Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4708. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd, stran 14377.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 19. seji dne 6. novembra 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dravograd
1. člen
V celotnem besedilu Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) se besede »tajnik občinske uprave« nadomesti z besedami »direktor občinske uprave«, beseda »delavec« se nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Dravograd (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom.
Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«
3. člen
4. člen se dopolni z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»V statutu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek se ustrezno preštevilčijo in postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
4. člen
V osmi točki 7. člena se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– omogoča splošno dostopnost do športnih programov in skrbi za osnovno delovanje športnih organizacij v občini in vzdrževanje javne infrastrukture na področju športa«.
Spremeni se četrta alinea enajste točke 7. člena tako, da se glasi:
»– zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč v skladu z možnostmi«.
Doda se nova sedma alinea trinajste točke, ki se glasi:
»– ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju«.
Dosedanja sedma alinea se ustrezno preštevilči in postane osma alinea trinajste točke.
Za trinajsto točko se doda nova štirinajsta točka, ki se glasi:
»Podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– datum in kraj rojstva oziroma datum smrti«.
Za tretjim odstavkom 9. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek se ustrezno preštevilčijo in postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
6. člen
V drugem odstavku 16. člena se črtata peta in enaindvajseta alinea.
7. člen
Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
Spremeni se četrti odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
8. člen
V prvem odstavku 18. člena se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.«
9. člen
V drugem odstavku 30. člena se spremeni šesta alinea tako, da se glasi:
»– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,«.
V drugem odstavku 30. člena se dodata novi deveta in deseta alinea, ki se glasita:
»– sklicuje in vodi seje sveta, kolikor s pooblastilom ne določi drugače,
– imenuje in razrešuje podžupane.«
Dosedanja deveta alinea postane enajsta alinea.
10. člen
V 32. členu se spremeni tretja alinea prvega odstavka tako, da se glasi:
»– sprejme načrt zaščite in reševanja ter oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami,«.
Doda se nova deseta alinea prvega odstavka 32. člena, ki se glasi:
»– sprejme obrambni načrt na podlagi predpisov o obrambnem načrtovanju.«
11. člen
V prvem odstavku 34. člena se spremenita tretji in četrti stavek, ki se glasita:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen.«
V petem odstavku 34. člena se črta zadnji stavek.
12. člen
V drugem odstavku 35. člena se črta besedilo »za katere je pooblaščen«.
13. člen
Spremeni se zadnji stavek tretjega odstavka 42. člena tako, da se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«
14. člen
V drugem odstavku 44. člena se za besedama »dolžni varovati« dodajo besede »osebne podatke ter«.
15. člen
Spremeni se tretji odstavek 47. člena tako, da se glasi:
»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«
16. člen
V 48. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež.«
17. člen
V 51. členu se besedilo «Ministrstva za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »pristojnega ministrstva«.
18. člen
V 61. členu se spremeni prvi stavek petega odstavka tako, da se glasi:
»Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, član nadzornega odbora občine, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti.«
19. člen
V 67. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi spremeni območje krajevne skupnosti. Sprememba statuta, s katero se ukine krajevna skupnost oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti.«
20. člen
Za besedilom prvega stavka prvega odstavka 79. člena se doda besedilo: »če zakon ne določa drugače.«
21. člen
V 82. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev v občini oziroma na določenem območju, v katerem se bo uvedel samoprispevek, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«
22. člen
V tretjem odstavku 94. člena se za besedama »občinski svet« doda besedilo »v skladu z veljavno zakonodajo«.
Spremeni se četrti odstavek 94. člena tako, da se glasi:
»Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana. Občinski svet lahko določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine občine pod vrednostjo 20.000,00 € sprejme župan.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan v rokih določenih za pripravo in spremembo proračuna za določeno časovno obdobje.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem občine se lahko med letom dopolnjujeta.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel do višine 20.000,00 € župan, nad to vrednostjo pa odloča občinski svet.«
23. člen
Spremeni se peti odstavek 96. člena tako, da se glasi:
»Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.«
24. člen
V 101. členu se za besedilom »se sprejema« doda beseda »proračun«.
25. člen
Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 103. člena tako, da se glasi: »Sklep se objavi v uradnem glasilu.«
26. člen
Spremeni se 107. člen statuta, ki se glasi:
»Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.«
27. člen
Spremeni se prvi odstavek 108. člena, ki se glasi:
»Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.«
Drugi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.«
28. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.«
29. člen
Četrti odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, v obsegu in po pogojih, ki jih določa zakon.«
30. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2008
Dravograd, dne 6. novembra 2008
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost