Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

289. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2011, stran 790.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 190/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 4. redni seji dne 2. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Benedikt za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občina Benedikt za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
 A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
KONTO          NAZIV           ZNESEK V EUR
----------------------------------------------------------------
 I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    3.403.939,00
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)         2.011.006,00
 70     DAVČNI PRIHODKI             1.577.832,00
      700 Davki na dohodek in dobiček     1.457.792,00
      703 Davki na premoženje          52.980,00
      704 Domači davki na blago in        67.060,00
      storitve
      706 Drugi davki                  –
 71     NEDAVČNI PRIHODKI             433.174,00
      710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja               45.654,00
      711 Takse in pristojbine          2.550,00
      712 Denarne kazni              2.450,00
      713 Prihodki od prodaje blaga in     122.440,00
      storitev
      714 Drugi nedavčni prihodki        260.080,00
 72     KAPITALSKI PRIHODKI            936.942,00
      720 Prihodki od prodaje osnovnih      55.000,00
      sredstev
      721 Prihodki od prodaje zalog
      722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja       881.942,00
 73     PREJETE DONACIJE                  –
      730 Prejete donacije iz domačih          –
      virov
      731 Prejete donacije iz tujine           –
 74     TRANSFERNI PRIHODKI            455.991,00
      740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij         202.194,00
      741 Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna iz sredstev proračuna EU    253.797,00
 II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      3.297.944,00
 40     TEKOČI ODHODKI             1,013.714,00
      400 Plače in drugi izdatki        159.602,00
      zaposlenim
      401 Prispevki delodajalcev za       23.706,00
      socialno varnost
      402 Izdatki za blago in storitve     745.106,00
      403 Plačila domačih obresti        59.100,00
      409 Rezerve                26.200,00
 41     TEKOČI TRANSFERI             776.862,00
      410 Subvencije               17.293,00
      411 Transferi posameznikom in       450.890,00
      gospodinjstvom
      412 Transferi neprofitnim
      organizacijam in ustanovam        113.117,00
      413 Drugi tekoči domači transferi     195.562,00
      414 Tekoči transferi v tujino           –
 42     INVESTICIJSKI ODHODKI          1.474.518,00
      420 Nakup in gradnja osnovnih      1.474.518,00
      sredstev
 43     INVESTICIJSKI TRANSFERI          32.850,00
      430 Investicijski transferi
      431 Investicijski transferi
      pravnim in fizičnim osebam         21.450,00
      432 Investicijski transferi
      proračunskim uporabnikom          11.400,00
 III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        105.995,00
----------------------------------------------------------------
 B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
 IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750+751+752)
 75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
      750 Prejeta vračila danih posojil
      751 Prodaja kapitalskih deležev          –
      752 Kupnine iz naslova               –
      privatizacije
 V.     DANA POSOILA IN POVEČANJE             –
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
 44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE           –
      KAPITALSKIH DELEŽEV
      441 Povečanje kapitalskih deležev         –
      in naložb
      442 Poraba sredstev kupnin iz           –
      naslova privatizacije
 VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
      (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
VII.    ZADOLŽEVANJE (500)
 50     ZADOLŽEVANJE
      500 Domače zadolževanje
 VIII.   ODPLAČILO DOLGA (550)           105.705,00
 55     ODPLAČILO DOLGA
      550 Odplačilo domačega dolga       105.705,00
 IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)       290,00
 X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –105.705,00
 XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    –105.995,00
      IX)=-III.)
----------------------------------------------------------------
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.       51,59
      2010
----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine Benedikt.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
2. Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodki iz naslova vodarine in vzdrževanje vodovoda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabijo le za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda in zagotavljanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu (za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom o realizaciji poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2011, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 9.800,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 2.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 16.400,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, pa lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži za investicije.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-007/2010-51
Benedikt, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost