Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1515. Pravilnik o plačah in nagradah funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3639.

Na podlagi 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07) ter 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in nagradah funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, nagrad in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih organov v Občini Žiri, ter o pravici do povračila stroškov.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana. Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Župan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se tako odloči, o svoji odločitvi pa obvesti občinski svet.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko opravlja svojo funkcijo poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, o svoji odločitvi pa obvesti občinski svet.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA NAGRADE ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij ima občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo poklicno, skladno s predpisi pravico do plače, drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom. Če funkcijo opravlja nepoklicno, ima pravico do dela plače oziroma nagrade. Članom občinskega sveta pripada za njihovo delo nagrada v obliki sejnine v skladu s tem pravilnikom.
a) Višina in način določanja plače župana
4. člen
S spremembami in dopolnitvami zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07) je za opravljanje funkcije župana v Občini Žiri, ki glede na število prebivalcev občine (občine od 5001 do 15000 prebivalcev) sodi v V. skupino občin, določen 51. plačni razred. Osnovna plača župana se uskladi skladno s predpisi in tem pravilnikom do leta 2009. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
b) Višina in način določanja plače podžupana
5. člen
S spremembami in dopolnitvami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07) je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Žiri, ki glede na število prebivalcev občine (občine od 5001 do 15000 prebivalcev) sodi v V. skupino občin, določen razpon med 36. in 43. plačnim razredom. Plačni razred podžupana določi župan s sklepom ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme presegati 80% plače župana. Osnovna plača podžupana se uskladi skladno s predpisi in tem pravilnikom do leta 2009. Podžupanu skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače v višini največ 50%, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno, oziroma največ v višini 40% plače župana, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma delovnih teles.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobival župan.
c) Višina in način določanja sejnin članom občinskega sveta
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta oziroma župana.
Osnova za obračun sejnin na podlagi tega pravilnika je znesek mesečne bruto plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo (in brez upoštevanja znižanj zaradi odpravljanja plačnih nesorazmerij). Skupni letni znesek sejnin iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme presegati 15% letne bruto plače župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
7. člen
V okviru zneska iz predhodnega člena se na podlagi sklepa o potrditvi mandatov članu občinskega sveta določi sejnina, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 5% plače župana,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta – 2% plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa – 1,5% plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, oziroma na ostalih sejah – 1% plače župana.
Za neudeležbo in za manj kot 50% časovno prisotnost na seji se sejnine ne izplačujejo. Prav tako se sejnine ne izplačujejo za korespondenčne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOM DRUGIH ORGANOV, KI NISO ČLANI OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta oziroma drugih organov občine (druge komisije, odbori, sveti, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan), ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v organu določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, in sicer za
– predsedovanje seji delovnega telesa – 1,5% plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, oziroma na ostalih sejah – 1% plače župana.
Za neudeležbo in za manj kot 50% časovno prisotnost na seji se sejnine ne izplačujejo. Prav tako se sejnine ne izplačujejo za korespondenčne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine.
IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN ČLANOM NADZORNEGA ODBORA
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi nagrada v obliki sejnine za predsedovanje oziroma udeležbo na seji nadzornega odbora. Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, in sicer za:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora – 4% plače župana,
– udeležbo na seji nadzornega odbora – 3% plače župana,
– udeležbo predsednika ali člana nadzornega odbora kot poročevalca na seji občinskega sveta – 2% plače župana.
Za neudeležbo in za manj kot 50% časovno prisotnost na seji se sejnine ne izplačujejo. Prav tako se sejnine ne izplačujejo za korespondenčne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 50% sejnine.
V. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
10. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev pravico do enkratnega nadomestila v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov pa pravico do 50% prej navedenega enkratnega nadomestila.
VI. POVRAČILA STROŠKOV
11. člen
Občinski funkcionarji in drugi člani organov občine, navedeni v tem pravilniku, imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice, in sicer
– pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, če sami tako želijo; pravico do povračila potnih stroškov se lahko uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja občine Žiri. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju in drugim članom organov občine ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
– pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi; stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen
Povračilo stroškov iz predhodnega člena tega pravilnika lahko upravičenci uveljavljajo na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan ali direktor občinske uprave. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VII. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Plače, deli plač in sejnine se izplačujejo mesečno za pretekli mesec praviloma najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Osnova za obračun sejnin je lista prisotnosti, v katero se za vsako posamezno sejo vpišejo imena in priimki prisotnih, prisotnost pa se potrdi z lastnoročnim podpisom (glej prilogo).
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se praviloma izplačujejo hkrati z izplačilom plač oziroma sejnin v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
14. člen
Plače, deli plač in sejnine se usklajujejo hkrati s spremembo osnovne plače župana, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Določila tega pravilnika ne veljajo za člana ali vodjo katerega koli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je le-ta istočasno delavec občinske uprave.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Uradni vestnik Gorenjske št. 36/99 z dne 5. 10. 1999.
Št. 1001-5/2008
Žiri, dne 26. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost