Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

370. Statutarni sklep o uporabi grba in zastave Občine Trebnje, stran 1139.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 49/07), 6. točke 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 ZP-1, UPB4) 7. in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. izredni seji dne 28. 1. 2009 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o uporabi grba in zastave Občine Trebnje
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem statutarnim sklepom se določa uporaba grba in zastave v Občini Trebnje (v nadaljevanju: grb in zastava) ter njuna uporaba.
2. člen
Občina Trebnje prevzema grb in zastavo Krajevne skupnosti Trebnje oziroma mesta Trebnje.
Uporabljati se smeta le v obliki, z vsebino in na način, ki je določen s tem odlokom.
Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
Zastava se uporablja samo v barvni obliki. Zastava za obešanje je iz blaga, ki ne sme biti prosojno.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA
3. člen
SPLOŠNI OPIS: Grb Občine Trebnje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi, po sredini je pas zelene barve, v spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu enak polkrog z modro barvo. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje.
BLAZON: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike.
Modra barva predstavlja nebo, drevesa, potoke občine, zelena barva predstavlja polja, griče, vinograde občine, horizontalna črta in sredinsko polje označujeta črko T – Trebnje. Lev označuje simbol moči nekdanje rimske vojaške postojanke, kar predstavlja status mesta Trebnjega.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani miniaturi pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape »dos« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb občine se uporablja:
– v žigih, štampiljkah in oznakah dokumentov župana, občinskega sveta, nadzornega odbora (organov Občine Trebnje), občinske uprave Občine Trebnje;
– na priznanjih Občine Trebnje;
– na tablah ob vhodu v zgradbe in prostore organov Občine Trebnje in občinske uprave;
– v sejnih sobah in dvoranah Občine Trebnje;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo organi občine in občinske uprave;
– na uniformah in delovnih oblekah uradnih oseb Občinske uprave;
– na spletnih straneh občine;
– na javnih glasilih občine;
– v drugih podobnih primerih ter v primerih in ob pogojih, ki jih določa drug predpis.
5. člen
Grb občine se uporablja tudi: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
6. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti grb na desni strani (v podrejenem položaju) ob državnem oziroma pokrajinskem grbu ali grba tuje države, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga-kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu;
2. v sredini polkroga-kadar so grbi razvrščeni v polkrogu;
3. na čelu kolone-kadar so grbi razvrščeni v koloni;
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani-kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto;
5. na čelu skupine-kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju:zakon).
7. člen
Grba in njegovih sestavnih delov ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojen normam o javnem redu tako, da ne krni ogleda Občine Trebnje.
IV. OBLIKA IN UPORABA ZASTAVE
8. člen
SPLOŠNI OPIS: Zastava Občine Trebnje je bele barve, v sredini z atributom občinskega grba. Robovi zastave so obrobljeni z rumeno (zlato) barvo.
OPIS ZASTAVE: Bela zastava Občine Trebnje je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je 1 : 2,5 oziroma 2 : 5. V sredini je atribut grba občine, zastava je obrobljena z zlato (rumeno) barvo.
Atribut je visok do ene tretjine višine zastave.
9. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti, atribut predstavljen, horizontalno.
Horizontalno zastavino ruto izobešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, prostorski kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti, atribut predstavljen horizontalno.
Atribut na vertikalni zastavini ruti, je napram horizontalni ruti, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem določenem položaju.
10. člen
Zastava se izobesi:
Zastava Občine Trebnje je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež občine, v uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer in kadar zaseda občinski svet.
Zastava se izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostoru, kjer se sklepajo zakonske zveze. V primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske skupnosti na način, ki ga določa zakon.
Zastava je lahko stalno izobešena tudi na objektih, kjer je sedež vrtcev, šol in drugih javnih zavodih in podjetjih, katerih ustanovitelj je občina.
Zastava Občine Trebnje se v obliki namizne zastave uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja občinske uprave.
11. člen
Zastava se izobesi tudi:
– ob predstavljanju Občine Trebnje v zadevah mednarodnega sodelovanja, ob srečanju lokalnih skupnosti, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
– ob predstavljanju Občine Trebnje v promocijskih zadevah;
– ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah, javnih shodih, ki jih organizira Občina Trebnje, na katerih se Občina Trebnje predstavlja oziroma katerih se udeležuje;
– ob športnih in drugih tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo Krajevne skupnosti v Občini Trebnje.
O uporabi zastave iz prejšnega odstavka tega člena v primeru dvoma odloča župan.
12. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 11. členu tega statutarnega sklepa in se odstranijo najkasneje 24 ur zatem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
13. člen
Način uporabe zastave Občine Trebnje ob različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanega v 6. členu tega odloka.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Trebnje (oziroma vrh droga z zastavo), postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Trebnje.
Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način obešanja določbe zakona.
14. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Trebnje.
V. SKUPNA DOLOČILA IN UPORABA GRBA IN ZASTAVE
15. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnega odstavka tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Trebnje v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
16. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporabo simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter za določen rok, do katerega je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
17. člen
Gospodarska družba, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Trebnje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporabo simbolov oziroma njihov atribut v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju;
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, našitkih na oblačilih …);
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu);
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem obdobju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Trebnje.
Uporaba simbola (grba) Občine Trebnje v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
18. člen
Izjema pri obliki in uporabi grba ter zastave je Krajevna skupnost Trebnje oziroma mesto Trebnje, ki lahko uporablja grb in zastavo v takšni obliki, kot ima sprejeto v svojem statutu.
VI. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
19. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega statutarnega sklepa opravlja občinski inšpektor.
20. člen
Grb in zastava sta avtorsko zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami 4., 7., 16. in 17. člena tega Statutarnega sklepa.
– Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami 4., 7., 16. in 17. člena tega statutarnega sklepa.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grba in zastave) se hranijo:
– v Arhivu Slovenije, HVS registru (Heraldično veksiloški in sigilografski register);
– v Krajevni skupnosti Trebnje;
– v arhivu Občine Trebnje.
23. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spletni strani Občine Trebnje in Glasilu občanov in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/08
Trebnje, dne 28. januarja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti