Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4296. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane, stran 12090.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 29. seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane
1. člen
S tem odlokom se določi delno povračilo stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini Poljčane.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v Občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,30 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
4. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,20 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena do povračila stroškov v višini 0,10 EUR na dobljeni glas v drugem krogu glasovanja.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Poljčane v roku 30 dni po potrditvi predloženega poročila občinskemu svetu.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz 18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na obrazcih, predpisanih v 20. členu Zakona o volilni in referendumski kampanji.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0005/2010-2-401
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost