Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009

Kazalo

1138. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008, stran 3846.

Na podlagi 62. člena in 96.–99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 12. redni seji dne 27. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |                    | Zneski v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        |   Zaključni|
|   |                    |  račun 2008|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   3.155.620|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.526.843|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.457.392|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.310.538|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    61.788|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    85.067|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    69.451|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in prihodki od |     8.101|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      131|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     1.481|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      572|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    59.165|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    38.508|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    38.508|
|   |neopredmetenih dolg. sredstev      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.590.269|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    721.781|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    868.488|
|   |proračuna iz sredstev EU        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   3.306.696|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    353.517|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    107.060|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    17.840|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    213.457|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    12.762|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |     2.400|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    633.080|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    350.871|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    28.983|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    253.225|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   2.201.395|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   2.201.395|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    118.704|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    102.461|
|   |osebam, ki niso proračunski upor.    |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|    16.243|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |   –151.075|
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    350.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    350.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    350.000|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    388.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    388.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    388.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –189.091|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –38.015|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    151.075|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |    256.477|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
3. člen
Stanje sredstev rezerv je 21.016,40 EUR in se prenese v rezervo proračuna za leto 2009.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2009
Loški potok, dne 27. marca 2009
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti