Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011

Kazalo

3739. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 11338.

V skladu s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1, 53/10) in na podlagi 108. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/08 – UPB-1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 17. 10. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/08 – UPB-1) se spremeni tako, da se 23.a člen po novem glasi:
»23.a člen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.
Dopisna seja se opravi na podlagi vročenega vabila, v katerem je obrazložen vzrok za izvedbo dopisne seje, opredeljen rok za izvedbo glasovanja ter priloženo gradivo s predlogi sklepov, ki naj se sprejmejo. Gradivo se posreduje naslovnikom po navadni ali elektronski pošti.
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo gradivo posredovano vsem članom sveta, od katerih jih je vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Glasovanje se izvede osebno, s telefonskim glasovanjem, po elektronski pošti ali faksu.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so glasovali.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki se potrdi na prvi naslednji redni seji občinskega sveta. Zapisnik mora, poleg sestavin določenih s tem poslovnikom, vsebovati še ugotovitev o tem, koliko članov sveta je glasovalo.«
2. člen
Za X. poglavjem »DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU« se doda novo, XI. poglavje, ki se glasi:
»XI.
INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE
108. člen
»Delo članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta (v nadaljevanju: uradne osebe občinskega sveta) mora potekati na način krepitve pravne države, integritete in transparentnosti ter na način preprečevanja korupcije in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov, v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11).
V primeru, ko se uradna oseba občinskega sveta sooči z okoliščinami, v katerih njen zasebni interes vpliva ali ustvarja videz, da bi utegnil vplivati na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog (dejansko ali možno nasprotje interesov), mora storiti vse, da se mu izogne.
Če z drugim predpisom ni določeno drugače, mora uradna oseba občinskega sveta, ki ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa Komisijo za preprečevanje korupcije. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je do nasprotja interesov prišlo, razen, če bi bilo nevarno odlašati.
Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena smiselno veljajo tudi za primere, ko uradna oseba občinskega sveta odloča o pravicah in obveznostih svojega družinskega člana (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre, in osebe, ki z uradno osebo občinskega sveta živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti).«
3. člen
Dosedanje XI. poglavje »SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA« postane XII. poglavje, členi se ustrezno preštevilčijo, tako, da 108. člen postane 109., 109. člen pa 110. člen.
Dosedanje XI. poglavje »KONČNA DOLOČBA« postane XIII. poglavje, 110. člen se preštevilči v 111. člen.
4. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/1999
Slovenj Gradec, dne 19. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti