Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010

Kazalo

1742. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, stran 5054.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – ZIO-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, in Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250 Il. Bistrica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanovi javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
Sedež zavoda: Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska Bistrica.
Skrajšano ime zavoda: OŠ A. Žnideršiča.
V sestavo OŠ A. Žnideršiča spadajo:
a) OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska Bistrica,
b) Organizacijska enota Ljudska univerza.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti ali organizacijski enoti oziroma ukine obstoječe, če so podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Organizacijska enota Ljudska univerza v pravnem prometu nima pooblastil.
Zavod je vpisan v sodni register pri okrožnem sodišču v Kopru.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda s pripisom Organizacijska enota Ljudska univerza.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošiljajo ali izdajajo organom, organizacijam, občanom, učencem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za razne druge dokumentacije v skladu z registracijo žigov.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje vseh dokumentov in dopisov, ki jih organizacijska enota Ljudska univerza pošilja in izdaja v okviru svojega delovanja.
6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja, hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj zavoda.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj pooblašča vodjo Organizacijske enote Ljudska univerza za zastopanje v zadevah, ki se nanašajo na njeno dejavnost.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z bankami, Upravo Republike Slovenije za javna plačila ter drugimi instucijami v skladu z zakonom podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v naslednjem šolskem okolišu:
Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Jasen, Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Koseze, Mala Bukovica, Velika Bukovica, Soze, Studena Gora, Pavlica in ulice mesta Ilirska Bistrica, ki spadajo v katastrsko občino Bistrica.
Ne glede na razmejitev šolskih okolišev, se lahko v prve razrede OŠ A. Žnideršiča vpišejo tudi učenci iz šolskega okoliša OŠ D. Ketteja, če je to smotrno zaradi racionalne organiziranosti oddelkov.
Organizacijska enota Ljudska univerza vpisuje slušatelje brez omejitev okoliša.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnosti zavoda so:
a) dejavnosti OŠ Antona Žnideršiča so:
1. H/49.391    Medkrajevni in drug cestni potniški promet
2. I/56.290    Druga oskrba z jedmi
3. L/68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih in
         najetih nepremičnin
4. N/77.210    Dajanje športne opreme v najem in zakup
5. N/77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
         naprav v najem in zakup
6. N/77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in
         opredmetenih sredstev v najem in zakup
7. N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
8. P/85.200    Osnovnošolsko izobraževanje
9. P/85.320    Srednješolsko poklicno in strokovno
         izobraževanje
10. P/85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju športa in
         rekreacije
11.P/85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje
12. R/90.010   Umetniško uprizarjanje
13. R/90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
         uprizarjanje
14. R/90.030   Umetniško ustvarjanje
15. R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne
         prireditve
16. R/91.011   Dejavnost knjižnic
17. R/93.110   Obratovanje športnih objektov
18. R/93.190   Druge športne dejavnosti
19. R/93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
         čas.
+--------------------------------------------------------------+
 
b) dejavnosti Organizacijske enote Ljudska univerza so:
1. C/17.230    Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
         papirja
2. C/18.120    Drugo tiskanje
3. C/18.130    Priprava za tisk in objavo
4. C/18.140    Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
5. J/58.110    Izdajanje knjig
6. J/58.190    Drugo založništvo
7. M/70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
8. M/73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
9. M/74.300    Prevajanje in tolmačenje
10. M/74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
         dejavnosti
11. N/82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
12. N/82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in
         druge posamične pisarniške dejavnosti
13. N/82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče
         dejavnosti za poslovanje
14. P/85.200   Osnovnošolsko izobraževanje
15. P/85.310   Srednješolsko splošno izobraževanje
16. P/85.320   Srednješolsko poklicno in strokovno
         izobraževanje
17. P/85.421   Višješolsko izobraževanje
18. P/85.422   Visokošolsko izobraževanje
19. P/85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju športa in
         rekreacije
20. P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju kulture in
         umetnosti
21. P/85.530   Dejavnost vozniških šol
22. P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje
23. P/85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
24. R/90.010   Umetniško uprizarjanje
25. R/90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
         uprizarjanje
26. R/90.030   Umetniško ustvarjanje
27. R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne
         prireditve
28. R/93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
         čas.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavne izobraževalne programe, ki so sprejeti na način in po postopku določenem z zakonom.
12. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.
Zavod izvaja programe izobraževanja odraslih.
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti in spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda, ki šteje enajst članov sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali članov občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok, in sicer štiri predstavnike osnovne šole in enega predstavnika Organizacijske enote Ljudska univerza.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Člani sveta so lahko zaporedoma izvoljeni oziroma imenovani največkrat dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet.
16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom odraslega kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski oziroma andragoški zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost učencev,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
18. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda ima najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico ter reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
Kandidate za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo po enotah zavoda, katere določi svet zavoda s sklepom.
19. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz šole in organizacijske enote Ljudska univerza po abecednem redu priimkov ter z navedbo števila kandidatov, ki se jih voli izmed kandidatov šole ter organizacijske enote Ljudska univerza. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz osnovne šole ter organizacijske enote Ljudska univerza kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste enote dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstvnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka in zakona.
22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic ter dolžnosti učencev in odraslih,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstrandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja),
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
24.a člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, ustanovitelja in sveta staršev.
Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Mnenje ustanovitelja in sveta staršev mora biti obrazloženo.
Če ustanovitelj, učiteljski zbor in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Svet zavoda mora pred odložitvijo o imenovanju ravnatelja pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi, ter o predlogu za razrešitev seznaniti ustanovitelja, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet zavoda mora pred odločitvijo o razrešitvi ravnatelja pridobiti mnenje ministra, kot to določa zakon.
25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
26. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja v skladu z veljavnimi normativi in standardi.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
b) Vodja organizacijske enote Ljudska univerza
27. člen
Vodjo Organizacijske enote Ljudska univerza imenuje ravnatelj izmed delavcev enote Ljudska univerza.
Vodja Organizacijske enote Ljudska univerza mora imeti visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izbrazbo, strokovni izpit ter najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Vodja organizacijske enote opravlja naloge po tem odloku in naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
28. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, andragoški zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, vodja izobraževalnega področja izobraževanja odraslih, strokovni aktivi učiteljev.
29. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah vzgojno-izobraževalnih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci, učitelji Organizacijske enote Ljudska univerza in pogodbeni učitelji, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in vodje organizacijske enote,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Pri sprejemanju odločitev in mnenj imajo pravico glasovati samo člani andragoškega zbora, ki so v zavodu zaposleni.
31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Vodja izobraževalnega področja izobraževanja odraslih v okviru dejavnosti organizacijske enote Ljudska univerza opravlja zlasti naslednje naloge:
– vodi delo strokovnega aktiva,
– predlaga program razvoja organizacijske enote,
– načrtuje in organizira izobraževanje,
– analizira izobraževalno delo in njegove rezultate,
– spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja,
– opravlja in organizira svetovalno delo,
– opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom in naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Dela in naloge vodje izobraževalnega področja izobraževanja odraslih opravlja vodja Organizacijske enote Ljudska univerza.
33. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
Strokovne aktive učiteljev sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
35. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
36. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in opravlja poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
6. Knjižnica
37. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
38. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
39. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu. Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta v osnovni šoli pridobiti soglasje ministra, v organizacijski enoti Ljudska univerza pa soglasje ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka, razen nepremičnin in opreme, ki jih je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v enoti Vrtec.
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
41. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz proračuna Republike Slovenije, proračuna Občine Ilirska Bistrica, prispevkov staršev in prispevkov udeležencev izobraževanja odraslih, lahko pa tudi iz drugih virov.
Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz prispevkov učencev, staršev in udeležencev izobraževanja odraslih za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo normative in standarde.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za druge namene.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister oziroma se ta določajo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanovitelj in država.
42. člen
Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
43. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih je zavodu dolžan zagotoviti v skladu z zakonom.
VIII. NADZOR
44. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije določene z zakonom.
45. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
46. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladu s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Ne glede na določbo 15. člena tega odloka, se v svet zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda voli:
– 5 predstavnikov delavcev osnovne šole, če Organizacijska enota Ljudska univerza zaradi zakonskih ali drugih omejitev ne more predlagati kandidata za predstavnika v svetu zavoda.
48. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, št. 012-4/99-240 z dne 29. 4. 1999 (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/99, Uradni list RS, št. 112/07).
49. člen
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica se vpiše v sodni register in je pravna naslednica Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Kopru, pod številko 1/3139/00 in prevzame vse pravice in obveznosti te šole.
50. člen
Iz uporabe in upravljanja javnega zavoda se izločijo ter prenesejo v uporabo in upravljanje javnega vzgojno-izobrževalnega zavoda Vrtec Ilirska Bistrica v ustanavljanju nepremičnine in oprema, ki jo je do preoblikovanja uporabljal zavod Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
51. člen
Delavci OŠ A. Žnidešiča, ki opravljajo delo v Enoti Vrtec, nadaljujejo delo v zavodu Vrtec Ilirska Bistrica na podlagi števila oddelkov po zaključenem vpisu otrok za šolsko leto 2010/2011 in na podlagi potrjene sistemizacije, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
52. člen
Knjigovodski prenos bilance stanja med javnim zavodom OŠ A. Žnideršiča – enota Vrtec in javnim zavodom Vrtec Ilirska Bistrica v ustanavljanju se prenese po stanju na dan 31. 8. 2010.
53. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Organi, ki so delovali do uveljavitve tega odloka opravljajo svoje naloge do vzpostavitve organizacije po tem odloku.
54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/99
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost