Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2007, stran 14389.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 –ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 123/06) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 19. seji dne 30. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 2007.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2007 so naslednji:
                           v evrih
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.994.303
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.730.754
70   DAVČNI PRIHODKI               2.602.523
    (700+701+702+703+704+705+706)
700  DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK         2.351.946
    7000 Dohodnina               2.351.946
703  DAVKI NA PREMOŽENJE              117.520
    7030 Davki na nepremičnine           92.694
    7032 Davki na dediščine in darila         902
    7033 Davki na promet nepremičnin in na     23.924
    finančno premoženje
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE       133.057
    7044 Davki na posebne storitve          719
    7047 Drugi davki na uporabo blaga in     132.338
    storitev
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+712+714)   1.128.231
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD       230.011
    PREMOŽENJA
    7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in    17.310
    dividend ter presežkov prih. nad
    odhodki
    7102 Prihodki od obresti            20.250
    7103 Prihodki od premoženja          192.451
711  TAKSE IN PRISTOJBINE              4.441
    7111 Upravne takse               4.441
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI          1.581
    7120 Globe in druge denarne kazni        1.581
713  PRIHODKI PRODAJE BLAGA IN STORITEV        301
    7130 Prihodki prodaje blaga in storitev      301
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            891.897
    7141 Drugi nedavčni prihodki         891.897
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        3.049
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV      3.049
    7200 Prihodki od prodaje stanovanjskih     3.049
    objektov in stanovanj – kupnine
    7201 Prihodki od prodaje prevoznih         0
    sredstev
    7202 Prihodki od prodaje opreme           0
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN           0
    NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
    7220 Prihodki od prodaje kmetijskih         0
    zemljišč
    7221 Prihodki od prodaje stavbnih          0
    zemljišč
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.260.500
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         881.513
    JAVNOFINANČNI INSTITUCIJ
    7400 Prejeta sredstva iz državnega      873.627
    proračuna
    7401 Prejete sredstva iz proračunov       7.886
    lokalnih skupnosti
741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA    378.987
    IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
    7413 Prejete sredstva iz državnega      378.987
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije za kohezijsko politiko
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        5.063.770
40   TEKOČI ODHODKI                923.206
    (400+401+402+403+404+409)
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       131.883
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO       21.070
    VARNOST
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         749.993
    4020 Pisarniški in splošni material in     91.282
    storitve
    4021 Posebni material in storitve         63
    4022 Energija, voda komunalne storitve     74.851
    in komunikacije
    4023 Prevozni stroški in storitve        8.017
    4024 Izdatki za službena potovanja       2.179
    4025 Tekoče vzdrževanje            387.788
    4026 Najemnine in zakupnine           8.978
    4027 Kazni in odškodnine              0
    4028 Davek na izplačane plače          4.856
    4029 Drugi operativni stroški         171.979
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI             1.878
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE          18.382
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+414)     1.038.191
410  SUBVENCIJE                   24.682
    4100 Subvencije javnim podjetjem          0
    4102 Subvencije privatnim podjetjem in     24.682
    zasebnikom
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN           481.157
    GOSPODINJSTVOM
    4110 Transferi nezaposlenim             0
    4111 Družinski prejemki in starševska        0
    nadomestila
    4112 Transferi za zagotavljanje         9.579
    socialne varnosti
    4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim       0
    veteranom in žrtvam nasilja
    4117 Štipendije                   0
    4119 Drugi transferi posameznikom       471.578
412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN    132.421
    USTANOVAM
    4120Tekoči transferi neprofitnim       132.421
    organizacijam in ustanovam:
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         399.931
    (4130+4131+4132+4133)
    4130Tekoči transferi drugim ravnem         0
    države, lokalnih skupn.
    4131 Tekoči transferi v sklade         36.143
    socialnega zavarovanja
    4132 Tekoči transferi v druge javne      12.134
    sklade in agencije
    4133 Tekoči transferi v javne zavode in    351.654
    druge izvajalce javnih služb
    4135 Tekoča pl. storit. drug. izvaj.        0
    jav. služb niso posr. pror. upor.
    4136 Tekoči transferi v javne agencije       0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            3.000.159
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     3.000.159
    4200 Nakup zgradb in prostorov         79.057
    4201 Nakup prevoznih sredstev            0
    4202 Nakup opreme               68.304
    4203 Nakup drugih osnovnih sredstev         0
    4204 Novogradnje, rekonstrukcije in     2.603.315
    adaptacije
    4205 Investicijsko vzdrževanje in       96.195
    obnove
    4206 Nakup zemljišč in naravnih         1.960
    bogastev
    4207 Nakup nematerialnega premoženja        83
    4208Študije o izvedljivosti projektov     151.245
    in proj. dokumentacija
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            102.214
431  INVEST. TRANSF. PRAVN. IN FIZIČN.OSEB.,    81.415
    KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
    4310 Investicijski transferi          34.124
    neprofitnim organizacijam in ustanovam
    4311 Investicijski transfer javnim       47.291
    podjetjem in družbam, ki so v lasti
    države ali občine
    4320 Investicijski transferi drugim         0
    ravnem države
    4314 Investicijski transfer             0
    posameznikom in zasebnikom
432  INVEST.TRANSF. PRORAČ. UPORABNIKOM       20.799
    4323 Investicijski transferi javnim      20.799
    zavodom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –69.467
    (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS
    ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       178.019
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          178.019
    7511 Sredstva, pridobljena s prodajo     178.019
    kapitalskih deležev v finančnih
    institucijah
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     2.000
    DELEŽEV
    (440+441)
440  DANA POSOJILA                    0
    4400 Dana posojila posameznikom           0
441  Povečanje kapitalskih deležev in        2.000
    finančnih naložb
    4412 Povečanje kapitalskih deležev v      2.000
    privatnih podjetjih
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        176.019
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                    0
    (500+501)
50   ZADOLŽEVANJE
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA                 9.635
    (550+551)
55   ODPLAČILA DOLGA                 9.635
550  ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA            9.635
    5501 Odplačilo kreditov poslovnim        7.864
    bankam
    5503 Odplačilo kreditov drugim domačim     1.771
    kreditodajalcem
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       96.917
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –9.635
XI.  NETO FINANCIRANJE               69.467
    (VI.+VII.-VIII.-IX)
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN       263.914
    31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za leto 2007 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-09/2007
Mislinja, dne 30. oktobra 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost