Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

343. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije, stran 1102.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Prirodoslovni muzej Slovenije je javni zavod, ustanovljen za uresničevanje nalog zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretacije, upravljanja in razstavljanja premične kulturne dediščine, dediščine naravnega izvora ter biotske raznovrstnosti.
Muzej utemeljuje svoje poslanstvo na podlagi zbirk s področij: zoologije, botanike in geologije. Svoje zbirke muzej dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
– identificira, dokumentira, preučuje in interpretira ter vrednoti premično in živo dediščino ter jo predstavlja javnosti na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,
– zbira, izvaja akcesijo in inventariziranje premične dediščine na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,
– pripravlja predloge za razglasitev premičnih spomenikov državnega pomena,
– usklajuje vpis premične dediščine v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– varuje in hrani zbirke državnega pomena ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
– pripravlja in izvaja preparatorsko dejavnost in se povezuje z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ostalimi državnimi in pooblaščenimi muzeji ter izvaja prepariranje predmetov drugih muzejev v skladu s svojim letnim programom,
– nadzira varstvo premičnih spomenikov in nacionalnega bogastva zunaj muzejev,
– svetuje in daje navodila lastnikom zbirk premične dediščine naravnega izvora glede vodenja inventarnih knjig s svojega področja delovanja,
– v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja kulturne dediščine naravnega izvora,
– razstavlja muzejske zbirke in poleg stalne razstave letno pripravlja tudi občasne razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji in drugimi ustanovami,
– raziskuje premično dediščino naravnega izvora in njeno varstvo po naročilu ministrstva, v katerega delovno področje sodi,
– izvaja programe za razvijanje zavesti o kulturni dediščini,
– omogoča dostop do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom,
– ministrstvu daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine naravnega izvora,
– vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti,
– izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike promocijskega materiala.
V okviru zavoda deluje javna specialna knjižnica za kulturno dediščino.
Za uresničevanje svojega poslanstva je zavod odprt za ogled razstav vse dni v letu razen ponedeljkov in državnih praznikov, z izjemo 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika. Zavod zagotavlja brezplačen ogled stalnih razstav vsako prvo nedeljo v mesecu.
Državni muzej izvaja tudi programe usposabljanja in vseživljenjskega učenja v povezavi z dediščino kot dejavnost, ki se ne financira iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.020   Dejavnost muzejev,
R 90.030   Umetniško ustvarjanje,
R 90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011   Dejavnost knjižnic,
R 91.030   Varstvo kulturne dediščine,
R 91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
       varstvo naravnih vrednot,
A 01.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih
       rastlin,
A 01.290   Gojenje drugih trajnih nasadov,
A 01.300   Razmnoževanje rastlin,
C 18.130   Priprava za tisk in objavo,
C 18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G 47.610   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s knjigami,
G 47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
G 47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki,
G 47.789   Druga trgovina na drobno v drugih
       specializiranih prodajalnah,
G 47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
G 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic,
I 56.104   Začasni gostinski obrati,
I 56.103   Slaščičarne in kavarne,
I 56.300   Strežba pijač,
J 58.110   Izdajanje knjig,
J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190   Drugo založništvo,
J 59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj,
J 59.140   Kinematografska dejavnost,
J 59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij,
J 62.010   Računalniško programiranje,
J 62.020   Svetovanje o računalniških napravah in
       programih,
J 62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane
       dejavnosti,
J 63.120   Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990   Drugo informiranje,
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin,
M 72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike,
M 73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij,
M 74.200   Fotografska dejavnost,
M 74.300   Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti,
N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje,
P 85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
P 85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje na področju kulture umetnosti,
P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje.«.
4. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, ter
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga iz svojih vrst izvolijo zaposleni v zavodu.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po poteku mandata je lahko član sveta ponovno imenovan oziroma izvoljen. Direktor mora obvestiti ministra o poteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred potekom njihovega mandata.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.«.
5. člen
Za 16. členom se dodajo novi 16.a do 16.f člen, ki se glasijo:
»16.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda.
Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovega pomočnika.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
16.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izide glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
16.c člen
Kandidata za člana sveta zavoda ima pravico predlagati najmanj deset odstotkov zaposlenih.
Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev. Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in druge podatke v skladu s sklepom iz tretjega odstavka 16.a člena tega sklepa.
16.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
16.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Glasovnica je neveljavna tudi, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
16.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in poročilo o izidih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje o imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.«.
7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, eden pa izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen,
– po enega člana imenujejo: Biotehniška fakulteta in Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Skupnost muzejev Slovenije.
Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika zaposlenih v svet zavoda.
Direktor mora pozvati Biotehniško fakulteto in Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Skupnost muzejev Slovenije, da imenujejo člane strokovnega sveta najmanj 90 dni pred potekom mandata strokovnega sveta.
Člani strokovnega sveta imajo štiriletni mandat. Po njegovem poteku so lahko člani strokovnega sveta ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.«.
8. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda oziroma strokovnega sveta.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta in strokovnega sveta iz svojih vrst izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Če predsednik ni izvoljen, vodi svet do izvolitve predsednika najstarejši član sveta izmed predstavnikov ustanovitelja, strokovni svet pa najstarejši član.«.
9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.«.
10. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Člana sveta zavoda iz prejšnjega člena razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra. Za čas do izteka mandata sveta zavoda se imenuje nov član.«.
11. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda in v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Če predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom mandata sveta oziroma strokovnega sveta, se izvedejo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev za čas do izteka mandata sveta oziroma strokovnega sveta. Svet razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
Ostalim članom strokovnega sveta mandat preneha na podlagi odstopa ali na podlagi odpoklica s strani tiste pravne osebe, ki je posameznega člana imenovala. Predlog za odpoklic lahko poda strokovni svet ali minister.«.
12. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda in strokovnem svetu se začne na zahtevo najmanj deset odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu oziroma strokovnem svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu oziroma strokovnem svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu in strokovnem svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
13. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Zavod deluje v delu stavbe v Ljubljani, Prešernova cesta 20, s katero upravlja Narodni muzej Slovenije.
Zavod upravlja z nepremičninami na naslednjih parcelah:
– parc. št. 1402/6 travnik, parc. št. 1404/5 travnik, parc. št. 1406/5 travnik, vse v vl. št. 599, k. o. Brdo (šifra k.o. 2682),
– parc.št. 1902/8 pot, parc.št. 1909/2 cesta, vse v vl. št. 309, k. o. Brdo (šifra k.o. 2682),
– parc. št. 2090/1 in 2090/3 (75 in 77 del stavbe št. 1578 na naslovu Ljubljana Žibertova 1) vključno s skupno lastnino na stavbi, skupnih delih in napravah ter zemljišču v korist lastnika posameznega podvložka po nedoločenem deležu na parc. št. 1119/3 stanovanjska stavba, parc. št. 1119/20 dvorišče, parc. št. 1119/21 dvorišče, vse v vl. št. 2090, k. o. Spodnja Šiška (šifra k.o. 1740),
– parc.št. 75/3 travnik (alpski botanični vrt Juliana v Trenti), v vl.št. 197, k. o. Trenta leva (šifra k.o. 2203),
– s stanovanjem v Vrsarju (1. etaža 1884/7029 del nepremičnine) k št. zgradbe 60/2 in 64., s katero je neločljivo povezana lastninska pravica na naslovu Hrvaška, Vrsar, Pod voltom 6, z.k.v. E-32 v k. o. Vrsar.
Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je v prostorih iz prejšnjega odstavka, in inventariziranimi muzejskimi predmeti.«.
14. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta zavoda preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s tem sklepom.
16. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb ustanovitvenega akta v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-30/2009/4
Ljubljana, dne 5. februarja 2009
EVA 2008-3511-0056
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti