Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009

Kazalo

1139. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009, stran 3847.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 88. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 14. redni seji dne 26. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Podlehnik za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   2,398.395,24
70   DAVČNI PRIHODKI             1,375.617,00
    700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     1,261.557,00
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE           62.510,00
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    51.550,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI              79.567,61
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    25.650,00
    PREMOŽENJA
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE           1.000,00
    712 DENARNE KAZNI              20.317,61
    713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       1.500,00
    STORITEV
    714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         31.100,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI             21.500,00
    720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       8.500,00
    SREDSTEV
    722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     13.000,00
    NEOPRED. DOLGOROČNIH SREDSTEV
73   PREJETE DONACIJE              18.500,00
    730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    18.500,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI            324.110,63
    740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     249.110,63
    JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
    741 PREJETA SREDSTVA IZ EU         75.000,00
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     579.100,00
    782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU    154.100,00
    ZA STRUKTURNO POLITIKO
    784 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU    425.000,00
    ZA IZVAJANJE NOTRANJE POLITIKE
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       2,338.396,24
40   TEKOČI ODHODKI               473.694,37
    400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   106.832,72
    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   16.769,95
    VARNOST
    402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      313.291,70
    403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         31.800,00
    409 REZERVE                 5.000,00
41   TEKOČI TRANSFERI              563.401,87
    410 SUBVENCIJE               28.640,00
    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       206.800,00
    GOSPODINJSTVOM
    412 TRANSFERI NEPROFITNIM          57.000,00
    ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     270.961,87
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          1,295.300,00
    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  1,295.300,00
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           6.000,00
    431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    6.000.00
    FIZIČNIM OSEBAM
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)       59.999,00
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0,00
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
    750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        0,00
    751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         0,00
    752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE       0,00
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
    DELEŽEV (440+441+442)
    440 DANA POSOJILA                0,00
    441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        0,00
    442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA      0,00
    PRIVATIZACIJE
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             526.000,00
50   ZADOLŽEVANJE                526.000,00
    500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          526.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           597.999,00
55   ODPLAČILA DOLGA              597.999,00
    550 ODPLAČILA DOLGA            597.999,00
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    –12.000,00
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –71.999,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       –59.999,00
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Podlehnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od zbrane komunalne takse namenjeni za reševaje problematike odpadnih voda
2. prihodki zbrani na podlagi odloka o komunalnem prispevku se lahko porabijo le za investicije in vzdrževanje komunalne infrastrukture
3. prihodki od zbrane požarne takse se namenijo za zaščito in reševanje.
Pravice porabe na proračunski postavki:
1. Vrednost oproščenega komunalnega prispevka se lahko porabi le za investicijska in vzdrževalna dela v komunalni infrastrukturi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča na predlog skrbnika proračunske postavke župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom proračuna.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Občina lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati višine sredstev predvidenih v razvojnem programu za posamezno investicijo.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati višine sredstev predvidenih v razvojnem programu za posamezno investicijo.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v razvojnem programu občine.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunske rezerve)
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 eurov za posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Zaradi kritja prevzetih obveznosti nastalih v preteklih letih se občina lahko zadolži v letu 2009 z namenom reprogramiranja kratkoročnih v dolgoročne kredite v višini prevzetih obveznosti, ki so pokrite z dvema kratkoročnima kreditoma.
11. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2009 lahko zadolžijo s krediti, katerih zapadlost poteče do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12 člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Podlehnik v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 032-2/2009-3
Podlehnik, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.