Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2010 z dne 25. 1. 2010

Kazalo

180. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Lendava, stran 508.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos-UPB2, Uradni list RS, št. 93/07), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 29. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Lendava, izda soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati), postopek za izdajo soglasja lokalne skupnosti in pogoje za preklic navedenega soglasja.
2. člen
Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu z določili veljavnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
3. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika. Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
4. člen
Gostinec oziroma kmet mora pristojnemu organu občine Lendava prijaviti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata na predpisanem obrazcu najmanj 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– spremembo osnovnih podatkov gostinskega obrata in matične firme gostinskega obrata (podatki, ki so sestavni del veljavnega obrazca).
5. člen
Občina Lendava izda soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata za obdobje največ enega koledarskega leta. Po preteku te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata preneha veljati.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
6. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času se upošteva:
1. Značilnost območja, kjer se obrat nahaja.
2. Vrsta gostinskega obrata.
3. Potrebe gostov v občini:
– gostinski obrati z dodatno ponudbo (prireditve, plesi, kulturni in športni program).
4. Izpolnjevanje ureditvenih in drugih pogojev gostinskega obrata:
– skrb za urejenost okolice gostinskega obrata,
– zagotovljena parkirna mesta,
– zagotovitev javnega reda in miru v obratu in okolici.
7. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko gostinski obrati poslujejo kot sledi:
1. Restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj najdlje od nedelje do četrtka največ do 24.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 1.00 ure naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
2. Slaščičarne, okrepčevalnice in bari:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj od nedelje do četrtka največ do 24.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 1.00 naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
3. Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
4. Hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov:
– v objektih na območju stanovanj najdlje od nedelje do četrtka največ do 24. ure, ob petkih in sobotah največ do 1.00 naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
5. Diskoteke, nočni bari:
– v objektih na območju stanovanj ob petkih in sobotah največ do 4. ure naslednjega dne,
– izven območja stanovanj glede na poslovni interes.
Gostinski obrati v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj lahko pričnejo z obratovanjem ob 6. uri, izven območja stanovanj pa glede na poslovni interes.
8. člen
Izven območja stanovanj se šteje tisti gostinski obrat ali kmetija, ki je oddaljen najmanj 50 m od prve stanovanjske zgradbe.
9. člen
V času lokalnih prireditev, ki se odvijajo v stanovanjskih naseljih, se lahko gostincem, ki imajo soglasje organizatorja prireditve, obratovalni čas gostinske dejavnosti v obratu ali/in zunaj gostinskega obrata podaljša do časa trajanja lokalne prireditve.
Lokalnim prireditvam izven stanovanjskih naselij se čas gostinske dejavnosti v obratu ali/in zunaj obrata podaljša v skladu s soglasjem organizatorja prireditve.
10. člen
Če gostinec ali kmet opravlja gostinsko dejavnost tudi v zunanjih prostorih gostinskega obrata (gostinski vrt ali terasa) v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, lahko opravlja to dejavnost samo do 22.00 ure. Izjemoma lahko gostinec oziroma kmet pridobi soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata tudi za zunanje prostore (gostinski vrt ali terasa) gostinskega obrata, kolikor se vključuje v lokalne, regionalne prireditve ali dogodke, ki so javnega značaja in so uradno prijavljene pri pristojnih organih ter ima pridobljeno soglasje organizatorja prireditve. Upošteva se podaljšan obratovalni čas, ki velja za celoten program prireditev in dogodkov.
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
11. člen
Gostinec ali kmet lahko ne glede na določbe predhodnih členov tega pravilnika ter ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, zaprosi za posebno soglasje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa v izjemnih primerih.
Posebno soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji odvijajo svečanosti ob poroki in prireditvi s programom in živo glasbo.
Posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času velja za točno določene dneve. Gostinski obrat ali kmetija lahko v tem primeru obratuje najdlje do 4. ure.
Gostinec ali kmet mora za pridobitev posebnega soglasja vložiti pisno vlogo najkasneje v roku 5 delovnih dni pred dogodkom. V vlogi mora biti navedeno, za kakšno prireditev gre, naveden točno določen dan in ura zaključka prireditve ter ali se bo ta odvijala v ali izven prostorov gostinskega obrata.
Če je bilo izdano posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za zgoraj navedene dogodke v prostorih obrata, je gostinec ali kmet dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
Vloga za posebno soglasje se zavrne iz razlogov 12. člena tega pravilnika.
IV. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
Občinska uprava lahko v roku 3 dni od dneva, ko je od organov nadzora izvedela za neizpolnjevanje pogojev, prvič izreče gostincu opomin, drugič izreče opomin pred odvzemom soglasja in tretjič mu z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času zaradi:
– prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru s strani policije oziroma inšpekcijskih organov,
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev glede motenja javnega reda in miru, neizpolnjevanje drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za eno leto vnaprej.
13. člen
Pred izdajo odločbe mora pristojni organ Občine Lendava od gostinca ali kmeta zahtevati dodatna pojasnila in dopolnilno dokumentacijo kot na primer mnenje krajevne skupnosti, na območju katerega se obrat nahaja, soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (v objektu ali stanovanjskih objektih ob lokalu in čez cesto), kolikor je to potrebno za ugotavljanje dejanskega stanja in izpolnjevanje meril tega pravilnika.
V. NADZOR
14. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organ in občinski inšpektor oziroma redar v skladu s pooblastili.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v daljšem obratovalnem času, v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
Za določbe o obratovalnem času gostinskih obratov, ki niso zajete v tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Lendava z dne 29. 11. 2000.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 032-0107/2009-ba
Lendava, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.