Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2011 z dne 4. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2011 z dne 4. 7. 2011

Kazalo

2517. Odlok o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o., stran 7757.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) so občinski sveti Občine Kočevje na 6. redni seji dne 24. 5. 2011, Občine Ribnica na 16. redni seji dne 8. 10. 2009, Občine Loški Potok na 9. redni seji dne 5. 9. 2008, Občine Sodražica na 13. redni seji dne 22. 1. 2009 in Občine Kostel na 19. redni seji dne 9. 12. 2008 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa podjetja Hydrovod d.o.o.
Uvodne določbe
1. člen
Občine Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel uvodoma ugotavljajo:
– da so zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja obvezne gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo, ustanovile podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: podjetje),
– da morajo občinski sveti občin ustanoviteljic, na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi, ustanoviti skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.
2. člen
S tem odlokom se ustanovi skupni organ občin Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Kostel (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v podjetju Hydrovod d.o.o. ter za usklajevanje odločitev občin ustanoviteljic glede zagotavljanja javne službe – oskrba s pitno vodo na njihovem območju.
Skupni organ se imenuje Svet ustanoviteljev podjetja Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).
Sestava in sedež
3. člen
Vsako občino ustanoviteljico v Svetu ustanoviteljev zastopa vsakokratni župan občine (ali po pooblastilu župana druga oseba). Mandat v Svetu ustanoviteljev članom preneha z iztekom funkcije župana.
Svet ustanoviteljev izmed svojih članov izvoli predsednika Sveta ustanoviteljev (v nadaljevanju: predsednik), ki predstavlja Svet ustanoviteljev, sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje sprejetih odločitev.
Predsednika Sveta se imenuje za dobo enega leta po abecednem redu družbenikov, pri čemer se upošteva isti vrstni red, kot pri imenovanju predsednika skupščine podjetja Hydrovod d.o.o.
4. člen
Sedež Sveta ustanoviteljev je na sedežu podjetja Hydrovod d.o.o. – Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje.
Naloge Sveta ustanoviteljev
5. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– odloča o sprejemu letnega poročila,
– odloča o uporabi bilančnega dobička, izgube oziroma o načinu pokrivanja primanjkljaja, ugotovljenega v podbilanci sredstev in obveznosti,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– odloča o imenovanju in razrešitvi direktorja,
– odloča o spremembah družbene pogodbe podjetja,
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin ter drugih cenah, tarifah oziroma normativih povezanih z javnimi dobrinami, v kolikor te niso podvržene kontroli na nivoju države,
– odloča o načinu in pogojih, pod katerimi je javna infrastruktura dana v uporabo javnemu podjetju,
– sprejema poslovni načrt podjetja,
– daje soglasje k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– usklajuje in predlaga v sprejem predpise in druge odločitve, ki jih v zvezi z javno službo, ki jo opravlja podjetje, sprejemajo občinski sveti občin,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
Svet ustanoviteljev mora pridobiti soglasje vseh občinskih svetov o svojih odločitvah v naslednjih primerih:
– v primeru odtujitve in obremenitve premoženja podjetja, ki je večje od 10 % osnovnega kapitala podjetja,
– v primeru statusnih sprememb in prenehanja podjetja,
– v primeru prenosa poslovnega deleža,
– v primeru kritja izgube podjetja iz proračunov ustanoviteljic.
Organizacija dela
6. člen
Seje Sveta ustanoviteljev se opravijo praviloma na sedežu podjetja Hydrovod. Sklicatelj lahko skliče sejo tudi v drugem kraju, če to po njegovi oceni ne otežuje članom udeležbe na seji. Sklic seje lahko zahteva vsak ustanovitelj, čigar vsota vseh poslovnih deležev, predstavlja najmanj desetino osnovnega kapitala podjetja.
Sejo Sveta ustanoviteljev praviloma skliče predsednik oziroma direktor podjetja Hydrovod d.o.o. v primeru:
– če člani Sveta odločajo o zadevah iz 5. člena tega odloka,
– če je to nujno za interese podjetja,
– drugih primerih, določenih z zakonom ali tem odlokom.
Sejo Sveta ustanoviteljev se skliče z vabilom, ki se ga osebno vroči ali pošlje s priporočenim pismom. Vabilo mora biti poslano vsaj 25 dni pred zasedanjem Sveta, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red. Gradivo za sejo morajo člani Sveta ustanoviteljev prejeti najmanj 8 dni pred zasedanjem. Na sejo Sveta ustanoviteljev se brez pravice glasovanja vabi direktorja podjetja.
Družbeniki, ki imajo vsaj 10 % vseh glasov, lahko najkasneje tri dni pred zasedanjem Sveta ustanoviteljev na dnevni red predlagajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda, ki je v skladu s pristojnostmi Sveta ustanoviteljev.
Če seja ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki, enako velja tudi za sklepe o zadevah, ki niso bile najavljene na način, predpisan v prejšnjem odstavku tega člena.
7. člen
Svet ustanoviteljev praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje predsednik.
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, ki jih sprejme Svet ustanoviteljev. Zapisnik podpiše predsednik Sveta ustanoviteljev.
Način sprejemanja odločitev
8. člen
Seja Sveta ustanoviteljev je sklepčna, če se je udeležijo člani oziroma pooblaščenci, ki imajo skupaj večino glasov. V vabilu za Svet ustanoviteljev se lahko določi naknadni dan zasedanja Sveta, če ta ob prvotno določenem času ne bi bil sklepčen. Svet ustanoviteljev na naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih glasov. Naknadni dan zasedanja Sveta ustanoviteljev ne sme biti določen prej, kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu.
Če ni z zakonom določeno drugače, odločajo člani Sveta ustanoviteljev z 2/3 večino oddanih glasov. Svet ustanoviteljev odloča le o vprašanjih, ki so uvrščena na dnevni red. Izjemoma, ne glede na dnevni red, odloča o sklicu nove seje, o sestavi zapisnika, vpisih v zapisnik ter seznamu prisotnosti.
Svet ustanoviteljev praviloma odloča z javnim glasovanjem. V primerih, ko to zahtevajo člani Sveta ustanoviteljev oziroma njihovi pooblaščenci, ki imajo skupaj najmanj 10 % vseh glasov, Svet ustanoviteljev glasuje tajno.
O načinu delovanja in morebitnih spremembah delovanja regionalnega vodovodnega sistema Kočevje–Ribnica–Sodražica (Podstenski studenec) se odločitve na sejah Sveta ustanoviteljev sprejemajo s konsenzom vseh predstavnikov ustanoviteljic, ki imajo oskrbo s pitno vodo, vezano na ta regionalni sistem.
9. člen
Ustanovitelji imajo pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov:
– Občina Kočevje               60,68 % glasov,
– Občina Ribnica               24,80 % glasov,
– Občina Loški Potok             6,23 % glasov,
– Občina Sodražica              5,85 % glasov,
– Občina Kostel                2,44 % glasov.
Financiranje delovanja Sveta ustanoviteljev
10. člen
Vsaka občina je dolžna nositi stroške svojega predstavnika v Svetu ustanoviteljev.
11. člen
Administrativna dela, potrebna za nemoteno izvajanje nalog Sveta ustanoviteljev, zagotavlja podjetje Hydrovod d.o.o.
Končna določba
12. člen
Po sprejemu na vseh občinskih svetih objavi župan Občine Kočevje ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2011-1403
Kočevje, dne 1. junija 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
 
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.
 
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
 
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
 
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.

AAA Zlata odličnost