Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2012 z dne 20. 7. 2012

Kazalo

2330. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-B), stran 5663.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-4
Ljubljana, dne 19. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ GOSPODARSKIH DRUŽB (ZPFIGD-B)
1. člen
V Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10 in 87/11) se v 3. točki 1.a člena pred piko doda besedilo »ter stroški storitev, razen stroškov plač in reprezentance«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima po podatkih Davčne uprave Republike Slovenije neporavnane obveznosti iz obveznih dajatev, o čemer predloži potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni;«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se v četrti alineji besedi »3 let« nadomestita z besedama »12 mesecev«.
V šesti alineji se črta besedilo »skladno z običajno bančno prakso«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedo »financiranje« doda besedilo »dokončanja začetih in«.
Za drugo alinejo, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda tretja alineja, ki se glasi:
»– kredit je lahko zavarovan z opredmetenimi sredstvi investicije, pri čemer mora biti vrednost zavarovanja najmanj enaka višini glavnice kredita. Če opredmetena sredstva investicije za zavarovanje kredita ne dosegajo višine te glavnice, mora banka od upravičenca zahtevati dodatno zavarovanje v vrednosti najmanj do višine glavnice odobrenega kredita.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poroštva za kredite iz drugega odstavka 2. člena tega zakona se izdajajo pod naslednjimi pogoji:
– krediti, zavarovani s poroštvi po tem zakonu, se ne namenijo za refinanciranje že obstoječih kreditov;
– skupna višina vseh kreditov za obratna sredstva, zavarovanih s poroštvi po tem zakonu, je lahko največ 20 % prihodkov gospodarske družbe, ustvarjenih iz poslovanja v zadnjem poslovnem letu. Če upravičenec dobi poroštva po tem zakonu za kredite v skupni višini iz prejšnjega stavka te alineje, ne more ponovno pridobiti poroštva po tem zakonu, dokler v celoti ne vrne kredita za obratna sredstva, zavarovanega s poroštvom po tem zakonu;
– predsednik uprave, člani uprave oziroma upravnega odbora, poslovodje, izvršni direktorji, prokuristi, družbeniki oziroma delničarji upravičenca za zavarovanje poroštva Republike Slovenije zagotovijo osebno ali stvarno zavarovanje, s katerim je zavarovano najmanj 70 % vrednosti poroštva Republike Slovenije;
– gospodarske družbe, v katerih je delež kapitala med obveznostmi do virov sredstev v bilanci stanja na zadnji dan četrtletja pred vložitvijo vloge po tem zakonu manjši od 35 %, morajo vlogi za pridobitev poroštva predložiti tudi načrt povečanja deleža kapitala v bilanci stanja. Če gospodarska družba po pridobitvi prvega poroštva po tem zakonu načrta ne izvede, nima več pravice do pridobitve poroštva po tem zakonu.«.
Četrti odstavek se črta.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se število »75« nadomesti s številom »80«.
5. člen
V 10. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Gospodarske družbe, ki zaprosijo za poroštvo za kredite in imajo delež kapitala med obveznostmi do virov sredstev v bilanci stanja na zadnji dan četrtletja pred vložitvijo vloge enak ali višji od 35 %, plačajo premijo v višini tržne cene, podjetja, ki imajo delež kapitala med obveznostmi do virov sredstev v bilanci stanja na zadnji dan četrtletja pred vložitvijo vloge nižji od 35 %, pa plačajo premijo v višini tržne cene, povečane za 10 %. Gospodarska družba, ki izvede načrt povečanja deleža kapitala iz četrte alineje tretjega odstavka 4. člena tega zakona, je upravičena do plačila premije v višini tržne premije v prvem obračunskem obdobju po izvedenem programu povečanja kapitala v bilanci stanja.
(5) Banka na poziv SID banke sporoči podatke, potrebne za določitev tržne cene. Če banka v enem mesecu po vročitvi poziva SID banke ne sporoči zahtevanih podatkov, gospodarska družba ne more pri tej banki pridobiti poroštva po tem zakonu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Vlada uskladi uredbo iz 12. člena zakona z določbami tega zakona v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/12-3/10
Ljubljana, dne 11. julija 2012
EPA 350-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost