Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2907. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009, stran 7944.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 29. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2009, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Poljčane so v letu 2009 realizirani v naslednjih zneskih:
+-------+-------+---------------------------------+------------+
| Konto|    |OPIS               |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |   A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |   I.|SKUPAJ PRIHODKI         |  3.572.960|
|    |    |(70+71+72+73+74+78)       |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   70|    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)  |  3.002.880|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  700|    |Davki na dohodek in dobiček   |  2.236.103|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  703|    |Davki na premoženje       |   217.315|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  704|    |Domači davki na blago in storitve|   286.362|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   71|    |NEDAVČNI PRIHODKI        |   263.100|
|    |    |(710+711+712+713+714)      |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  710|    |Udeležba na dobičku in dohodki od|   163.281|
|    |    |premoženja            |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  711|    |Takse in pristojbine       |    2.315|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  712|    |Denarne kazni          |    1.316|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  713|    |Prihodki od prodaje blaga in   |    2.155|
|    |    |storitev             |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  714|    |Drugi nedavčni prihodki     |   94.034|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   72|    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)  |    3.528|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  720|    |Prihodki od prodaje osnovnih   |    1.628|
|    |    |sredstev             |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  722|    |Prihodki od prodaje zemljišč in |    1.900|
|    |    |neopredmetenih dolgoročnih    |      |
|    |    |sredstev             |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   73|    |PREJETE DONACIJE (731)      |   10.000|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  731|    |Prejete donacije iz tujine    |   10.000|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   74|    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)    |   556.551|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  740|    |Transferni prihodki iz drugih  |   556.551|
|    |    |javnofinančnih institucij    |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |  II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  4.228.217|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   40|    |TEKOČI ODHODKI          |   931.354|
|    |    |(400+401+402+403+409)      |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  400|    |Plače in drugi izdatki zaposlenim|   217.372|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  401|    |Prispevki delodajalcev za    |   34.081|
|    |    |socialno varnost         |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  402|    |Izdatki za blago in storitve   |   635.651|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  403|    |Plačila domačih obresti     |    3.153|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  409|    |Rezerve             |   41.097|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   41|    |TEKOČI TRANSFERI         |  1.108.364|
|    |    |(410+411+412+413)        |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  410|    |Subvencije            |     541|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  411|    |Transferi posameznikom in    |   665.494|
|    |    |gospodinjstvom          |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  412|    |Transferi neprofitnim      |   118.001|
|    |    |organizacijam in ustanovam    |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  413|    |Drugi tekoči domači transferi  |   324.328|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   42|    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  1.970.725|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  420|    |Nakup in gradnja osnovnih    |  1.970.725|
|    |    |sredstev             |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   43|    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |   217.774|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  431|    |Investicijski transferi pravnim |   95.322|
|    |    |in fizičnim osebam, ki niso   |      |
|    |    |proračunski uporabniki      |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  432|    |Investicijski transferi     |   122.452|
|    |    |proračunskim uporabnikom     |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |  III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  -655.257|
|    |    |(PRIMANJKLJAJ) = (I. - II.)   |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    | III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  -657.926|
|    |    |((I.-7102) - (II.-403-404))   |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    | III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   963.163|
|    |    |((70+71) - (40+41))       |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |   B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      0|
|    |    |NALOŽB              |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   75|  IV.|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)|      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  750|    |Prejeta vračila danih posojil  |      0|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |  VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |    |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - |      |
|    |    |V.)               |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |   C.|RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   50|  VII.|ZADOLŽEVANJE (500)        |   650.000|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  500|    |Domače zadolževanje       |   650.000|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|   55| VIII.|ODPLAČILA DOLGA         |   10.630|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|  550|    |Odplačila domačega dolga     |   10.630|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |  IX.|POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |   -15.887|
|    |    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |      |
|    |    |VIII.)              |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |   X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   639.370|
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |   655.257|
|    |    |VIII.-IX.)            |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC |   341.202|
|    |    |PRETEKLEGA LETA         |      |
+-------+-------+---------------------------------+------------+
Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih področjih proračunske porabe.
3. člen
Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2009 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Poljčane za leto 2010. Neporabljena namenska sredstva in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo v proračun Občine Poljčane za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost