Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012

Kazalo

2368. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012, stran 5736.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/11, 57/11, 13/12) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----+------------------------+-------------+
|  |Skupina/podskupina   |  Rebalans |
|  |kontov         |  poračuna |
|  |            |    2012 |
+----+------------------------+-------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN  |       |
|  |ODHODKOV        |       |
+----+------------------------+-------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI   |18.122.594,52|
+----+------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI     |12.399.703,74|
+----+------------------------+-------------+
|700 |davki na dohodek in   |10.397.857,00|
|  |dobiček         |       |
+----+------------------------+-------------+
|703 |davki na premoženje   |1.489.870,45 |
+----+------------------------+-------------+
|704 |domači davki na blago in| 511.976,29 |
|  |storitve        |       |
+----+------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI    |2.438.070,46 |
+----+------------------------+-------------+
|710 |udeležba na dobičku in |1.744.085,42 |
|  |dohodki od premoženja  |       |
+----+------------------------+-------------+
|711 |takse in pristojbine  | 11.400,00 |
+----+------------------------+-------------+
|712 |denarne kazni      |  7.100,00 |
+----+------------------------+-------------+
|713 |prihodki od prodaje   | 28.597,30 |
|  |blaga in storitev    |       |
+----+------------------------+-------------+
|714 |drugi nedavčni prihodki | 646.887,74 |
+----+------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI   | 403.570,00 |
+----+------------------------+-------------+
|720 |prihodki od prodaje   | 119.050,00 |
|  |osnovnih sredstev    |       |
+----+------------------------+-------------+
|722 |prihodki od prodaje   | 284.520,00 |
|  |zemljišč in       |       |
|  |neopredmetenih osnovnih |       |
|  |sredstev        |       |
+----+------------------------+-------------+
|73 |PREJETE DONACIJE    |  1.040,00 |
+----+------------------------+-------------+
|730 |prejete donacije iz   |  1.040,00 |
|  |domačih virov      |       |
+----+------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI   |2.880.210,32 |
+----+------------------------+-------------+
|740 |transferni prihodki iz |1.683.527,86 |
|  |drugih javnofinančih  |       |
|  |institucij       |       |
+----+------------------------+-------------+
|741 |prejeta sredstva iz   |1.196.682,46 |
|  |državnega proračuna in |       |
|  |proračuna EU      |       |
+----+------------------------+-------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI   |20.031.786,53|
+----+------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI     |3.975.273,87 |
+----+------------------------+-------------+
|400 |plače in drugi izdatki | 773.658,79 |
|  |zaposlenim       |       |
+----+------------------------+-------------+
|401 |prispevki delodajalcev | 125.382,41 |
|  |za socialno varnost   |       |
+----+------------------------+-------------+
|402 |izdatki za blago in   |2.607.394,29 |
|  |storitve        |       |
+----+------------------------+-------------+
|403 |plačila domačih obresti | 90.000,00 |
+----+------------------------+-------------+
|409 |sredstva, izločena v  | 378.838,38 |
|  |rezerve         |       |
+----+------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI    |7.498.338,78 |
+----+------------------------+-------------+
|410 |subvencije       | 440.169,19 |
+----+------------------------+-------------+
|411 |transferi posameznikom |4.076.207,46 |
|  |in gospodinjstvom    |       |
+----+------------------------+-------------+
|412 |transferi neprofitnim  | 747.911,00 |
|  |organizacijam      |       |
+----+------------------------+-------------+
|413 |drugi tekoči domači   |2.234.051,13 |
|  |transferi        |       |
+----+------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI  |7.602,175,47 |
+----+------------------------+-------------+
|420 |nakup in gradnja    |7.602.175,47 |
|  |osnovnih sredstev    |       |
+----+------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI | 955.998,41 |
+----+------------------------+-------------+
|431 |investicijski transferi | 206.328,00 |
|  |fiz. in prav. osebam, ki|       |
|  |niso proračunski    |       |
|  |uporabniki       |       |
+----+------------------------+-------------+
|432 |investicijski transferi | 749.670,41 |
|  |proračunskim uporabnikom|       |
+----+------------------------+-------------+
|  |III. PRORAČUNSKI    |       |
|  |PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ |-1.909.192,01|
+----+------------------------+-------------+
|B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV|       |
|  |IN NALOŽB        |       |
+----+------------------------+-------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA   | 16.329,24 |
|  |DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
+----+------------------------+-------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH  | 16.327,24 |
|  |POSOJIL IN PRODAJA   |       |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
+----+------------------------+-------------+
|751 |Sredstva pridobljena s | 16.327,24 |
|  |prodajo drugih     |       |
|  |kapitalskih deležev   |       |
+----+------------------------+-------------+
|  |V. DANA POSOJILA IN   | 384.664,11 |
|  |POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|  |DELEŽEV         |       |
+----+------------------------+-------------+
|44 |DANA POSOJILA IN    | 384.664,11 |
|  |POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|  |DELEŽEV         |       |
+----+------------------------+-------------+
|441 |povečanje kapitalskih  | 384.664,11 |
|  |deležev in naložb    |       |
+----+------------------------+-------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA |       |
|  |POSOJILA IN SPREMEM.  |       |
|  |KAPITAL. DELEŽEV    |       |
+----+------------------------+-------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA   |       |
+----+------------------------+-------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE    |    0,00 |
+----+------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE      |    0,00 |
+----+------------------------+-------------+
|500 |zadolževanje      |    0,00 |
+----+------------------------+-------------+
|  |VIII. ODPLAČILO DOLGA  | 424.700,00 |
+----+------------------------+-------------+
|55 |ODPLAČILO DOLGA     | 424.700,00 |
+----+------------------------+-------------+
|500 |odplačilo domačega dolga| 424.700,00 |
+----+------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |       |
|  |SREDSTEV NA RAČUNIH   |-2.702.226,88|
+----+------------------------+-------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA   |2.702.226,88 |
|  |RAČUNIH DNE 31. 12.   |       |
|  |PRETEKLEGA LETA     |       |
+----+------------------------+-------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2011
Ajdovščina, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost