Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2012 z dne 26. 6. 2012

Kazalo

2011. Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D), stran 4906.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-9
Ljubljana, dne 22. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1D)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A in 108/09) se v VIII. poglavju »ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA« črta naslov pododdelka »1. Svet za varstvo okolja Republike Slovenije« ter 150. in 151. člen.
2. člen
V prvem odstavku 155. člena se črta besedilo »Svetu iz 150. člena tega zakona«.
V tretjem odstavku se črta beseda », Svet«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/10).
4. člen
Svet za varstvo okolja Republike Slovenije preneha delovati z dnem uveljavitve tega zakona.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona ministrstvo, pristojno za okolje, prevzame arhiv in spletni portal Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/12-6/17
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EPA 286-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti