Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2905. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane, stran 7940.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 100/08 - Odl. US, 79/09, 14/10 - Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 29. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Poljčane
1. člen
V 6. členu Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07, v nadaljevanju: Statut) se:
- drugi odstavek črta;
- četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.«
2. člen
V 8. členu Statuta se:
- v 10. točki spremeni besedilo prve alineje tako, da se glasi: »občinske ceste, javne poti in ulice;«, v peti alineji pa se za besedo »občini« doda besedilo: »in zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah.«
- v 12. točki se spremeni besedilo prve alineje tako, da se glasi: »sprejema programe varnosti;«, v drugi alineji pa se besedna zveza »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«.
3. člen
V 9. členu Statuta se spremeni besedilo druge alineje tako, da se glasi:
»ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupne pravice občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve za potrebe občine;«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena Statuta za besedo »podatkov« doda besedilo: »in jih obdeluje v skladu z zakonom.«
5. člen
Besedilo 12. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe (in za organe ožjih delov občine).
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote oziroma organi občinske uprave. Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerimi določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave ustanovijo občinski sveti občin ustanoviteljic na podlagi splošnih aktov iz prejšnjega odstavka tega člena.«
6. člen
V 14. členu Statuta se:
- v prvem odstavku besedna zveza »občinskih organov« nadomesti z besedno zvezo »organov občine«;
- v drugem odstavku se za besedo »Slovenije« doda besedilo: »in na uradni spletni strani občine,«.
7. člen
V 15. členu Statuta se:
- v prvem odstavku besedna zveza »v občini« nadomesti z besedilom: »o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.«;
- besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«
- peti odstavek črta.
8. člen
V tretjem odstavku 18. člena Statuta se beseda »delavci« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenci«.
9. člen
V 19. členu Statuta se:
- v prvem stavku pika nadomesti z vejico in se doda besedilo: »nima pa pravice glasovanja.«;
- k tretjemu odstavku se doda nov stavek: »Podžupan lahko skliče sejo le na podlagi posebnega pooblastila župana.«;
- doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ko so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.«;
- prejšnji peti odstavek postane šesti odstavek.
10. člen
V 21. členu Statuta se:
- sedmem odstavku za besedo »uprave«, doda besedilo: »in vodji organa skupne občinske uprave.«;
- v osmem odstavku se za besedo »uprave«, doda besedilo: »in vodja organa skupne občinske uprave«.
11. člen
V 25. členu Statuta se:
- v prvem odstavku beseda »pet« nadomesti z besedilom »od pet do sedem«;
- v drugem odstavku za tretjo alinejo dodata dve novi alineji, in sicer:
»- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
- pripravlja predloge občinskih nagrad in priznanj,«.
12. člen
Prvi stavek prvega odstavka 27. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi: »Člane delovnih teles iz 26. člena statuta imenuje občinski svet izmed svojih članov lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.«
13. člen
V prvem odstavku 30. člena Statuta se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
14. člen
V drugem odstavku 31. člena Statuta se:
- spremeni četrta alineja, tako da se glasi:
»- odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,«
- spremeni sedma alineja, tako da se glasi:
»- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave ter imenuje in razrešuje vodjo organa skupne občinske uprave, v soglasju z župani občin ustanoviteljic,«.
15. člen
V prvem odstavku 32. člena Statuta se črta beseda »lahko«.
16. člen
V 35. členu Statuta se:
- v petem odstavku beseda »začasno« nadomesti z besedilom: »do nastopa mandata novo izvoljenega župana«;
- drugi stavek petega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »O poklicnem opravljanju funkcije podžupan pisno obvesti občinski svet.«
17. člen
V 39. členu Statuta se beseda »nadzorstva« nadomesti z besedo »nadzora«.
18. člen
V drugem odstavku 40. člena Statuta se beseda »delavci« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenci«.
19. člen
V 41. členu Statuta se:
- v prvem stavku petega odstavka se za besedo »občine« doda vejica in besedilo: »na Bistriški cesti 65,«;
- doda se nov odstavek, ki se glasi: »Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.«
20. člen
V drugem odstavku 42. člena Statuta se v drugi alineji črta besedna zveza »(vaških skupnosti)«.
21. člen
Prvi odstavek 47. člena Statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, ki so določene z aktom, ki ga sprejme minister pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«
22. člen
Drugi odstavek 56. člena Statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«
23. člen
V 66. členu Statuta se:
- prvi odstavek spremeni, tako da se glasi: »Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini lahko ustanovljene krajevne, vaške ali četrtne skupnosti (v nadaljevanju: skupnosti).«;
- v drugem, tretjem in četrtem odstavku se črta beseda »krajevne«.
24. člen
V prvem odstavku 67. člena Statuta se črta beseda »krajevne«.
25. člen
Tretji odstavek 73. člena Statuta se spremeni, tako da se glasi:
»Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave ali župan, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.«
26. člen
Drugi odstavek 78. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom (s sklepom), s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.«
27. člen
Tretji odstavek 83. člena Statuta se črta.
28. člen
V četrtem odstavku 98. člena Statuta se za besedo »načrtovanja« doda besedilo: »s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.«
29. člen
V četrtem odstavku 99. člena Statuta se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave ali posamezne javne uslužbence občinske uprave.«
30. člen
V 100. členu Statuta se:
- v prvem odstavku, v prvem in drugem stavku črta beseda »skupaj«;
- četrti odstavek se spremeni tako, da se odslej glasi: »Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojnega javnega uslužbenca v občinski upravi največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov (začasno zadržanje izdatkov). O tej odločitvi župan takoj po njenem sprejemu obvesti občinski svet. Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora župan prelagati rebalans proračuna.«
31. člen
Prvi odstavek 101. člena Statuta se spremeni, tako da se glasi: »Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.«
32. člen
Prvi odstavek 106. člena Statuta se spremeni tako, da se odslej glasi: »Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva če je to dovoljeno z zakonom in s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet.«
33. člen
107. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Finančno-računovodsko poslovanje občine izvršuje javni uslužbenec občinske uprave, pooblaščen za izvrševanje nalog finančno-računovodske službe občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.«
34. člen
108. člen Statuta se črta.
35. člen
V drugem odstavku 115. člena Statuta se kratica »RS« nadomesti z besedno zvezo »Republike Slovenije«.
36. člen
V 117. členu Statuta se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.«
Zdajšnji tretji odstavek postane četrti odstavek.
37. člen
V 118. členu Statuta se za besedo »države« doda besedilo: »pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije«.
38. člen
V prvem odstavku 123. člena Statuta se beseda »delavci« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenci«.
39. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2010-7
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.