Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2925. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 7957.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O) (Uradni list RS, št. 76/08) in (ZLS-P) (Uradni list RS, št. 79/09) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 21. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V Statutu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB1) se v 8. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.«
2. člen
V 22. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
3. člen
V petem odstavku 37. člena se doda nov drugi stavek, tako da se po spremembi odstavek glasi:
»Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
4. člen
Spremeni se prvi stavek petega odstavka 60. člena, tako da se po novem odstavek glasi:
»Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podžupan in javni uslužbenec v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.«
5. člen
V 108. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, tako da se odstavek glasi:
»Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila. V splošnih aktih uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/1999
Slovenj Gradec, dne 24. junija 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost