Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2010 z dne 27. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2010 z dne 27. 10. 2010

Kazalo

4545. Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Osilnica, stran 12739.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) je župan Občine Osilnica sprejel
S K L E P
o pripravi prostorskega načrta Občine Osilnica
1.
S tem sklepom župan Občine Osilnica določa, da se izdela Občinski prostorski načrt Občine Osilnica (v nadaljevanju: OPN) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in ta sklep.
Občina Osilnica mora v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju: ZPNačrt) sprejeti nov prostorski akt – občinski prostorski načrt za Občino Osilnica, ki bo predstavljal nov temeljni strateški in izvedbeni prostorski dokument občine.
Ocena stanja
Dosedanji sistem prostorskega načrtovanja je temeljil na pripravi prostorskih planskih aktov, prostorskih ureditvenih pogojih in prostorskih izvedbenih načrtih. Ti prostorski akti izhajajo iz obdobja družbenega planiranja in ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Občina Osilnica še ni imela samostojnih prostorskih aktov glede na njeno ustanovitev leta 1994.
Občina Osilnica je začela s pripravo OPN zaradi:
– spremembe sistema urejanja prostora z ZPNačrt,
– pobud občanov in podjetij,
– določitve izhodišč za posege v prostor, ki izhajajo iz potreb razvoja Občine Osilnica.
2.
Z OPN bo obravnavano celotno območje Občine Osilnica.
Urbanistični načrt za naselje Osilnica in za druga razvojno usmerjena naselja je sestavni del OPN.
Postopek priprave OPN bo potekal kot priprava enovitega dokumenta, ki bo vseboval strateški in izvedbeni del.
OPN vsebuje grafični in tekstualni del, ki se izdela v predpisani digitalni in analogni obliki.
3.
Strokovne rešitve za izvedbo OPN Osilnica se bo izdelalo na podlagi zakonodaje in bodo temeljile na osnovi:
– strokovnih podlag za poselitev občine,
– posebnih strokovnih podlag za urbanistični načrt naselja Osilnica,
– analiz stanja in teženj,
– analiz razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb,
– analiz razvojnih možnosti za dejavnosti,
– vseh ostalih strokovnih podlag razvojnih potreb in varstvenih zahtev nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah.
Smiselno se uporabi že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
Izdelovalec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki so potrebne v postopku priprave OPN Osilnica.
4.
Nadaljnji postopek priprave in sprejema OPN bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+---+----------------------------------+-----------------+------+
|  |      Aktivnosti      |   Nosilec   | Rok |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 1 |Sprejem sklepa o pričetku priprave|župan      |7 dni |
|  |OPN                |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 2 |Obvestilo ministrstvu ter     |izdelovalec   |7 dni |
|  |sosednjim občinam         |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 3 |Priprava osnutka OPN       |izdelovalec   |60 dni|
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 4 |Pridobitev smernic s strani    |MOP na podlagi  |37 dni|
|  |pristojnih nosilcev urejanja   |vloge občin   |   |
|  |prostora             |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 5 |Priprava dopolnjenega osnutka OPN |izdelovalec   |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 6 |Priprava in preveritev kakovosti |izdelovalec 1  |   |
|  |okoljskega poročila*       |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 7 |Sprejem OPN v 1. branju      |občinski svet  | 105 |
|  |                 |         | dni |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 8 |Sodelovanje javnosti: javna    |občina,     |37 dni|
|  |razgrnitev in obravnava OPN in  |izdelovalec   |   |
|  |okoljskega poročila*       |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 9 |Dopolnitev predloga OPN s stališči|občina,     |60 dni|
|  |do pripomb in predlogov danih v  |izdelovalec   |   |
|  |času javne razgrnitve       |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 10|Potrditev predloga OPN in     |MOP       |   |
|  |opredelitev do CPVO* s strani   |         |   |
|  |pristojnih nosilcev urejanja   |         |   |
|  |prostora             |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 11|Sklep o sprejemljivosti OPN    |MOP       |75 dni|
|  |skladno z zakonom         |         |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 12|Sprejem OPN – občinski svet    |občinski svet  |   |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
| 13|Objava odloka OPN         |občina      |30 dni|
+---+----------------------------------+-----------------+------+
|  |Skupaj              |         | 418 |
|  |                 |         | dni |
+---+----------------------------------+-----------------+------+
*v primeru obveznosti izvedbe CPVO
Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora ter postopkov sprejemanja posameznih faz.
5.
V skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt Občina Osilnica pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko predpisanem roku podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve:
+--------------------+------------------------------------------+
|1. RAZVOJ POSELITVE |MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,     |
|          |Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|2. KMETIJSTVO    |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN |
|          |PREHRANO, Sektor za sonaravno kmetijstvo, |
|          |Oddelek za kmetijski prostor, Dunajska  |
|          |22, 1000 Ljubljana            |
+--------------------+------------------------------------------+
|3. GOZDARSTVO,   |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN |
|LOVSTVO IN RIBIŠTVO |PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo,    |
|          |lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000  |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|4. RABA in     |AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Urad za      |
|UPRAVLJANJE Z VODAMI|upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000  |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|5. RAVNANJE Z    |MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,     |
|ODPADKI IN ČISTILNE |Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000  |
|NAPRAVE       |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|6. HRUP IN KAKOVOST |MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,     |
|ZRAKA        |Direktorat za okolje, Sektor za okolje in |
|          |podnebne spremembe, Dunajska 48, 1000   |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|7. METEOROLOGIJA  |AGENCIJA RS ZA OKOLJE, Urad za      |
|          |meteorologijo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana |
+--------------------+------------------------------------------+
|8. OHRANJANJE NARAVE|ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE OE Ljubljana, |
|          |Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana       |
+--------------------+------------------------------------------+
|9. VARSTVO KULTURNE |MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za   |
|DEDIŠČINE      |kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000  |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|10.a PROMET     |MINISTRSTVO ZA PROMET, Direktorat za   |
|          |promet, Tržaška 19, 1000 Ljubljana    |
+--------------------+------------------------------------------+
|10.b PROMET     |MINISTRSTVO ZA PROMET, Direkcija RS za  |
|          |ceste, Sektor za planiranje in analize,  |
|          |Tržaška 19, 1000 Ljubljana        |
+--------------------+------------------------------------------+
|11. MINERALNE    |MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, Direktorat  |
|SUROVINE/RUDARSTVO |za energijo, Sektor za rudarstvo,     |
|          |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana        |
+--------------------+------------------------------------------+
|12. TEHNOLOŠKI   |MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN |
|PARKI/VISOKO ŠOLSTVO|TEHNOLOGIJO, Direktorat za tehnologijo,  |
|          |Kotnikova 38; Ljubljana          |
+--------------------+------------------------------------------+
|13. TELEKOMUNIKACIJE|MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN |
|          |TEHNOLOGIJO, Direktorat za informacijsko |
|          |družbo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana   |
+--------------------+------------------------------------------+
|14. ENERGETIKA   |MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, Direktorat  |
|          |za energijo, Kotnikova 5, Ljubljana    |
+--------------------+------------------------------------------+
|14. ENERGETIKA   |GEOPLIN PLINOVODI d.o.o. Cesta      |
|          |ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001  |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|14. ENERGETIKA   |ELES PE, d.o.o., Hajdrihova 2, P.P. 255, |
|          |1001 Ljubljana              |
+--------------------+------------------------------------------+
|14. ENERGETIKA   |Elektro Ljubljana, d.d. Slovenska c. 58, |
|          |1000 Ljubljana              |
+--------------------+------------------------------------------+
|15. TURIZEM     |MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, Direktorat  |
|          |za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana  |
+--------------------+------------------------------------------+
|16. BLAGOVNE REZERVE|MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, Direktorat  |
|          |za notranji trg, Sektor za preskrbo in  |
|          |blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000    |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|17. SOCIALNE ZADEVE,|MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE |
|SOCIALNI RAZVOJ IN |ZADEVE, Direktorat za socialne zadeve,  |
|VARSTVO       |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana        |
+--------------------+------------------------------------------+
|18. ZDRAVSTVENO   |MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za   |
|VARSTVO       |zdravstveno varstvo Štefanova 5, 1000   |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|19. ŠOLSTVO IN ŠPORT|MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT,     |
|          |Direktorat za predšolsko in šolsko    |
|          |vzgojo, Direktorat za šport, Masarykova  |
|          |16, 1000 Ljubljana            |
+--------------------+------------------------------------------+
|20. PRAVOSODJE   |MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Direktorat za |
|          |pravosodno, upravo Župančičeva 3, 1000  |
|          |Ljubljana                 |
+--------------------+------------------------------------------+
|21. ZAŠČITA IN   |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za   |
|REŠEVANJE      |zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,  |
|          |1000 Ljubljana              |
+--------------------+------------------------------------------+
|22. OBRAMBA     |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za   |
|          |obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, |
|          |Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta |
|          |55, Ljubljana               |
+--------------------+------------------------------------------+
|23. NOTRANJE ZADEVE |MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE,      |
|          |Sekretariat, Urad za notranje zadeve,   |
|          |Štefanova 2, 1501 Ljubljana        |
+--------------------+------------------------------------------+
|24. ZUNANJE ZADEVE |MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova |
|          |cesta 25, 1001 Ljubljana         |
+--------------------+------------------------------------------+
Drugi nosilci javnih pooblastil:
– ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE LJUBLJANA, Tržaška 2, Ljubljana
– ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE, Sp. Gameljne 61a, 1211 Šmartno
– JAVNO KOMUNALNO PODJETJE – KOMUNALA KOČEVJE D.O.O., Tesarska 10, Kočevje
– HYDROVOD D.O.O. – Ljubljanska 38, Kočevje
– Občina Osilnica.
V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost se kot nosilce urejanja prostora v postopek lahko vključi tudi druge občinske gospodarske javne službe ter druge organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
6.
Izdelavo Občinskega prostorskega načrta financira Občina Osilnica.
7.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo z dnem podpisa župana Občine Osilnica. Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-0003/2010-15
Osilnica, dne 4. oktobra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost