Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2405. Statut javnega zavoda Mladinski center Litija, stran 6912.

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija (Uradni list RS, št. 110/05, 13/06, 12/08) je Svet javnega zavoda mladinski center Litija na 20. korespondenčni seji dne 1. 4. 2010 sprejel
S T A T U T
javnega zavoda Mladinski center Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod Mladinski center Litija (v nadaljevanju: zavod) je ustanovljen z namenom organiziranja ter izvajanja programov in različnih interesnih dejavnosti za mlade, ki so v javnem interesu.
2. člen
S tem statutom se urejajo pomembnejša vprašanja iz vsebine delovanja zavoda, ki niso urejena, oziroma so le na abstraktni ravni urejena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija (v nadaljevanju: ustanovitveni akt), Uradni list RS, št. 110/05, 13/06, 12/08.
3. člen
Statut zavoda vsebuje oziroma določa:
- splošne določbe,
- statusna določila in dejavnost zavoda,
- organe zavoda in njihovo pristojnost,
- notranjo organizacijo zavoda,
- splošne akte zavoda,
- vire pridobivanja sredstev in način upravljanja s sredstvi zavoda,
- javnost dela in poslovno tajnost,
- nadzor,
- prenehanje zavoda,
- končne določbe.
II. STATUSNA DOLOČILA IN DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Mladinski center Litija.
Skrajšano ime zavoda: MC Litija.
Sedež zavoda: Ponoviška cesta 12, Litija.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določajo predpisi. Pri poslovanju v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti nastopa samostojno in odgovarja za obveznosti z vsemi sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
6. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda. V njegovi odsotnosti ga nadomešča delavec zavoda, ki ga pisno pooblasti direktor zavoda, pri čemer v pisnem pooblastilu določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
8. člen
Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm. Na zgornjem robu je izpisano besedilo: »Javni zavod Mladinski center«, na spodnjem robu: »LITIJA«, v sredini pa je znak logotip zavoda.
Logotip, njegove različice, tipografija, uporaba barv in primeri uporabe v osnovnih komunikacijskih sredstvih so določeni v Pravilniku o uporabi celostne grafične podobe zavoda.
Zavod žig uporablja v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov in dokumentov. Število posameznih žigov, način njihove uporabe in uničenja ter odgovorne delavce, določi direktor zavoda.
Za posebne priložnosti in prireditve lahko zavod uporabi tudi druge žige, katerih obliko in vsebino določi direktor.
9. člen
Dejavnosti, ki jih izvaja zavod, so navedene v ustanovitvenem aktu.
Svet zavoda lahko poda predlog za spremembe dejavnosti. Predlog mora biti podan v pisni obliki in ustrezno obrazložen. Spremembe dejavnosti so dopustne le ob soglasju Občine Litija (v nadaljevanju: ustanovitelj oziroma občina ustanoviteljica).
III. ORGANI ZAVODA IN NJIHOVA PRISTOJNOST
10. člen
Zavod ima naslednje organe:
- svet zavoda,
- direktor,
- programski svet.
1. Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda in šteje 7 članov. Svet zavoda je sestavljen iz:
- 3 predstavnikov ustanovitelja,
- 1 predstavnika zaposlenih delavcev ali strokovnih sodelavcev zavoda,
- 3 predstavnikov uporabnikov storitev oziroma zainteresirane javnosti, od tega 1 predstavnika kluba študentov, 1 predstavnika dijaške mladine oziroma srednješolcev in 1 predstavnika mladih iz organizirane društvene sfere, ki izvajajo dejavnost za mlade na območju občine ustanoviteljice.
Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zapored. V svet zavoda ne more biti izvoljen direktor zavoda.
12. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
13. člen
Predstavnika zaposlenih se izvoli izmed vseh zaposlenih delavcev zavoda neposredno na tajnih volitvah. Pravico glasovanja imajo vsi zaposleni delavci in strokovni sodelavci zavoda. Direktor zavoda nima pravice voliti predstavnikov zaposlenih v svet zavoda.
Volitve predstavnika zaposlenih v svet zavoda razpiše svet zavoda s sklepom, ki se javno objavi na oglasni deski zavoda. S sklepom se določi dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje tričlanska volilna komisija, pri čemer člani volilne komisije ne smejo biti tisti zaposleni, ki so kandidati za predstavnika zaposlenih. Svet zavoda mora sprejeti sklep o razpisu volitev najmanj 60 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda, volitve pa se opravijo najkasneje 20 dni pred potekom mandata.
Vsak zaposleni delavec ali strokovni sodelavec zavoda lahko kandidira za predstavnika zaposlenih. Kandidatura mora biti podana v pisni obliki.
Zaposleni delavci ali strokovni sodelavci zavoda predložijo svoje kanidature svetu zavoda najkasneje 20 dni po javni objavi sklepa o razpisu volitev.
V primeru, da se na razpis za volitve predstavnika zaposlenih delavcev ali strokovnih sodelavcev zavoda ne javi nihče, svet zavoda ponovi razpis.
14. člen
Po poteku roka za predložitev kandidatur volilna komisija pripravi glasovnice za glasovanje. Predlagani kandidati so na glasovnici navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se lahko le za enega kandidata, in sicer tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, ki ga želijo izvoliti.
Za izvedbo in organizacijo volitev poskrbi volilna komisija. Glasovanje poteka v zavodu na dan določen s sklepom zavoda med 9.30 in 14.30. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme največje število glasov.
O poteku volitev člani volilne komisije napišejo zapisnik, ki ga podipišejo in skupaj z vsemi glasovnicami zapečatijo v kuverto. Slednje, skupaj s pisnim poročilom o izidu in poteku volitev, volilna komisija odda svetu zavoda v roku 24 ur po zaključku glasovanja.
Svet zavoda javno objavi rezultate volitev na oglasni deski zavoda najkasneje v 15 dneh po zaključku glasovanja.
Kandidat, ki ni bil izvoljen, ima v roku treh dni po objavi rezultatov glasovanja na oglasni deski pravico do pritožbe na svet zavoda, kolikor meni, da je prišlo do nepravilnosti pri glasovanju ali pri poteku volitev.
Svet zavoda o pritožbi o nepravilnostih volitev dokončno odloči. Če pritožbi ugodi, v roku 8 dni razpiše ponovne volitve. Če pritožba ni utemeljena, jo zavrne s sklepom, pritožitelj pa lahko sproži spor na pristojnem sodišču za izpodbijanje pravilnosti volitev.
V primeru, da nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izvoljen, svet zavoda ponovi razpis.
15. člen
Predstavnike uporabnikov storitev oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog posamezne skupine predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, tj. kluba študentov, dijaške mladine oziroma srednješolcev in mladih iz organizirane društvene sfere, ki izvajajo dejavnost za mlade na območju občine ustanoviteljice, kjer so bili kandidati evidentirani.
Svet zavoda najmanj 60 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda, ki so predstavniki uporabnikov, objavi javni poziv, v katerem podrobneje določi pravila o evidentiranju kandidatov in predlaganju za člane uporabnikov storitev, vsebino predlogov kandidatur ter časovne roke. Javni poziv se objavi na oglasni deski zavoda in v enem časopisju, ki najmanj mesečno izhaja na območju Občine Litija.
O vsebini javnega poziva svet zavoda seznani tudi vse organizirane skupnosti, ki imajo po tem statutu pravico predlagati vsaka po enega kandidata za predstavnike uporabnikov storitev, in sicer:
- klub študentov, ki deluje na območju Občine Litija,
- organizirane skupnosti dijakov na območju Občine Litija,
- organizirane skupnosti mladih, ki izvajajo dejavnost za mlade na območju Občine Litija.
Organizirane skupnosti zberejo kandidate na podlagi lastnih pravil in v skladu z javnim pozivom Sveta zavoda iz drugega odstavka tega člena. Predloge kandidatur predložijo svetu zavoda najkasneje 30 dni po objavi javnega poziva. Predlog kandidature mora vsebovati pisno obrazložitev kandidature, podatke predlaganega kandidata in njegovo pisno soglasje h kandidaturi.
Svet zavoda posreduje predloge kandidatur občinskemu svetu, ki izvede imenovanje predstavnikov uporabnikov storitev oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda.
Predstavnika študentov in predstavnika skupnosti dijakov, ki sta člana sveta zavoda, se vsako leto pozove, da do 30. 9. tekočega leta predložita ustrezno dokazilo o statusu študenta oziroma dijaka. Kolikor v navedenem roku ne predložita potrdila o statusu, kar je pogoj za nadaljevanje opravljanja funkcije v svetu zavoda, opravljata svoje delo v svetu zavoda do imenovanja novega predstavnika študentov in/ali organizirane skupnosti dijakov s strani ustanovitelja.
16. člen
Svet zavoda se konstituira na prvi konstitutivni seji sveta zavoda, ki jo skliče župan občine ustanoviteljice, ali pa po njegovem pooblastilu direktor zavoda, najpozneje v 15 dneh po imenovanju ali izvolitvi članov sveta.
Člani sveta na prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta in namestnika predsednika. Če predsednik ni izvoljen, vodi svet zavoda do izvolitve predsednika sveta najstarejši član sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zapored.
17. člen
Svet zavoda dela na sejah.
Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik sveta oziroma v njegovi odsotnosti namestnik predsednika na lastno pobudo, pobudo drugih članov sveta zavoda, na pobudo direktorja ali občine ustanoviteljice.
V primeru sklica seje na zahtevo člana sveta zavoda, je potrebno na predsednika sveta zavoda nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter priložiti pisno gradivo za obravnavo s predlogi sklepov, o katerih naj bi svet zavoda odločal.
Če predsednik odkloni sklic seje ali ne pooblasti za ta namen svojega namestnika skliče sejo sveta zavoda v 8 dneh po prejemu pisnega zahtevka predlagateljev direktor zavoda.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, kadar zanjo glasuje večina vseh članov.
Natančnejša določila o sklicevanju sej, vodenju in načinu dela ter odločanju na sejah so opredeljena v Poslovniku o delu sveta zavoda.
18. člen
Pristojnosti sveta zavoda so določene z ustanovitvenim aktom.
2. Direktor
19. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki je hkrati tudi strokovni vodja. Direktor zavoda organizira in usklajuje poslovanje zavoda, določa poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje ter sprejema druge odločitve, pomembne za uresničevanje ciljev zavoda.
Direktor odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Pri vodenju poslov z javnimi in drugimi sredstvi mora ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Direktor zavoda je imenovan s strani sveta zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa, v soglasju z ustanoviteljem.
20. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje določene z ustanovitvenim aktom.
21. člen
Mandat direktorju traja štiri leta in prične teči z dnem imenovanja. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
22. člen
Svet zavoda sprejme sklep o javnem razpisu za direktorja in ga objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski zavoda in vsaj v enem časopisju, ki vsakodnevno izhaja na območju RS. Vsebino objave razpisa v sredstvih javnega obveščanja se hkrati pošlje tudi občini ustanoviteljici.
Vsebina razpisa mora vsebovati najmanj podatke določene z ustanovitvenim aktom.
Javni razpis za imenovanje direktorja zavoda se objavi največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandata. Rok za prijavo na javni razpis za direktorja zavoda je 8 dni od dneva objave razpisa v sredstvih javnega obveščanja.
V primeru dvoma o izvirnosti priloženih dokazil, ki jih je posredoval kandidat za direktorja, lahko svet zavoda v treh dneh zahteva predložitev originalne listine, sicer kandidatovo prijavo na razpis kot neustrezno zavrne.
23. člen
Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran in imenovan ali če direktorju zavoda predčasno preneha mandat, se javni razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed prijavljenih kandidatov ali strokovnih sodelavcev zavoda, vendar najdlje za eno leto.
24. člen
Po izteku roka za prijavo svet zavoda opravi izbirni postopek, po katerem naj bi se izbralo kandidata, ki je strokovno najbolj usposobljen in primeren za vodenje zavoda. Če na podlagi predloženih dokazil ni mogoče presoditi strokovno usposobljenost kandidatov, lahko svet zavoda pozove kandidate na pisni preizkus usposobljenosti, na ustni razgovor, ali usposobljenost preveri na drug ustreznejši način.
Če se ugotovi, da nihče ne izpolnjuje kriterijev za vodenje zavoda, se kandidate v 8 dneh po sprejemu te odločitve obvesti o neuspelem javnem razpisu. V tem primeru se javni razpis ponovi.
25. člen
Svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov za direktorja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, po zaključenem izbirnem postopku izbere enega kandidata.
Svet zavoda predlog o izbranem kandidatu za direktorja pošlje v soglasje občini ustanoviteljici, ki se o njem opredeli najkasneje v roku 20 dni. Če občina ustanoviteljica v tem roku ne poda soglasja, se šteje, da je bilo soglasje pozitivno.
V primeru, da soglasje občine ustanoviteljice ni pozitivno, se uporabi dikcija 23. člena tega statuta.
26. člen
Po pridobljenemu soglasju občine ustanoviteljice svet zavoda v 8 dneh imenuje izbranega kandidata za direktorja z odločbo o imenovanju, preostalim kandidatom pa se takoj izda sklep, da niso bili izbrani. Sklep mora biti obrazložen in mora vsebovati pouk o pritožbi.
Neizbrani kandidat ima v 15 dneh po prejemu sklepa možnost pritožbe zoper ta sklep, če meni, da je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o imenovanju direktorja.
Tako izbrani kandidat kot neizbrani kandidati imajo v roku 15 dni od prejema odločbe oziroma sklepa pravico pregledati razpisno gradivo.
27. člen
Po poteku pritožbenega roka, ko odločba o imenovanju direktorja postane dokončna, sklene predsednik sveta zavoda z direktorjem zavoda pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se k njeni vsebini pred podpisom predhodno pridobi soglasje župana občine ustanoviteljice. Z direktorjem zavoda se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
28. člen
Direktor opravlja funkcijo programskega in poslovnega vodje. Pristojnosti oziroma naloge direktorja so opredeljene z ustanovitvenim aktom, Zakonom o zavodih in drugimi predpisi.
Direktor ima v delovnem procesu delovanja in izvrševanja poslanstva zavoda pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge strokovnim sodelavcem zavoda za izvršitev določenih dejavnosti v skladu s programom dela in z določbami splošnih aktov.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in občini ustanoviteljici.
29. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
- če direktor sam zahteva razrešitev,
- če neutemeljeno ne izvršuje sklepov ustanoviteljice, sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da bi lahko nastale pri delovanju zavoda hujše motnje pri izvajanju dejavnosti,
- če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom centru povzroča materialno ali finančno škodo.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 30 dni po seznanitvi pisno izjavi o razlogih.
Pri razrešitvi po tretji, četrti in peti alinei mora svet zavoda pridobiti predhodno soglasje občine ustanoviteljice. Če občina ustanoviteljica ne odgovori v roku 60 dni se šteje, da je podala soglasje k razrešitvi.
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev. Zahteva za sodno varstvo se vloži pri pristojnem sodišču v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi.
3. Programski svet
30. člen
Programski svet je strokovni organ in ga sestavlja 9 članov, ki jih na predlog direktorja imenuje svet zavoda. Člani programskega sveta se lahko imenujejo izmed zaposlenih delavcev ali strokovnih sodelavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področij dela in dejavnosti zavoda.
Programski svet daje direktorju zavoda mnenja, predloge, pobude in sprejema svoje odločitve o pogojih dela, strokovnih vprašanjih ter programskih in razvojnih smernicah dela zavoda.
Programski svet vodi predsednik programskega sveta, ki ga izmed sebe izvolijo imenovani člani. Za tehnično pomoč pri delu programskega sveta je zadolžen direktor zavoda.
Mandat članov programskega sveta traja 4 leta od dneva konstituiranja. Člani so lahko ponovno imenovani.
31. člen
Programski svet opravlja naslednje naloge:
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
- odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
- daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge, glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
- direktorju predlaga imenovanje komisij in delovnih skupin za opravljanje določenih nalog,
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda in direktor.
32. člen
Seje programskega sveta sklicuje in vodi predsednik programskega sveta.
Programski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina njegovih članov. Stališča, mnenja, predloge in druge odločitve sprejema z večino navzočih članov in jih posreduje direktorju.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
33. člen
Delo zavoda je organizirano enovito. Vsa dela in opravila izvajajo zaposleni delavci in strokovni sodelavci zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom zavoda, navodili sveta zavoda, programskega sveta in direktorja. Delo organizira, vodi in koordinira direktor zavoda.
Organizacija dela v zavodu se podrobneje določi z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor zavoda, po pridobljenem mnenju sveta zavoda in soglasju ustanovitelja.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34. člen
Zavod ima poleg statuta, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja še druge splošne akte kot so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo druga razmerja, pomembna za upravljanje in poslovanje zavoda.
Vsi drugi splošni akti zavoda morajo biti v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in tem statutom.
Splošne akte sprejemata svet zavoda in direktor, v skladu s tem statutom in ustanovitvenim aktom Javnega zavoda Mladinski center Litija.
35. člen
Pred sprejemom splošnega akta se za zaposlene delavce in strokovne sodelavce organizira javna obravnava, na kateri lahko dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov. Na vsaki obravnavi mora biti direktor obvezno prisoten.
Pri sprejemanju splošnih aktov na sejah sveta zavoda imajo možnost dajati mnenja, pobude, pripombe in spremembe tudi predstavniki občine ustanoviteljice, obvezno pa se občino ustanoviteljico zaprosi za mnenje pri sprejemanju oziroma obravnavi sprememb statuta in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
VI. VIRI PRIDOBIVANJA SREDSTEV IN NAČIN UPRAVLJANJA S SREDSTVI ZAVODA
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
- iz proračuna občine ustanoviteljice,
- od prodaje storitev in izdelkov zavoda (koncerti, razstave in podobno),
- od oddaje v najem pisarniške in računalniške opreme ter drugih strojev in opreme,
- od izposoje izdelkov široke porabe in iz drugih dejavnosti, ki so opredeljene v statutu in ustanovitvenem aktu,
- s prijavami na razpise za posamezne projekte zavoda,
- z donacijami in sponzorskimi sredstvi,
- iz drugih virov, ki so v skladu z zakonom.
37. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, za kar je odgovoren ustanovitelju.
Zavod ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem brez soglasja ustanovitelja.
38. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za izboljšanje materialnih pogojev dela, za nabavo nove opreme ali investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer zavod deluje.
Del presežka sredstev, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev in proizvodov ter drugo dejavnostjo izven okvira javne službe, se lahko po predhodnem soglasju občine ustanoviteljice nameni tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.
39. člen
Primanjkljaj zavoda krije ustanovitelj (do višine določenih proračunskih sredstev za dejavnost zavoda) ob pogojih določenih z ustanovitvenim aktom, pri čemer pa morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:
- da primanjkljaj nastane pri opravljanju dejavnosti, opredeljene v ustanovitvenem aktu,
- da zavod takoj obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim izkazom vzroke nastanka primanjkljaja,
- da občinski svet občine ustanoviteljice sprejme poročilo in predlog pokritja primanjkljaja.
40. člen
Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon in v skladu z njim poseben splošni akt zavoda.
Knjigovodstvo in knjigovodske listine ter evidence vodi pooblaščeni strokovni sodelavec ali računovodski servis.
Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarja direktor zavoda.
VII. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
41. člen
Delo zavoda je javno. Informacije o delu zavoda, razen tistih, ki na podlagi zakonov veljajo za poslovno tajnost, so dostopne javnosti.
Zavod zagotavlja javnost dela:
- z obveščanjem javnosti o poslovanju, uresničevanju programa in razvojnih ciljih,
- z objavami o vseh vrstah prireditev, ki jih zavod organizira ali soorganizira.
Za obveščanje javnosti o delu zavoda je pristojen direktor ali oseba, ki jo direktor za to pooblasti.
42. člen
Med listine oziroma podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost, spadajo:
- osebni podatki zaposlenih delavcev ali strokovnih sodelavcev zavoda,
- osebni podatki občanov uporabnikov storitev zavoda,
- podatki o prošnjah, zahtevah in predlogih občanov,
- ostali podatki, ki jih za poslovno tajnost določi direktor zavoda s sklepom.
Listine oziroma podatki, navedeni v zgornjih alinejah se ne smejo sporočiti ali odstopiti drugim, razen, če je to z zakonom določeno. V primeru, da obstaja zakonska podlaga za posredovanje podatkov drugi osebi, mora direktor o tem obvestiti zaposlenega delavca ali strokovnega sodelavca zavoda oziroma uporabnika storitev, čigar podatki so bili posredovani.
Za poslovno tajnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni podatki ali podatki, ki odkazujejo na kršitev zakona.
43. člen
Zavod je po zakonu pooblaščen za zbiranje in vodenje zbirk osebnih podatkov o zaposlenih delavcih, strokovnih sodelavcih zavoda in uporabnikih storitev. Osebni podatki se smejo uporabljati samo za namene, za katere so zbrani.
Za zbiranje in vodenje osebnih podatkov o zaposlenih delavcih, strokovnih sodelavcih zavoda in uporabnikih storitev, ki jih ne določa zakon, zavod pa jih potrebuje pri izvajanju posameznih aktivnosti, mora zavod dobiti pisno soglasje zadevnih oseb.
44. člen
Zaposleni delavci in strokovni sodelavci zavoda so dolžni varovati podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja oziroma strokovnega sodelovanja.
VIII. NADZOR
45. člen
Nadzor nad spoštovanjem zakonov in drugih predpisov opravljajo pristojne inšpekcijske službe in institucije določene z zakoni.
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Nadzorni odbor Občine Litija in Računsko sodišče Republike Slovenije.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
46. člen
Zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju delovanja zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen ter v ostalih primerih določenih z zakonom.
X. KONČNE DOLOČBE
47. člen
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest začneta veljati z dnem podaje soglasja občine ustanoviteljice.
48. člen
Statut začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica
Sveta Javnega zavoda
Mladinski center Litija
Kaja Mlakar - Agrež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti