Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

437. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 1299.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS – UPB-2/ (Uradni list RS, št. 94/07; ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009 ter 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 29. seji dne 27. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
3. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve) zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Občinske gospodarske javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
4. člen
Na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici se kot lokalne javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje javnih cest.
b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe:
– upravljanje z javno razsvetljavo,
– pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč,
– pogrebna dejavnost,
– dejavnost plakatiranja, oglaševanja in izobešanje zastav.
Kot obvezne ali izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določa zakon ali predpis lokalne skupnosti.
III. IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
5. člen
Gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se zagotavljajo v eni od naslednjih oblik:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– s podelitvijo koncesije,
– v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Ne glede na določitev oblik, v katerih se zagotavlja posamezna gospodarska javna služba v skladu s prejšnjim odstavkom, se, če je to utemeljeno z javnim interesom, z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe lahko določi, da se gospodarska javna služba izvaja v eni od drugih oblik, ki jih dopušča zakon.
6. člen
Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom o načinu izvajanja posamezne občinske gospodarske javne službe, v katerem se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalcev gospodarske javne službe,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
7. člen
Javne službe se praviloma opravljajo in izvajajo na celotnem območju občine, razen če z aktom iz 6. člena tega odloka ni določeno drugače.
8. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja občinska uprava, v sodelovanju z izvajalci gospodarskih javnih služb.
9. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
10. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se uporablja neposredno zakon, ki ureja gospodarske javne službe.
IV. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo, delovno področje in pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi občinski svet s posebnim odlokom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Izvajanje dejavnosti, ki jih ta odlok določa kot gospodarske javne službe, se opravlja v skladu z dosedanjimi predpisi za posamezno vrsto gospodarske javne službe, in sicer do izteka že sklenjenih pogodb. Če ta odlok posamezne gospodarske javne službe ne ureja drugače, kot to določajo že sprejeti predpisi, se izvajanje takšne gospodarske javne službe v celoti nadaljuje v skladu s temi predpisi in na njihovi podlagi sklenjenimi pogodbami do sprejetja ustreznih odlokov.
Na področjih, kjer posebna pogodba iz kateregakoli razloga ni bila sklenjena, se izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja na dosedanji način do začetka izvajanja dejavnosti na podlagi ustreznega odloka, sprejetega skladno s tem odlokom.
13. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz 6. člena tega odloka in koncesijske pogodbe, ki so bile sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 92/03).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti