Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011

Kazalo

3721. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A), stran 11304.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-12
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNIH KONGLOMERATIH (ZFK-A)
1. člen
V Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon določa dopolnilni nadzor nad nadzorovanimi osebami, ki so del finančnega konglomerata, v skladu z zahtevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/87/ES z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu (UL L št. 35 z dne 11. 2. 2003, str. 1, v nadaljnjem besedilu: direktiva 2002/87/ES), zadnjič spremenjene z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120, v nadaljnjem besedilu: direktiva 2010/78/EU).«.
2. člen
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. banka:
– je pravna oseba – banka ali hranilnica, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali
– je pravna oseba, ki opravlja storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanja kreditov za svoj račun in je pridobila dovoljenje za opravljanje teh storitev v drugih državah članicah ali tretji državi;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. pozavarovalnica:
– je zavarovalnica iz prve alinee 2. točke tega člena, ki opravlja izključno posle pozavarovanja, ali
– je pravna oseba iz druge države članice, ki ni zavarovalnica iz druge alinee 2. točke tega člena, in opravlja dejavnost pozavarovanja ter je za to v tej državi članici pridobila dovoljenje nadzornega organa te države članice, ali
– je pravna oseba iz tretje države, ki ni zavarovalnica iz tretje alinee 2. točke tega člena, in je v tej državi pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti pozavarovanja ter bi, če bi bila ustanovljena v državi članici, spadala v okvir opredelitve pravne osebe iz prejšnje alinee ter za njeno poslovanje veljajo pravila, ki so vsaj tako stroga kot tista, ki jih določa zakon, ki ureja zavarovalništvo;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. pokojninska družba:
– je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– je pravna oseba iz druge države članice, ki opravlja dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in je za to v tej državi članici pridobila dovoljenje nadzornega organa te države članice, ali
– je pravna oseba iz tretje države, ki bi, če bi bila ustanovljena v državi članici, spadala v okvir opredelitve pravne osebe iz prejšnje alinee ter za poslovanje katere veljajo pravila, ki so vsaj tako stroga kot tista, ki jih določa zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. borzno posredniška družba:
– je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, ali
– je investicijsko podjetje iz druge države članice, katerega osnovna dejavnost ali poslovanje je opravljanje investicijskih storitev in poslov za tretje osebe in za katero je v tej drugi državi članici pridobilo dovoljenje nadzornega organa te države članice, ali
– je investicijsko podjetje iz tretje države, ki bi, če bi bilo ustanovljeno v državi članici, spadalo v okvir opredelitve investicijskega podjetja iz prejšnje alinee in je pooblaščeno v tretji državi ter za poslovanje katerega veljajo pravila, ki so vsaj tako stroga kot tista, določena v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. družba za upravljanje:
– je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;
– je pravna oseba iz druge države članice, katere osnovna dejavnost je upravljanje investicijskih skladov, za katero je pridobila dovoljenje nadzornega organa druge države članice ali
– je pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki bi potrebovala dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če bi imela svoj sedež v Republiki Sloveniji;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. finančni sektor je sektor, sestavljen iz ene ali več oseb bančnega sektorja, zavarovalniškega sektorja, sektorja trga vrednostnih papirjev ali mešanih finančnih holdingov iz 7. člena tega zakona, pri čemer:
a) bančni sektor predstavljajo:
– banke iz 1. točke tega člena in
– finančne institucije, ki niso banke in katerih osnovna dejavnost je pridobivanje kapitalskih deležev ali opravljanje finančnih storitev iz 2. do 12. točke iz 10. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11 in 59/11), ali
– družbe, ki opravljajo pomožne storitve v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;
b) zavarovalniški sektor predstavljajo:
– zavarovalnice iz 2. točke tega člena,
– pozavarovalnice iz 3. točke tega člena,
– zavarovalniški holdingi po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in
– pokojninske družbe iz 4. točke tega člena;
c) sektor trga vrednostnih papirjev predstavljajo borznoposredniške družbe iz 5. točke tega člena;
d) družbe za upravljanje se za namen ugotovitve finančnega konglomerata in dopolnilnega nadzora štejejo za del sektorja iz finančnega sektorja iz 8.a, 8.b ali 8.c točke tega člena, v katerega so vključene v skladu s 6. členom tega zakona;«.
22. točka se spremeni tako, da se glasi:
»22. EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12; v nadaljnjem besedilu: uredba 1093/2010/EU);«.
Za 22. točko se dodajo nove 23., 24., 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»23. EIOPA je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48; v nadaljnjem besedilu: uredba 1094/2010/EU);
24. ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84; v nadaljnjem besedilu: uredba 1095/2010/EU);
25. ESA je skupni izraz za evropske nadzorne organe, in sicer: EBA, EIOPA in ESMA;
26. Skupni odbor je Skupni odbor evropskih nadzornih organov (ESA) ustanovljen s 54. členom naslednjih uredb: uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU in uredbe 1095/2010/EU;
27. ESRB je Evropski odbor za sistemska tveganja, ki je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 1).«.
3. člen
V prvem odstavku 15. člena se v drugem stavku besedna zveza »Pristojni nadzorni organi« nadomesti z besedno zvezo »Nadzorni organi«.
V drugem odstavku se črta beseda »pristojni«.
4. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Koordinator mora o ugotovitvi finančnega konglomerata in imenovanju koordinatorja obvestiti nadzorne organe, ki so izdali dovoljenja nadzorovanim osebam v skupini, organe v državi članici, v kateri ima mešani finančni holding svoj sedež, nadzorne organe v tretjih državah ob izpolnjenem pogoju enakovrednega nadzora, če ima nadrejena oseba sedež zunaj države članice, in Skupni odbor.«.
5. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri imenovanju koordinatorja se upoštevata zlasti dve merili:
1. če je na vrhu finančnega konglomerata nadzorovana oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici, naloge koordinatorja opravlja nadzorni organ, ki je izdal dovoljenje tej nadzorovani osebi v skladu s sektorskimi pravili;
2. če na vrhu finančnega konglomerata ni nadzorovane osebe, naloge koordinatorja opravlja nadzorni organ, določen v skladu z dodatnimi merili iz 20. člena tega zakona.«.
6. člen
V 23. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nadzorni organi iz Republike Slovenije pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti po tem zakonu upoštevajo smernice, standarde in druga priporočila Skupnega odbora.«.
7. člen
V drugem odstavku 26. člena se beseda »udeleženimi« nadomesti z besedo »pristojnimi«.
8. člen
Četrti odstavek 28. člena se črta.
9. člen
V tretjem odstavku 30. člena se beseda »udeleženimi« nadomesti z besedo »pristojnimi«.
Šesti odstavek se črta.
10. člen
V drugem odstavku 32. člena se na koncu točke c doda nova točka d, ki se glasi:
»d) ustrezne ureditve za razvoj ter če je potrebno, izdelavo načrtov obnove in reševanja. Ti postopki se morajo redno posodabljati.«.
11. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koordinator in drugi pristojni nadzorni organi, ter če je potrebno tudi drugi nadzorni organi, sklenejo za vzpostavitev in učinkovito opravljanje dopolnilnega nadzora nad posameznim finančnim konglomeratom dogovor o koordinaciji.«.
12. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
Sodelovanje in izmenjava informacij s Skupnim odborom
(1) Nadzorni organi iz prvega odstavka 45. člena sodelujejo s Skupnim odborom v skladu z uredbo 1093/2010/EU, uredbo 1094/2010/EU in uredbo 1095/2010/EU.
(2) Nadzorni organi iz prvega odstavka 45. člena Skupnemu odboru nemudoma sporočijo vse informacije, ki so potrebne za opravljanje njegovih nalog v skladu s 35. členom uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU in uredbe 1095/2010/EU.«.
13. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni organi iz prvega odstavka 45. člena tega zakona si lahko s centralnimi bankami, Evropskim sistemom centralnih bank,Evropsko centralno banko in Evropskim odborom za sistemska tveganja izmenjavajo tudi informacije, navedene v 46. členu tega zakona in druge informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog glede nadzora nad nadzorovanimi osebami v finančnem konglomeratu, v skladu z določbami iz sektorskih pravil in tem zakonom.«.
14. člen
Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe drugih zakonov fizične ali pravne osebe, nadzorovane ali nenadzorovane osebe, ki so vključene v dopolnilni nadzor v skladu s tem zakonom, ne smejo ovirati medsebojne izmenjave vseh informacij, ki bi lahko bile odločilne za dopolnilni nadzor ter izmenjave informacij v skladu s tem zakonom in z ESA v skladu s 35. členom uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU oziroma uredbe 1095/2010/EU oziroma preko Skupnega odbora.«.
15. člen
Tretji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nadzorni organ iz prejšnjega odstavka se mora pri preveritvi po tem členu posvetovati z drugimi pristojnimi nadzornimi organi. Pred sprejetjem odločitve glede enakovrednosti nadzora upošteva smernice, ki jih pripravi Skupni odbor v skladu s 16. in 56. členom uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU oziroma uredbe 1095/2010/EU.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar se nadzorni organ ne strinja z odločitvijo pristojnega nadzornega organa iz drugega odstavka tega člena, se uporabi 19. člen uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU ali uredbe 1095/2010/EU.«.
16. člen
V prvem odstavku 55. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. če v nasprotju s tretjim odstavkom 50. člena tega zakona ovira medsebojno izmenjavo informacij, ki bi lahko bile odločilne za dopolnilni nadzor ter izmenjavo informacij v skladu s tem zakonom in z ESA v skladu s 35. členom uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU oziroma uredbe 1095/2010/EU oziroma preko Skupnega odbora.«.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta zakon začne veljati 31. decembra 2011.
Št. 450-02/11-47/9
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2085-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost