Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1983. Odlok o turistični taksi v Občini Gorje, stran 5542.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 – ZSRT), 7. in 8. člena Zakona o financiranju (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 6. redni seji dne 18. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Gorje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja obveznosti plačila turistične takse v Občini Gorje, vodenje evidenc turistične takse, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
2. člen
Turistično območje predstavlja celotno območje Občine Gorje.
3. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
Nastanitveni objekt se po tem odloku šteje: hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselja, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen, če področni zakon ne določa drugače.
III. VIŠINA IN IZRAČUN TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Gorje znaša enajst točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Plačila turistične takse za prenočevanje so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe z invalidnostjo oziroma telesno okvaro, ki predložijo fotokopijo ustreznega potrdila ali odločbo pristojnega organa, oziroma ustrezno izkaznico invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje, in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno izobraževalnih programov, ki jih na podlagi nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih dejavnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpis in sporazumih oproščeni plačila takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50 % pa plačujejo:
– otroci in mladostniki od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
V. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek proračuna Občine Gorje, porabi pa se namensko za dejavnosti in storitve, določen z zakonom, in sicer:
– informacijsko-turistična dejavnost in ustrezne signalizacije,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja in spodbujanje lokalnega prebivalstva,
– trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenim turistom, vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjena turistom ter programov urejanja okolja, ki izvajajo turistična in okoljevarstvena društva,
– organizacijo in izvajanje prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– druge storitve, ki se na turističnem območju nudijo turistom,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe.
Namen porabe se določi s proračunom.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Pravna osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetije, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo storitev za prenočevanje.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka morajo turistično takso nakazati najkasneje do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Gorje, ki se objavi na spletni strani občine.
V istem roku so dolžni predložiti občini tudi mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, ki se objavi na spletni strani občine.
Mesečno poročanje je obvezno za vsak mesec, ne glede na število prenočitev oziroma zasedenost.
VII. OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA POROČILA IN EVIDENCE O TURISTIČNI TAKSI
10. člen
Mesečno poročilo mora obsegati osnovne identifikacijske podatke o zavezancu za pobiranje in odvajanje turistične takse, nastanitvene zmogljivosti, število nočitev posameznega turista, število oseb, ki so uveljavljale olajšave oziroma oprostitve plačila, razlog olajšave oziroma oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša. To poročilo morajo zavezanci posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je njegov sestavni del.
Mesečno poročilo se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
11. člen
Osebe iz prvega odstavka 8. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 6. člena tega odloka v evidenci o turistični taksi.
Evidenca o turistični taksi obsega, vključno s podatki iz knjige gostov, ki jo določa Zakon o prijavi prebivališča, naslednje podatke:
– zaporedno številka vpisanega turista,
– ime in priimek turista,
– datum prihoda in odhoda,
– število prenočitev,
– višino turistične takse za prenočitev, ki jo določi pristojna občina,
– razloge za 50 % plačilo turistične takse,
– razloge za oprostitev plačila turistične takse,
– skupni znesek obračunane oziroma plačane turistične takse.
V evidenci o turistični taksi morajo biti kot plačnik turistične takse vpisani tudi turisti, ki jim ni bila zaračunana storitev za prenočevanje.
VIII. NADZOR
12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja občinski inšpektor v okviru svojih pristojnosti.
Občinski inšpektor med drugim ugotavlja tudi verodostojnost podatkov na predpisanem obrazcu s podatki, ki so jih zavezanci po zakonu dolžni voditi v knjigi gostov oziroma drugi evidenci turistov.
Zavezanci so dolžni občinskemu inšpektorju omogočiti nadzor ter dati na vpogled potrebne listine.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
IX. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE
13. člen
Prisilna izterjava turistične takse se izvaja v skladu z 32. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma in po postopku, ki je predpisan za izvršbo davčnih obveznosti.
X. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 4.000,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če;
1. ne poroča oziroma ne poroča redno o turistični taksi (9. člen),
2. ne poroča o turistični taksi v predpisani obliki (10. člen),
3. ne vodi evidence turistične takse skladno z določili tega odloka (11. člen).
Z globo 200,00 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.250,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 125,00 € se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma neposredno.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-5/2011-2
Gorje, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost