Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2008 z dne 8. 9. 2008

Kazalo

3752. Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib, stran 12010.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 20. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pravilno označevanje in način uporabe različnih ribolovnih orodij z namenom trajnostne rabe rib in preprečitve poškodb posameznih ribolovnih orodij.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Pasivna ribolovna orodja so:
– parangali,
– zabodne mreže,
– zapletne mreže,
– trislojne mreže,
– viseče zabodne mreže, ki so lahko sestavljene iz ene ali več ločenih mrež, ki tvorijo skupino mrež in
– pasti.
2. Aktivna ribolovna orodja so vse vlečne mreže za ribolov pridnenih ali pelagičnih vrst rib in zaporne plavarice.
3. Noč je časovno obdobje, ki se prične s sončnim zahodom in traja vse do sončnega vzhoda.
3. člen
(označitev aktivnih ribolovnih orodij)
Poveljnik oziroma lastnik ribiškega plovila, ki uporablja aktivna ribolovna orodja, mora dovoliti označitev ribiškega plovila tako, da dovoli montažo satelitskega sistema za spremljanje plovil (v nadaljevanju: VMS sistem) ter zagotavlja njegovo uporabo.
4. člen
(označitev pasivnih ribolovnih orodij)
Poveljnik oziroma lastnik ribiškega plovila, ki uporablja pasivna ribolovna orodja, mora zagotoviti, da je vsako pasivno ribolovno orodje, ki se nahaja na krovu ali uporablja za ribolov, označeno in razpoznavno v skladu s tem pravilnikom.
5. člen
(označitev ribiških plovil, ki izvajajo ribolov v območju oddaljenem 1,5 navtične milje od obale)
Vsako ribiško plovilo, ki izvaja ribolov s pasivnimi ali aktivnimi ribolovnimi orodji v območju oddaljenem nad 1,5 navtične milje od obale, mora biti opremljeno z GPS napravo in z CB postajo, ki mora biti v času ribolova vključena.
6. člen
(boja)
(1) Vsa pasivna ribolovna orodja, položena v območju nad 300 m od obale, morajo biti označena z bojo(-ami) v skladu s tem pravilnikom.
(2) Boja je sestavljena iz uteži za ravnovesje, plovca in jamborja z eno ali več zastavami.
(3) Samostojna past mora biti označena z eno bojo.
(4) Z bojami morata biti označena oba konca:
– parangala,
– mreže,
– skupine mrež ali
– skupine pasti.
(5) Boje, ki označujejo eno pasivno ribolovno orodje morajo biti enake.
(6) Dolžina med dvema bojama, ki označujeta isto pasivno ribolovno orodje ne sme biti daljša od 800 m.
(7) Vrvi, ki povezujejo bojo s pasivnim ribolovnim orodjem, morajo biti iz potopljivega materiala ali pa morajo biti obtežene.
7. člen
(jambor)
(1) Jambor vsake boje, ki označuje pasivna ribolovna orodja v pasu med 300 m in 1,5 navtičnih milj od obale, mora imeti višino najmanj 1,5 m nad morsko gladino merjeno od plovca.
(2) Jambor vsake boje, ki označuje pasivna ribolovna orodja v oddaljenosti nad 1,5 navtičnih milj od obale, mora imeti višino najmanj 2 m nad morsko gladino merjeno od plovca.
(3) Vsak jambor mora imeti vsaj eno zastavo. Stranici vsaj ene zastave morata meriti najmanj 70 cm x 100 cm.
(4) Razdalja med gladino vode in prvo zastavo mora biti vsaj 80 cm.
(5) Zastave istega pasivnega ribolovnega orodja morajo biti:
– istega števila,
– iste barve (ki ne sme biti rdeča ali zelena) in
– enake velikosti.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti zgornja zastava obvezno črna, razen v primeru označevanja pasti ali skupine pasti, ko mora biti zgornja zastava biti obvezno bela.
8. člen
(plovec)
(1) Plovec mora biti narejen iz trpežnega materiala.
(2) Vsak plovec mora imeti zunanjo oznako ribiškega plovila, kateremu pripada.
(3) Črke in številke na plovcu ne smejo biti manjše od 10 cm, zabrisane, spremenjene, neberljive ali poškodovane.
(4) Pasivna ribolovna orodja, položena do 300 m od obale, morajo biti označena s plovcem, ki mora biti pritrjen na prvo zgornjo vrsto obeh koncev pasivnega ribolovnega orodja.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se samostojna past, ki se uporablja za ribolov do 300 m od obale, označi z enim plovcem.
9. člen
(koridor)
(1) Koridor je pas, ki poteka med linijama A in B:
a) Linija A koridorja poteka po naslednjih točkah Gauss-Kruegerjevega koordinatnega sistema D-48:
– A1 (45.36.649, 13.40.822),
– A2 (45. 35.995, 13.40.194),
– A3 (45.34.651, 13.39.798),
– A4 (45.34.016, 13.38.866),
– A5 (45.33.834, 13.36.042),
– A6 (45.33.416, 13.34.784),
– A7 (45.33.269, 13.33.464),
– A8 (45.33.052, 13.32.567),
– A9 (45.32.339, 13.31.493),
– A10 (45.31.748, 13.29.523),
– A11 (45.30.937, 13.27.788),
– A12 (45.29.730, 13.27.300),
– A13 (45.25.500, 13.13.200);
b) Linija B koridorja poteka po naslednjih točkah Gauss-Kruegerjevega koordinatnega sistema D-48:
– B1 (45.36.960, 13.39.961),
– B2 (45.36.231, 13.39.283),
– B3 (45.35.162, 13.38.972),
– B4 (45.34.547, 13.38.132),
– B5 (45.34.449, 13.35.964),
– B6 (45.34.002, 13.34.530),
– B7 (45.33.913, 13.33.429),
– B8 (45.33.569, 13.32.094),
– B9 (45.33.025, 13.31.218),
– B10 (45.32.349, 13.29.120),
– B11 (45.31.214, 13.26.607),
– B12 (45.30.800, 13.26.190),
– B13 (45.26.000, 13.13.000).
(2) Koridor velja vsako noč od 1. oktobra do 31. januarja.
(3) V koridorju je v času iz prejšnjega odstavka prepovedano polaganje oziroma uporaba pasivnih ribolovnih orodij.
(4) V času veljave koridorja morajo ribiči, ki izvajajo ribolov v območju oddaljenem več kot 1.5 navtične milje od obale, polagati pasivna ribolovna orodja, označena v skladu s tem pravilnikom, vzporedno s potekom državne meje z Republiko Italijo v smeri SV-JZ.
(5) Zaradi možnega vpliva tokov lahko smer polaganja pasivnih ribolovnih orodij iz prejšnjega odstavka odstopa za 15%.
(6) Ribolov z aktivnim ribolovnim orodjem je v času iz drugega odstavka tega člena dovoljen samo v koridorju.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ribolov z aktivnim ribolovnim orodjem poteka tudi izven koridorja, kadar poveljnik ribiškega plovila ugotovi, da ribolov lahko izvaja izven koridorja brez nevarnosti, da bi poškodoval pasivno ribolovno orodje.
(8) V času veljave koridorja morajo ribiči, ki izvajajo ribolov z vlečnimi mrežami za ribolov pridnenih vrst rib, vleči pridnene povlečne mreže v smeri, ki je vzporedna s potekom državne meje z Republiko Italijo v smeri SV-JZ z dovoljenim 15% odstopanjem smeri iz četrtega odstavka tega člena.
10. člen
(način izvajanja ribolova)
(1) Ribiška plovila, ki ribarijo v shemi ločene plovbe, ne smejo ovirati prehoda plovilom, ki plujejo v smeri plovne poti.
(2) Poveljnik ribiškega plovila, ki namerava izvajati ribolov z aktivnim ribolovnim orodjem, mora pri potovanju uporabiti najkrajšo možno pot do predpisanega odmika od obale iz drugega odstavka 13. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 11) popravljene s Popravkom Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 36 z dne 8. 2. 2007, str. 6), kjer lahko prične in zaključi z izvajanjem ribolova.
11. člen
(prehodna določba)
Določba 5. člena tega pravilnika se začne uporabljati 31. decembra 2009.
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-230/2008
Ljubljana, dne 23. julija 2008
EVA 2008-2311-0126
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost