Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1758. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov kulturnih društev v Občini Osilnica, stran 5079.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB-2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 14/10 – Odl. US), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK-UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US in 4/10) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 23. redni seji dne 23. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti in programov kulturnih društev v Občini Osilnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, merila in postopki za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje kulturnih projektov ter redne kulturne dejavnosti in programov kulturnih društev na območju Občine Osilnica.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti in programov lahko kandidirajo kulturna društva, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz 3. člena tega pravilnika.
Kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse oblike ljubiteljskega ustvarjanja, poustvarjanja in varovanja kulturnih dobrin na področju kulturne, glasbene, plesne in literarne dejavnosti.
3. člen
Pogoji in merila za sofinanciranje:
a) Pogoji:
– na javni razpis se lahko prijavijo le kulturna društva, ki imajo sedež v Občini Osilnica ali na njenem območju izvajajo svojo dejavnost in
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih za opravljanje kulturne dejavnosti.
b) Merila:
– pomembnost programa oziroma projekta k uveljavljanju Občine Osilnica,
– da se je društvo v preteklih letih izkazalo z uspešnim vodenjem svoje dejavnosti,
– prepoznavnost oziroma tradicija društva,
– da je dejavnost oziroma program namenjen druženju čim večjega števila ljudi,
– da društvo opravlja neprofitno dejavnost,
– druga merila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
4. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi javnega razpisa sofinancirala dejavnosti in programe društev.
Postopek za sofinanciranje programov in dejavnosti društev se začne z objavo javnega razpisa, ki ga objavi župan.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca decembra za naslednje koledarsko leto oziroma v roku 30 dni po sprejemu proračuna za naslednje leto.
Razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje in merila sofinanciranja,
– okvirno višino razpisanih sredstev,
– vsebina prijave,
– rok in način prijave,
– postopek obravnavanja vlog,
– ostale podatke pomembne za uspešno izvedbo javnega razpisa.
6. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– osnovne podatke o prijavitelju,
– podatke o projektu, aktivnosti ali prireditvi,
– opredelitev ciljev in namenov projekta ali prireditve,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu.
7. člen
O sofinanciranju dejavnosti in programov posameznega društva po tem pravilniku s sklepom odloči občinski svet.
Vsem prijavljenim na javni razpis se izda sklep občinskega sveta v roku 30 dni po sprejeti odločitvi.
Na podlagi dokončnega in pravnomočnega sklepa občina sklene pogodbo s prejemnikom sredstev za višino sofinanciranja dejavnosti in programov društva.
8. člen
Na zahtevo sofinancerja je prejemnik sredstev dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
Kolikor se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, mora upravičenec sredstva vrniti v občinski proračun.
Upravičenec, ki neutemeljeno krši določila iz prejšnjega odstavka, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
9. člen
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Osilnica za tekoče leto.
10. člen
Iz proračuna Občine Osilnica se na podlagi tega pravilnika praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– sofinanciranje dejavnosti in programov,
– sofinanciranje kulturnih prireditev in projektov, ki so v interesu občine,
– izvajanje nalog po predloženem programu,
– nabavo opreme za delovanje društva,
– izobraževanje lastnih kadrov,
– materialne stroške,
– organizacijo strokovnih ekskurzij,
– drugo.
11. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2010-2
Osilnica, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti