Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2373. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-C), stran 6973.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2011.
Št. 003-02-6/2011-8
Ljubljana, dne 24. junija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT-C)
1. člen
V Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 2. člena prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;«.
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Poroštva Republike Slovenije po tem zakonu se dajejo za celoten znesek kredita.
Obrestne mere in stroški kreditov, za katere se daje poroštvo, morajo biti primerljive obrestnim meram in stroškom kreditov, s katerimi se zadolžujejo komitenti najvišjega bonitetnega razreda banke, upoštevajoč ročnost kredita.
Poroštva morajo biti ustrezno zavarovana s primernim zavarovanjem.«.
3. člen
V 18. členu se za tretjo alineo podpičje nadomesti s piko, četrta alinea pa se črta.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/11-7/9
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EPA 1894-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost