Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul, stran 3193.

Na podlagi 46. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UP5, 36/08, 58/09, 64/09 – popravek in 65/09) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 25. seji dne 11. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Horjul
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Horjul (Uradni list RS, št. 55/03, 132/04, 100/07).
2. člen
16. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev. Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Horjul izmed občinskih svetnikov in občanov ali občinske uprave. Mandatna doba predstavnikov ustanovitelja je vezana na mandat občinskega sveta.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določi zakon ter ta odlok, in sicer enega predstavnika izmed delavcev enote vrtca, tri predstavnike izmed strokovnih delavcev šole in enega predstavnika izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev. Mandat predstavnikov delavcev v svetu je povezan z zaposlitvijo. Kolikor delavcu v času mandata preneha zaposlitev, je potrebno na njegovo mesto imenovati novega predstavnika.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer dva predstavnika iz šole in enega predstavnika iz vrtca. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandatna doba sveta šole traja štiri leta. Mandatna doba članov sveta šole pa je vezana na mandat sveta šole, ob upoštevanju določil iz drugega odstavka tega člena. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«
3. člen
28. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Enota vrtca pri šoli ima pomočnika ravnatelja po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonske pogoje. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj prednostno izmed delavcev enote vrtca ali šole, v primeru, da nihče od zaposlenih ne izpolnjuje pogojev, ni zainteresiran za prevzem nalog ali ga ravnatelj ne izbere, lahko ravnatelj za določen čas zaposli pomočnika ravnatelja, ki ni delavec enote vrtca ali šole. Zaradi imenovanja pomočnika ravnatelja ne sme prihajati do preseganja potrjene sistemizacije in s tem do morebitnih dodatnih stroškov za financerja.
Mandat pomočnika ravnatelja je vezan na mandat ravnatelja zavoda in se ga lahko predčasno razreši. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma naloge za katere ga pisno pooblasti.«
4. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0004/2007-4
Horjul, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.