Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica, stran 11812.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 23/00), 40. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07) in 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 17. aprila 2008, Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na seji dne 20. maja 2008, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03) na seji dne 29. maja 2008, Občinski svet občine Miren - Kostanjevica na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren -Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) na seji dne 26. junija 2008, Občinski svet občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) na seji dne 23. junija 2008, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) na seji dne 25. aprila 2008 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Občina Šempeter - Vrtojba na področju izobraževanja odraslih ustanavljajo javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod).«
2. člen
V 2. členu se zadnja vrstica nadomesti z novo, ki se glasi:
»Skrajšano ime zavoda: LUNG«.
Doda se zadnja vrstica, ki se glasi:
»V mednarodnem poslovanju zavod uporablja ime: LUNG – Adult education centre.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje ter obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe. Zavod lahko izvaja dodatne izobraževalne dejavnosti za otroke in mladino.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in celovito ponudbo na področju izobraževalne dejavnosti.
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost zavoda:
1. Javna služba:
P/85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P/85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
P/85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P/85.421 Višješolsko izobraževanje
P/85.422 Visokošolsko izobraževanje
2. Druge dejavnosti, ki služijo dejavnosti javne službe:
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.190 Drugo založništvo
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja, z ustrezno spremembo ustanovitvenega akta.«
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja dejavnost predvsem na območju občin ustanoviteljic.
Zavod lahko izvaja javno službo tudi za prosilce, ki imajo stalno prebivališče izven okoliša iz prejšnjega odstavka, če so na razpolago prosta vpisna mesta.«
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se pred piko doda naslednje besedilo:
»– LUNG«.
6. člen
Besedilo 9. člena se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov pomočnik. Pomočnik direktorja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.«
7. člen
V 10. členu se črta drugi odstavek.
8. člen
Besedilo 11. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 2 predstavnika zaposlenih delavcev zavoda,
– 1 predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu.
Predstavnika občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in imajo v svetu zavoda naslednje število glasov:
– predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,
– predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno šolsko leto.
Predstavnika zaposlenih delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah.
Predstavnika odraslih izvolijo udeleženci izobraževanja izmed sebe na tajnih in neposrednih volitvah.
Mandat predstavnika odraslih v svetu zavoda je povezan z njegovim statusom.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Nihče ne more biti izvoljen za člana sveta več kot dvakrat zaporedoma.
9. člen
V drugem odstavku 12. člena se črtata predzadnji in zadnji stavek in nadomestita z novim stavkom, ki se glasi: »Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov sveta.«
10. člen
V 13. členu se črta šestnajsta alinea.
Osemnajsta alinea se spremeni in se na novo glasi:
»– v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov«.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Svet zavoda lahko za opravljanje svojega dela imenuje tudi strokovna posvetovalna telesa.«
11. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način evidentiranja kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev zavoda, se določi s pravili, ki jih sprejme svet zavoda.«
12. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Za neveljavne se štejejo glasovnice, ki so neizpolnjene, če iz njih ni možno ugotoviti volje volivca ali če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.«
13. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 18. člena se črta in nadomesti z novim, ki se glasi: »Če dva ali več kandidatov dobi enako število glasov, se člana sveta določi z žrebom.«
Tretji odstavek istega člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi na oglasnem mestu v roku 5 dni od dneva volitev.«
14. člen
V besedilu četrte, dvanajste in trinajste alinee 21. člena se beseda »slušatelj« v ustreznem sklonu nadomesti z besedo »udeleženec izobraževanja odraslih«.
Pred zadnjo alineo se doda novo predzadnjo alineo, ki se glasi:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov«.
15. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visokošolsko izobrazbo, pedagoško – andragoško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku, določenem z zakonom.
Delovno razmerje se sklene za obdobje trajanja mandata direktorja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora pridobiti mnenje pristojnega ministra, razen če se direktorja razreši na njegov predlog.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti mnenje ustanovitelja in andragoškega zbora. Andragoški zbor o mnenju za imenovanje glasuje tajno.
Če ne dasta mnenja v roku 20 dni od dneva, ko sta bili zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje direktorja brez tega mnenja.
Svet zavoda s predlogom o razrešitvi direktorja seznani ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 5 let.«
16. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje direktorja.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat.«
17. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za besedo »direktor« postavi piko. Preostalo besedilo se črta.
Besedilo petega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Pomočnik direktorja, poleg strokovnih nalog, določenih s sistemizacijo, opravlja naslednje naloge:
– pomaga direktorju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog,
– opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor,
– nadomešča direktorja v njegovi odsotnosti.«
18. člen
Besedilo 25. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.«
19. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»a) Andragoški zbor
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o imenovanju direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
b) Strokovni aktiv
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.
Strokovni aktiv:
– obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja,
– usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela,
– daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
– obravnava pripombe udeležencev izobraževanja,
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
c) Vodja izobraževalnega področja
Vodja izobraževalnega področja:
– vodi delo strokovnega aktiva,
– načrtuje in organizira izobraževanje,
– analizira izobraževalno delo in njegove rezultate,
– spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja.
20. člen
V IV. poglavju se črta besedilo »4. Svetovalna služba« in 27. člen ter besedilo »5. Knjižnica« in 28. člen.
21. člen
Besedilo 30. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, ureja zavod v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi ter splošnimi akti zavoda.«
22. člen
Besedilo drugega odstavka 32. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Mestna občina Nova Gorica kot lastnica nepremičnine s parcelno številko 650/4 k.o. Nova Gorica (poslovna stavba in dvorišče), Cankarjeva ulica 8, Nova Gorica, daje nepremičnino z vso opremo v upravljanje zavodu, kot jo je doslej uporabljal.«
V tretjem odstavku se črta beseda »samostojno«, za besedo »upravljanje« pa se pred vejico doda besedilo »na podlagi pogodbe o upravljanju«.
23. člen
V tretjem odstavku 33. člena se za besedo »ustanovitelja« doda besedilo »in v skladu s predpisi,«.
24. člen
Besedilo 34. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda, finančnim poslovanjem in strokovnostjo dela zavoda opravljajo pristojni državni organi.
Nadzor nad opravljanjem dejavnosti javne službe je opredeljen v področni zakonodaji.
Ustanovitelj ima pravico do vpogleda v vse relevantne podatke, ki zadevajo poslovanje zavoda.«
25. člen
Črta se 35. člen.
26. člen
Besedilo 36. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod ima lahko pravila. S pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih ali tem odloku. Druge splošne akte sprejema direktor.«
27. člen
Črta se 37. člen.
28. člen
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 40. člena.
29. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine soustanoviteljice.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008-06
Nova Gorica, dne 17. aprila 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.
Št. 0141-10/2008-02
Dobrovo, dne 20. maja 2008
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 032-01/08-11
Kanal ob Soči, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
Št. 014-0063/2008-3
Miren, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-26/2008-1
Bukovica, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101-4/2008-8
Šempeter pri Gorici, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti