Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1506. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 3631.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N) (Uradni list RS, št., 60/07), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 25. 3. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V Statutu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se v besedilu za besedo »Pameče« doda beseda » - Troblje« in se po novem glasi:
»Imena in območja ožjih delov občine so: četrtna skupnost Polje, četrtna skupnost Center, četrtna skupnost Legen mesto, četrtna skupnost Štibuh, četrtna skupnost Stari trg mesto, vaška skupnost Stari trg, vaška skupnost Pameče - Troblje, vaška skupnost Sele - Vrhe, vaška skupnost Gradišče, vaška skupnost Podgorje, vaška skupnost Šmiklavž, vaška skupnost Turiška vas, vaška skupnost Razbor, vaška skupnost Šmartno, vaška skupnost Legen.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se iz besedila črta »po predhodnem soglasju občinskega sveta« in se po novem glasi:
»Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so nanjo prenesene z zakonom. Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.«
3. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasi:
»Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.«
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.«
4. člen
V 1. točki 7. člena se doda sedma alinea, ki se glasi:
»– sprejema programe razvoja občine.«
V prvi alinei 10. točke 7. člena se spremeni besedilo, tako da se glasi:
»– občinske ceste, ulice in javne poti«
V prvi in drugi alinei 12. točke 7. člena se spremeni besedilo, tako da se glasita:
»– sprejema programe varnosti
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine«.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.«
6. člen
V 16. členu se v prvem odstavku doda besedilo »ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine« tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.«
Črta se peta alinea.
Spremeni se deseta alinea, ki se glasi:
»– sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine nad vrednostjo, določeno z odlokom o proračunu občine,«
Spremeni se trinajsta alinea, ki se glasi:
»– s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, za člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine,«
Črta se enaindvajseta alinea.
Alinee se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V četrtem odstavku 17. člena se za besedo »sveta« dodata besedi »in podžupana« in se črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti« tako, da se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«
8. člen
V tretjem odstavku 29. člena se besedilo »potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana« nadomesti z besedilom »poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana«, tako da se glasi:
»Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi poročila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 30. člena se spremeni četrta alinea in doda peta tako, da se glasita:
»– sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine pod vrednostjo, določeno z odlokom o proračunu občine,
– odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem občine ter sprejme letni načrt pridobivanja premičnega premoženja občine, in letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine nad vrednostjo, določeno z odlokom o proračunu občine,«
V šesti alinei se črta besedilo »odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge« ter za besedo »uprave« doda besedilo »vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic«, tako da se glasi:
»– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic«
Alinee se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
V prvem stavku drugega odstavka 34. člena se besedilo »razpisa nadomestnih volitev« nadomesti z besedilom »do nastopa mandata novo izvoljenega župana«. V drugem stavku drugega odstavka se besedilo »če je razrešen« nadomesti z besedilom »če je župan razrešen«, tako da se spremenjeni drugi odstavek glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov, pa tisti podžupan, ki ga določi župan, razen če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.«
Drugi stavek petega odstavka se črta.
11. člen
V tretjem odstavku 42. člena se za besedno zvezo »predlog poročila« doda besedilo »(obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance)«, tako da se glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila (obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance), v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.«
12. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.«
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
13. člen
V 48. členu se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek:
»Za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež.
Organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju.
Z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske uprave.«
14. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z veljavno zakonodajo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«
15. člen
V tretjem odstavku 70. člena se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec«, tako da se glasi:
»Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.«
16. člen
Tretji odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine nad vrednostjo, določeno z odlokom o proračunu občine, pod to vrednostjo pa je za sprejem letnega načrta pristojen župan. Župan odloča tudi o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem občine ter sprejme letni načrt pridobivanja premičnega premoženja občine, in letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine nad vrednostjo, določeno z odlokom o proračunu občine.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet se seznani z brezplačnim pridobivanjem nepremičnega premoženja. Brezplačna pridobitev nepremičnega premoženja ni mogoča, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.«
17. člen
V prvem odstavku 123. člena se beseda »delavci« nadomesti z besedama »javni uslužbenci«, tako da se glasi:
»Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni javni uslužbenci občinske uprave.«
18. člen
V 4. členu se doda prvi odstavek, ki se glasi:
»V statutu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost