Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011

Kazalo

3159. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2011, stran 9651.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 10. redni seji dne 15. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2011 se spremeni drugi odstavek 2. člen in se glasi:
»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                           v eurih
    Skupina/podskupina kontov/konto     Rebalans 2011
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       7.588.905
    Tekoči prihodki (70+71)           5.839.107
70   Davčni prihodki               4.886.289
    700 Davki na dohodek in dobiček       4.110.478
    703 Davki na premoženje            360.350
    704 Domači davki na blago in storitve     415.461
71   Nedavčni prihodki               952.818
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   105.617
    711 Takse in pristojbine             2.000
    712 Denarne kazni                2.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    40.000
    714 Drugi nedavčni prihodki          802.702
72   Kapitalski prihodki              103.089
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    10.120
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja            92.969
73   Prejete donacije                 5.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov      5.000
    731 Prejete donacije iz tujine            –
74   Transferni prihodki             1.641.709
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          1.641.709
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije                    –
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         7.720.806
40   Tekoči odhodki                2.573.223
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     297.351
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     54.646
    402 Izdatki za blago in storitve       1.899.255
    403 Plačila domačih obresti           44.000
    409 Rezerve                  277.971
41   Tekoči transferi               2.599.555
    410 Subvencije                 205.005
    411 Transferi posameznikom in        1.590.891
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  241.824
    413 Drugi tekoči domači transferi       561.835
42   Investicijski odhodki            2.391.712
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.391.712
43   Investicijski transferi            156.316
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam                 47.600
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom            108.716
I.   Proračunski primanjkljaj (I.-II.)       –131.901
-------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
II.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                    –
75   Prejeta vračila danih posojil
    750 Prejeta vračila danih posojil          –
    751 Prodaja kapitalskih deležev           –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         –
III.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)            100,50
44   Dana posojila in povečanje kapitalskega
    deleža
    440 Dana posojila                  –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                     100,50
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    –
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji
    lasti                        –
IV.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        –
-------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
V.   ZADOLŽEVANJE (500)                  –
50   Zadolževanje
    500 Domače zadolževanje               –
VI.  ODPLAČILA DOLGA (550)              34.239
55   Odplačila dolga
    550 Odplačila domačega dolga          34.239
VII.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           166.240
VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         34.239
IX.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     131.901
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          166.240
-------------------------------------------------------------
«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2011 se spremeni drugi odstavek 13. člena in se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2011 se zagotavljajo v višini 20.604,77 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0023/2011
Puconci, dne 15. septembra 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost