Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1803. Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava, stran 4721.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) in 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 94/05) je Občinski svet Občine Lendava na 4. seji dne 26. marca 2007 sprejel
O D L O K
o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (v nadaljevanju: javna služba), to je komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobnih odpadkov iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastanejo na območju Občine Lendava.
(2) Odlok določa:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Koncesionirana gospodarska javna služba je gospodarska javna služba, s katero koncedent pooblašča koncesionarja, da v njegovem imenu opravlja javno službo.
2. Koncesijski akt je akt, s katerim se določijo predmet, pogoji opravljanja gospodarske javne službe za posamezno javno službo in postopek podelitve koncesije. Koncesijski akt je odlok lokalne skupnosti.
3. Koncedent je lokalna skupnost.
4. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
5. Koncesijska pogodba je pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
6. Komunalni odpadki so nenevarni komunalni odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen
(dejavnosti, ki so predmet javne službe)
Dejavnosti, ki so predmet javne službe iz prvega člena tega odloka, obsegajo naslednje storitve:
– odlaganje komunalnih odpadkov,
– odlaganje biološko razgradljivih odpadkov,
– odlaganje gospodinjskih odpadkov,
– odlaganje jedilnih olj in maščob,
– odlaganje ostalih komunalnih odpadkov,
– izdelavo letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki,
– obračun storitev javne službe uporabnikom teh storitev,
– vodenje registra v zvezi z odlaganjem komunalnih odpadkov in zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov v skladu s predpisi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
4. člen
(območje izvajanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju Občine Lendava.
5. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vse fizične in pravne osebe na območju Občine Lendava, pri katerih nastajajo komunalni ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastanejo na območju Občine Lendava.
(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev javne službe obvezna.
(3) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni plačevati stroške opravljanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb.
6. člen
(širše območje izvajanja javne službe)
Za širše območje izvajanja javne službe se lahko določi območje solastnikov deponije nenevarnih odpadkov, kar se po predhodno pridobljenem soglasju solastnikov deponije objavi v razpisu koncesije.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
7. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe, so:
1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet javne službe, ali vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
2. da ima ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva o vpisu v evidenco za odlaganje komunalnih odpadkov,
3. da razpolaga s sredstvi in opremo za izvajanje dejavnosti odlaganje komunalnih odpadkov,
4. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe,
5. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje,
6. da zagotovi vlaganje v deponijo po principu javnega zasebnega partnerstva.
V. POOBLASTILA KONCESIONARJU
8. člen
(pooblastilo)
(1) Koncedent pooblašča koncesionarja za opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar opravlja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
VI. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
9. člen
(predpisi)
Koncesionar se zavezuje, da bo opravljal javno službo v skladu s predpisi za to področju in jo stalno dalje razvijal ter dopolnjeval v skladu s spremembami teh predpisov in prilagajal rastočim potrebam na celotnem območju občine.
10. člen
(zavarovanje)
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za:
– škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, in
– škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine.
Obseg zavarovanja se določi s koncesijsko pogodbo.
11. člen
(računovodstvo)
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računovodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju občine. Točno vodenje registra je potrebno voditi tudi za ostale občine (občine solastnike deponije, ki podelijo koncesijo), od koder se dovažajo odpadki.
12. člen
(letno poročilo)
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati koncedentu letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto. Vsebina letnega poročila se določi v koncesijski pogodbi.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
13. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, ter podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in predpisi Občine Lendava.
Pred pričetkom opravljanja javne službe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– registracija koncesionarja,
– vpis koncesionarja v evidenco izvajalcev dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov,
– dokazilo o tehničnih sredstvih za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov,
– zavarovanje morebitne škode v korist koncedenta,
– sklenjena koncesijska pogodba.
VIII. OBSEG MONOPOLA
14. člen
(obseg monopola)
Koncesija za opravljanje dejavnosti se podeli enemu koncesionarju.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
15. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
16. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
(2) Koncesijska pogodba se ob soglasju pogodbenih strank lahko po preteku časa, za katerega je sklenjena, podaljša, če koncesionar opravlja javno službo kvalitetno, strokovno in koncedent ni vlagal upravičenih ugovorov v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
17. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
18. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
(5) Koncesionar je dolžan plačati tudi rento krajevni skupnosti zaradi izvajanje dejavnosti odlaganja komunalnih odpadkov na njenem območju.
(6) Koncesionar je dolžan prav tako plačati stroške varovanja in nadzora deponije.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
19. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije (v nadaljevanju: nadzor), v skladu z določili koncesijske pogodbe, izvajajo Medobčinski inšpektorat občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, Oddelek za okolje in prostor, gospodarske javne službe in režijski obrat občinske uprave Občine Lendava in Oddelek za finance in računovodstvo občinske uprave Občine Lendava, Občinski svet Občine Lendava ter Sosvet županov občin, ki so solastniki deponije, vsak z vidika svoje pristojnosti.
(2) Občina lahko za posamezna strokovna opravila in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
(3) Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila v zvezi z izvajanjem koncesije.
(4) Nadzor je lahko napovedan in nenapovedan.
(5) Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
(6) Občina Lahko iz utemeljenih razlogov izvrši tudi nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega odstavka. Utemeljen razlog je podan takrat, ko obstajajo informacije o sumu kršitve predpisov v zvezi z izvrševanjem koncesionirane dejavnosti ali o sumu kršitev obveznosti iz koncesijske pogodbe.
(7) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in občine oziroma pooblaščenec koncesionarja.
(8) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojna inšpekcijska služba Medobčinski inšpektorat občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
20. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo ali javno podjetje,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
21. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi in razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
22. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
23. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z opravljanjem javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
(2) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alineo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(3) Odvzem koncesije se izvede za upravno odločbo.
(4) Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe in ki lahko vplivajo na izpolnitev obveznosti strank koncesijske pogodbe.
(5) Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture.
(6) V primeru opustitve notifikacije dolžnosti (dolžnost obveščanja) iz četrtega in petega odstavka tega člena, se opustitev navedene dolžnosti koncesionarja šteje kot utemeljen razlog za razdrtje pogodbe.
24. člen
(prevzem javne službe v režijo)
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo ali javno podjetje. Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
25. člen
(pravice uporabnikov)
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato lahko občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom prevzame v režijo. Dotedanji koncesionar je do vzpostavitve pogojev samostojnega delovanja režijskega obrata dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav in delavcev, občina pa je dolžna dotedanjemu koncesionarju izplačati nadomestilo za ta namen, katerega višina in način plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
XIV. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
26. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnih naročil.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli neposredno s pogodbo.
(4) Postopek razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Lendava. Strokovna komisija pregleda in oceni ustreznost prejetih ponudb.
28. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis mora vsebovati pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v drugem odstavku 7. člena tega odloka, vključujoč obveznost predložitve programa odlaganja komunalnih odpadkov ter nadaljnja vlaganja v deponijo in razvoj deponije komunalnih odpadkov.
XV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
29. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči tajnik občine z upravno odločbo.
(2) Tajnik občine mora pred izbiro koncesionarja pridobiti mnenje Občinskega sveta Občine Lendava. Če Občinski svet Občine Lendava ne da mnenja v roku 30 dni o dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko tajnik občine izda odločbo brez tega mnenja.
(3) O pritožbi zoper odločbo tajnika občine odloča župan.
(4) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XVI. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
30. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan Občine Lendava.
XVII. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
31. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese opravljanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje javne službe samo v primerih, določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
32. člen
(višja sila – dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojne in ukrepi oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati vračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
(4) O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe o takih pogojih.
(5) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
33. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
34. člen
(začasen prevzem)
Kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
XVIII. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0124/2007
Lendava, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.