Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2788. Zakon o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK-A), stran 7930.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-13
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽBAH TVEGANEGA KAPITALA (ZDTK-A)
1. člen
V Zakonu o družbah tveganega kapitala (Uradni list RS, št. 92/07) se v prvem odstavku 11. člena na koncu prvega stavka pred piko doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: ciljno MSP)«.
Dodajo se novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Družba tveganega kapitala svojih sredstev ne sme vlagati v gospodarske družbe, ki opravljajo naslednje dejavnosti:
– ladjedelništvo, kot ga določa Okvir za državno pomoč ladjedelništvu (UL C št. 317 z dne 30. 12. 2003, str. 11);
– premogovništvo, kot ga določa Uredba Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL št. 205 z dne 2. 8. 2002, str. 1);
– jeklarstvo, kot ga določa Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 87. in 88. člena Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES).
(5) Družba tveganega kapitala svojih naložb ne bo zagotavljala za dejavnosti, neposredno povezane z izvozom, in sicer za naložbe, ki so pogojene z izvoženimi količinami, za vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali za druge tekoče odhodke, povezane z dejavnostmi izvoza, ter za naložbe, katerih pogoj je, da ima uporaba domačega blaga prednost pred uporabo uvoženega blaga.
(6) Družba tveganega kapitala lahko svoja sredstva vlaga zgolj v MSP.
(7) Družba tveganega kapitala svojih sredstev ne sme vlagati v gospodarske družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, opredeljene kot gospodarske družbe v težavah.«.
2. člen
Za 12. členom se doda nova 12.a in 12.b člen, ki se glasita:
»12.a člen
(omejitev tranše in omejitve za financiranje stroškov)
(1) Najvišja tranša finančnih sredstev v ciljno MSP v vsakem dvanajstmesečnem obdobju ne sme presegati enega in pol milijona eurov.
(2) Kadar se vlaganja finančnih sredstev uporabljajo za financiranje začetne naložbe, stroškov za raziskovanje in razvoj ali drugih stroškov, ki predstavljajo upravičene stroške v skladu z uredbami o skupinskih izjemah, smernicami, okviri ali drugimi dokumenti Evropske unije o državnih pomočeh, se bodo pragi državnih pomoči ali najvišji upravičeni zneski zmanjšali za 20 odstotkov za ciljna podjetja, ki prejemajo državno pomoč, v prvih treh letih prve naložbe tveganega kapitala in do celotnega prejetega zneska.
12.b člen
(delež zasebnih vlagateljev in neodvisni odbor)
(1) Družba tveganega kapitala mora pri naložbah tveganega in mezzanin kapitala v MSP zagotavljati vsaj 30 odstotkov sredstev zasebnih vlagateljev, pri čemer so zasebni vlagatelji tisti, ki ne vlagajo javnih sredstev.
(2) Pri družbi tveganega kapitala se lahko ustanovi neodvisni odbor za naložbe v MSP. Kadar je udeležba v družbi tveganega kapitala zagotovljena iz javnih sredstev, je ustanovitev neodvisnega odbora za naložbe obvezna.
(3) Neodvisni odbor za naložbe zagotavlja analize o obstoječih in predvidenih prihodnjih razmerah na trgu ter nadzoruje in predlaga družbi, ki upravlja družbo tveganega kapitala, potencialna ciljna MSP z dobrimi možnostmi za vlaganje.
(4) Zasebni vlagatelji so v neodvisnem odboru za naložbe zastopani v sorazmerju z vloženimi deleži.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(prehodna določba)
V obdobju do 31. decembra 2010 najvišja tranša iz prvega odstavka 12.a člena zakona ne sme presegati dva in pol milijona eurov.
4. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/09-14/14
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 459-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti