Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1805. Zakon o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B), stran 4799.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-5
Ljubljana, dne 12. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1B)
1. člen
V Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) se za 34. členom doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(financiranje v primeru, ko začne nova občina opravljati svoje naloge po začetku proračunskega leta)
(1) Kadar je občinski svet nove občine izvoljen do 31. maja tekočega leta se, ne glede na določbe zakona, ki ureja lokalno samoupravo, nova občina konstituira in začne opravljati svoje naloge 1. julija istega leta.
(2) Financiranje prejšnje in nove občine se začasno nadaljuje na podlagi proračuna prejšnje občine na ločenem podračunu. Nova občina sprejme proračun za obdobje od 1. julija do 31. decembra. Prejšnja občina uravnoteži sprejeti proračun tako, da sprejme rebalans proračuna.
(3) Ne glede na prvi odstavek 32. člena tega zakona sprejme nova občina proračun in prejšnja občina rebalans proračuna iz prejšnjega odstavka tega člena po obravnavi poročila iz 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), ki ga župan prejšnje občine predloži občinskima svetoma v obravnavo v roku, ki še omogoča obravnavo poročila v mesecu juliju.
(4) Za prehod na samostojno financiranje morata nova občina in prejšnja občina ministrstvu, pristojnemu za finance, ne glede na prvi odstavek 33. člena tega zakona, predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da sta:
– obravnavali poročilo iz tretjega odstavka tega člena;
– sprejeli proračun nove občine za obdobje od 1. julija do 31. decembra ter rebalans proračuna prejšnje občine;
– določili delitveno razmerje presežka ali primanjkljaja, ugotovljenega po poročilu prejšnje občine iz tretjega odstavka tega člena;
– določili delitveno razmerje za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila prejšnja občina.
(5) Dohodnina in finančna izravnava, ki pripadata prejšnji občini za proračunsko leto, v katerem začne delovati nova občina, se za obdobje od 1. julija do 31. decembra razdelita v sorazmerju s številom prebivalcev nove občine in številom prebivalcev prejšnje občine.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/11-6/12
Ljubljana, dne 4. maja 2011
EPA 1744-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti