki z
       daljšo štiriosno stranico in poudarjenim
       rizalitom z delnim čopom v čelu gleda na cestno
       stran, pokriva opečna dvokapnica. Na dvoriščni
       strani se je ohranil značilni leseni gank z
       enoramnim čelnim stopniščem, ki ga zapira
       preprosto oblikovana lesena ograja. Ohranjen je
       del stavbnega pohištva, predvsem na dvoriščni
       strani. Glavni vhod z dvoriščne strani zapirajo
       izjemno dekorativna dvokrilna vrata z
       ohranjenim okovjem. Hiša ima obokano klet.
       Vzporedno s hišo stoji še ohranjen starejši niz
       gospodarskih poslopij z značilnim »gümlom«, ki
       sloni na lesenih stebrih.
       Stanovanjska hiša grajena v 30-ih letih 20.
       stoletja, sodi med bogatejšo trško arhitekturo.
       Gospodarska poslopja pa predstavljajo značilno
       panonsko stavbarstvo tega območja.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje etnoloških, arhitekturnih in
režima:    krajinskih vrednot v celoti, v njihovi
       izvirnosti in neokrnjenosti;
       – posebno varovanje zunanjosti objektov,
       njihove gradbene substance, tlorisne zasnove,
       notranje opreme in vplivnega območja;
       – prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in
       gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin spomenika po načelu
       ohranjanja originala;
       – prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture
       in reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih
       vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugim medijem;
       – učno-demonstracijskem delu;
       – znanstveno-raziskovalnemu delu.
 
Merilo:    1 : 2500

EŠD:     17514
Ime enote:  Beltinci – Domačija Šaruga
 
Ulica:    Kmečka ulica
Hišna     12
številka:
Lokacija:   parc. št. 1231, k.o. Beltinci
 
Utemeljitev  Domačija sestoji iz pritlične zidane
razglasitve: stanovanjske hiše s podolžno obulično fasado in
       zidanimi gospodarskimi poslopji v L krak. V
       pročelju in glavni obulični fasadi stanovanjske
       hiše, je mogoče slediti bogati fasadni
       členitvi, ki jo na svojstven način poudarjajo
       ohranjena okna z naoknicami in kovanimi
       okenskimi mrežami. Vzdolž dvoriščne fasade pod
       podaljšanim napuščem je urejen leseni gank s
       preprosto oblikovano lesno ograjo in opečnim
       tlakom. V celoti se je ohranila notranja
       tlorisna zasnova.
       Pravokotno na stanovanjsko hišo stoji niz
       zidanih gospodarskih poslopij, ki jih
       zaključuje značilno gümlo na zidanih
       profiliranih štirikotnih stebrih. V lesenem
       zatrepu se v vertikalah odpirajo manjše
       polkrožne odprtine za golobe.
       Celotni domačijski kompleks uokvirja stara
       gabrova živa meja.
       Domačija Šaruga, z letnico 1928 v pročelju
       stanovanjske hiše, sodi med redko ohranjene
       značilne manjše panonske domačije.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje etnoloških, arhitekturnih in
režima:    krajinskih vrednot v celoti, v njihovi
       izvirnosti in neokrnjenosti;
       – posebno varovanje zunanjosti objektov,
       njihove gradbene substance, tlorisne zasnove,
       notranje opreme in vplivnega območja;
       – prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in
       gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin spomenika po načelu
       ohranjanja originala;
       – prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture
       in reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih
       vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugim medijem;
       – učno-demonstracijskem delu;
       – znanstveno-raziskovalnemu delu.
 
Merilo:    1 : 2500

EŠD:     29583
Ime enote:  Ižakovci – Domačija Maučec
 
Ulica:    Ižakovci
Hišna     75
številka:
Lokacija:   parc. št. 1417/2, 1418/2, k.o. Ižakovci
 
Utemeljitev  Domačija v L stoji tik ob križišču glavne
razglasitve: ceste. Sestoji iz pritlične zidane stanovanjske
       hiše, ki z daljšo stranico stoji vzdolž ceste
       in sklopa gospodarskih poslopij, ki se
       pravokotno stikajo z bivalnim delom. Hišo z
       letnico 1915 v pročelju, pokriva opečna
       dvokapnica z značilnim podaljšanim dvoriščnim
       napuščem, ki sloni na lesenih stebrih. Glavno
       obcestno in čelno fasado krasi zanimiva
       razgibana fasadna členitev z okenskimi okvirji
       s temeniki iz okroglih prodnikov, profiliranimi
       pilastri ter poudarjenimi talnim in mejnim
       zidcem. Ohranjeno je tako zunanje kot notranje
       stavbno pohištvo. Delno podkletena hiša je
       ohranila značilno pravokotno tlorisno zasnovo z
       vežo, kuhinjo, prednjo in zadnjo sobo ter
       shrambo.
       Niz pritličnih zidanih gospodarskih poslopij,
       ki se pravokotno stika s stanovanjsko hišo,
       pokriva opečna dvokapnica s podaljšanim
       dvoriščnim napuščem. V celoti se je ohranilo
       stavbno pohištvo, kakor tudi manjši detajli
       notranjosti kot tlaki in del notranje opreme.
       Domačija z letnico 1915 v čelu stanovanjske
       hiše, predstavlja del ohranjene značilne
       podeželske arhitekture panonskega območja.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje etnoloških, arhitekturnih in
režima:    krajinskih vrednot v celoti, v njihovi
       izvirnosti in neokrnjenosti;
       – posebno varovanje zunanjosti objektov,
       njihove gradbene substance, tlorisne zasnove,
       notranje opreme in vplivnega območja;
       – prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in
       gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin spomenika po načelu
       ohranjanja originala;
       – prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture
       in reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih
       vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugim medijem;
       – učno-demonstracijskem delu;
       – znanstveno-raziskovalnemu delu.
 
Merilo:    1 : 2500
 
 
EŠD:     1254
Ime enote:  Dokležovje – Cerkev sv. Štefana
 
Lokacija:   Parc. št. 934/2, k.o. Dokležovje
Utemeljitev  Enoladijska cerkev s poligonalnim oltarnim
razglasitve: zaključkom in zvonikom nad vhodno fasado je
       bila sezidana leta 1844. Fasade členijo lizene
       s širšim vodoravnim podstrešnim poljem in
       lunetnimi okni z maltastimi obrobami.
       Notranjščina je preprosta, oltarni prostor pa
       moderniziran.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetnostnih,
režima:    arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot
       v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
       ter varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene,
       razen vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam;
       – prepoved vseh posegov v arheološke plasti
       spomenika, razen pooblaščenim osebam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in
       krajinskih vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu;
       – opravljanju sakralnih obredov.
Merilo:    1 : 2880
 
 
EŠD:     2874
Ime enote:  Lipovci – Kapela sv. Petra in Pavla
 
Lokacija:   parc. št.: 2456, severni del 2819 parc, št.
       k.o. Lipovci
Utemeljitev  Kapela sv. Petra in Pavla stoji na stičišču
razglasitve: dveh cest v središču vasi. Njeno tlorisno
       podobo sestavlja pravokotna ladja s tristrano
       zaključenim prezbiterijem na vzhodu in
       kvadratni zvonik z dvema stranskima stolpičema
       na zahodu. Kapela je bila zgrajena leta 1922.
       Ladjo prekriva opečna kritina, strehe zvonika
       in stolpičev so krite s pločevino. Fasade
       obteka gladek talni zidec. Ladjo obstopajo
       trije pari stopnjevanih opornikov, med katere
       so umeščena visoka zašiljena okna. Šilasti
       zaključki oken so dodatno poudarjeni s
       profilirano obrobo. Na prezbiteriju se
       pojavljajo tri slepa okna enakih oblik,
       poslikana s podobami sv. Jožefa, sv. Florijana
       in Kalvarije. Fasade zaključuje profiliran
       podstrešni venec. Glavno fasado na zahodu tvori
       zvonik z dvema nekoliko nižjima oglatima
       stranskima stolpičema, ki se dviga nad šilasto
       zaključenim glavnim portalom, umeščenim v
       osrednjo os. Stranska stolpiča imata v spodnjem
       delu po dve zašiljeni okenski odprtini s
       poudarjenim zaključkom, nad katerimi se
       pojavljajo dekorativna polja v obliki
       četverolista s profilirano obrobo. Odprtina nad
       portalom ima okroglo obliko. V zgornjem delu
       zvonika so prisotne štiri zvonovne line. Fasade
       zvonika in stolpičev se zaključujejo s trikotno
       oblikovanimi čeli, ki se dvigajo nad
       profiliranimi podstrešnimi venci in se
       nadaljujejo v strešine. Tudi trikotno
       oblikovana čela imajo profilirane obrobe.
       Celotna fasadna površina stilizirano ponazarja
       izgled rustike.
       V notranjščini je enoladijski prostor križno
       obokan in poslikan z dekorativno poslikavo.
       Prezbiterij ima križnorebrasto obočno shemo, ki
       pa nima poslikav. Pevska empora služi v
       spodnjem delu kot vhodna veža.
       Neogotska kapela sv. Petra in Pavla predstavlja
       kvaliteten primerek gradbene obrti iz prve
       četrtine 20. stoletja. Njeno bujno zunanjo
       podobo dodatno zaokroža dominantna lega sredi
       vasi.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetniških in
režima:    ambientalnih vrednot v celoti, njihovi
       izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh
       vedut na spomenik;
       – vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo
       biti podrejeni ohranjanju in varovanju
       spomeniških lastnosti;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin spomenika po načelu
       ohranjanja izvirne lege, materialov, opreme,
       poslikav, okrasja;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem (ob njem) odvijajoče se dejavnosti;
       – za spomenik in ob njem je prepovedano
       postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       likovnih in krajinskih vrednot;
       – povečevanju pričevalnosti kulturnega
       spomenika;
       – prezentaciji kulturnih vrednot;
       – učno-demonstracijskemu delu;
       – znanstveno-raziskovalnemu delu.
Merilo:    1 : 1000
 
 
EŠD:     6851
Ime enote:  Beltinci – Spominska plošča Martinu Brumnu
 
Ulica:    Panonska
Hišna     11
številka:
Lokacija:   parc. št. 86/4 k.o. Beltinci
Utemeljitev  Na čelno fasado stanovanjske hiše je pritrjena
razglasitve: spominska plošča z napisom: »Ker ni te več,
       zato si vsepovsod, saj smrt te je življenju
       darovala, Martin Brumen, rojen 11. 8. 1898 –
       umrl 7. 6. 1945«.
       Martin Brumen se je kot mlad trgovec pridružil
       naprednemu gibanju v Prekmurju. Leta 1941 so ga
       Madžari zaprli. Po vrnitvi iz zapora se je
       umaknil na Pohorje, kjer sodeloval pri
       mobilizaciji novincev in pri ustanavljanju
       vaških odborov OF. Na terenu so ga Nemci ujeli
       in ga kmalu za tem zaprli v taborišče
       Mathhausen, kjer je ostal do konca vojne. 7.
       junija 1945 je po prihodu iz taborišča umrl v
       svojem domu v Beltincih. Spominsko ploščo so
       odkrili leta 1963.
 
Opis     Spomenik varujemo v njegovi avtentični
varstvenega  pričevalnosti.
režima:
 
Merilo:    1 : 2880
 
 
EŠD:     1258
Ime enote:  Beltinci – Spomenik Štefanu Kovaču - Marku
 
Lokacija:   severozahodni del parc. št. 242/1 k.o. Beltinci
Utemeljitev  Ob cesti Gančani–Dobrovnik stoji na mestu, kjer
razglasitve: je bil ustreljen Štefan Kovač – Marko, granitni
       spomenik z napisom: »Tu so madžarski fašisti
       dne 18. 10. 1941 ubili narodnega heroja Štefana
       Kovača – Marka«. Spomenik so odkrili leta 1951.
       Štefan Kovač se je rodil 1910. leta v vasi
       Nedelica in se tako ob pričetku vojne vključil
       v odporniške vrste in postal njegov idejni
       vodja za celotno Prekmurje. Organiziral je
       vrsto uspešnih akcij proti okupatorju. Zaradi
       izdaje so ga okupatorji zvabili v zasedo in ga
       usmrtili. Na mestu usmrtitve stoji spomenik.
 
Opis     Spomenik varujemo v njegovi avtentični
varstvenega  pričevalnosti, enako velja za njegovo
režima:    neposredno okolico.
Merilo:    1 : 2880
 
EŠD:     1255
Ime enote:  Bratonci – Znamenje
 
Lokacija:   Parc. št. 908/4 k.o. Bratonci
Utemeljitev  Znamenje s »Hrvaškim Kristusom« je iz leta
razglasitve: 1724. Kip sedečega Kristusa, ki ga pred dežjem
       varuje polkrožna pločevinasta strešica, je
       postavljen na kamniti steber. Kristus ima na
       glavi trnjevo krono in si z desnico podpira
       glavo, z levico pa se opira na koleno. Na
       podstavku je napis 1724, 1963 in 1974.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, umetnostnih,
režima:    arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot
       v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
       ter varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, gabarite kipa in arhitekturne člene,
       razen vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       urbanističnih, likovnih, zgodovinskih in
       krajinskih vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu;
       – opravljanju sakralnih obredov.
Merilo:    1 : 2880
 
EŠD:     1257
Ime enote:  Bratonci – Spominsko obeležje Štefanu Kuharju
 
Lokacija:   osrednji del par. št. 1242 k.o. Bratonci
Utemeljitev  Na pokopališču v Bratoncih stoji spomenik
razglasitve: publicistu in zbiratelju narodnega blaga
       Štefanu Kuharju, ki je bil postavljen leta 1932
       ter izdelan pa načrtih arhitekta Jožeta
       Plečnika. Spomenik predstavlja stebrast kamnit
       spomenik na vrhu spomenika sta upodobljeni
       golobici. Na spomeniku je napis »V BOGI POČIVA
       ŠTEVAN KUHAR 29 JUL 1882 24 SEP 1915 V
       BRATONCIH GOREČI NABIRALEC NARODNEGA BLAGA I
       DELAVEC PRI TISKI SLOVENSKE KRAJINE 1932«. Na
       kripti spomenika je križ z upodobljeno podobo
       Kristusa.
       Zaradi širokega opusa in pomembnosti
       Plečnikovih del, katere del je tudi ta
       spomenik, varujemo nagrobnik kot spomenik
       lokalnega pomena.
 
Opis     Spomenik varujemo v njegovi avtentični
varstvenega  pričevalnosti.
režima:
 
Merilo:    1 : 2880

EŠD:     1259
Ime enote:  Lipovci – Kip matere Karla Jakoba
 
Lokacija:   vzhodni del parc. št. 2718, k.o. Lipovci
Utemeljitev  Nagrobnik matere slikarja Karla Jakoba ima
razglasitve: obliko stoječe kmečke žene, izdelan je iz
       kamna, na podstavku ima napis. Avtor nagrobnika
       je kipar Franc Kuhar leta 1922. Franc Feri
       Kuhar je pomemben prekmurski kipar, ki je
       ustvaril celo vrsto kvalitetnih likovnih del.
       Bogato kiparjevo ustvarjalno pot je prekinila
       vojna in smrt v taborišču. Veliko zbirko
       njegovih najpomembnejših del hrani muzej
       Pokrajinski muzej v Murski Soboti.
 
Opis     Spomenik varujemo v njegovi avtentični
varstvenega  pričevalnosti, enako velja za njegovo
režima:    neposredno okolico.
 
Merilo:    1 : 2880
 
 
EŠD:     29581
Ime enote:  Beltinci – Slavicova kovačija
 
Ulica:    Na kamni
Lokacija:   vzhodni del parc. št. 1305 in 1306 k.o.
       Beltinci
Utemeljitev  V ulici Na kamni, v cestnem križišču, stoji
razglasitve: značilna večja kovačija, ki datira v čas
       začetka 20. stoletja. Kovačija je grajena iz
       navadne opeke ter je neometana. Dvokapna opečna
       streha je podaljšana v nadstrešek, kjer so pod
       streho podkovali konje in popravljali vozove.
       Razen vhodnih vrat je originalno stavbno
       pohištvo v celoti ohranjeno. V kovačiji, ki ni
       v funkciji je ohranjeno ognjišče z mehom in vse
       pripadajoče kovaško orodje.
 
Opis     Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
varstvenega  – varovanje kulturnih, arhitekturnih,
režima:    zgodovinskih ter tehniških vrednot v celoti,
       njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter
       varovanje vseh vedut na spomenik;
       – podrejanje vsake rabe in vseh posegov v
       spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih
       spomeniških lastnosti;
       – prepoved predelav vseh sestavnih delov in
       tehniških prvin objekta, ki so ovrednotene kot
       del spomenika;
       – strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh
       neokrnjenih prvin arhitekture po načelu
       ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov,
       lege in materialov;
       – prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
       tlorise, in arhitekturne člene, razen
       vzdrževalnih posegov;
       – omogočanje predstavitve celote in posameznih
       zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v
       meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in ne
       moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
       – v območju spomenika je prepovedano posegati v
       prostor s postavljanjem objektov trajnega in
       začasnega značaja, vključno z nadzemno
       infrastrukturo ter nosilci reklam.
       Zavarovano območje je namenjeno:
       – trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter
       ohranitvi kulturnih, arhitekturnih,
       zgodovinskih in tehniških vrednot;
       – povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
       – predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in
       situ, tisku in drugih medijih;
       – učno demonstracijskem delu in znanstveno
       raziskovalnem delu.
 
Merilo:    1 : 2880
5. člen
Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1 : 2880, in 1 : 2500, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5000.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in Občina Beltinci.
III. OZNAČEVANJE SPOMENIKOV
6. člen
Spomeniki se označijo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov, razen arheoloških in naselbinskih spomenikov.
IV. IZVAJANJE ZAŠČITE
7. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje so potrebni predhodni kulturno-varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa Zakon o varstvu kulturne dediščine.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
9. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na posameznih parcelah, navedenih v aktu o razglasitvi.
V. NADZOR
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov, ki se nanašajo na varstvo, opravlja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.
Vl. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe od 125. do 128. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
VIl. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota (Uradne objave št. 8/91, 5/23), ki se nanašajo na nepremične kulturne ter zgodovinske spomenike na območju Občine Beltinci.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-17/216/V
Beltinci, dne 10. julija 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.