Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, stran 3593.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 64/04 in 83/05) se v 3. členu v petem odstavku za besedilom »Šola za ravnatelje« doda vejica in črta beseda »oziroma«, za besedilom »Državni izpitni center« pa se doda besedilo »in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.«.
V sedmem odstavku se za besedilom »Šola za ravnatelje« doda vejica in črta beseda »oziroma«, za besedilom »Državni izpitni center« pa se doda besedilo »in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku beseda »štiriindvajset« nadomesti z besedilo »petindvajset«, na koncu devetnajste alinee pa se pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»- enega na predlog Šole za ravnatelje«.
3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku za besedilom »Zavoda Republike Slovenije za šolstvo« doda vejica in besedilo »Šole za ravnatelje«.
4. člen
V 6. členu se v naslovu in celotnem besedilu člena besedilo »stalna delovna telesa« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »stalno delovno telo« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se črta prva alinea.
V drugem stavku drugega odstavka se beseda »njihove« nadomesti z besedo »njegove«.
5. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
(občasna delovna telesa)
Programski svet lahko imenuje tudi občasna delovna telesa za izvedbo posameznih nalog iz svojih pristojnosti.
Člane občasnih delovnih teles imenuje programski svet izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed strokovnjakov za posamezna področja vzgoje in izobraževanja. Programski svet ob imenovanju občasnih delovnih teles navede tudi njihove pristojnosti in mandat.
6.b člen
(strokovna mnenja za potrebe verifikacije programov)
Člani programskega sveta sodelujejo s strokovno službo, kadar je v postopku verifikacije programa potrebno pridobiti strokovno mnenje o skladnosti ciljev programa s cilji, določenimi v 2. členu tega pravilnika.«.
6. člen
V 9. členu se v prvem in tretjem odstavku črta beseda »stalnih«.
7. člen
V 10. členu se na koncu tretje alinee prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»- programi za izpopolnjevanje, namenjeni strokovnim delavcem na področju izobraževanja odraslih, ki jih sprejme minister na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»Izvajalci programov iz prve alinee prejšnjega odstavka so visokošolski zavodi, ki so programe pripravili in sprejeli v skladu s predpisi s področja visokega šolstva.
Izvajalci programov iz druge alinee prvega odstavka tega člena so izvajalci, ki so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja za izvajanje teh programov.
Izvajalec programa iz tretje alinee prvega odstavka tega člena je Šola za ravnatelje v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Izvajalce programov iz četrte alinee prvega odstavka tega člena določi minister na predlog Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.
Ministrstvo za vsako šolsko leto pozove izvajalce k izvedbi programov za izpopolnjevanje izobrazbe ter predložitvi predloga števila izvedb posameznih programov in cene posamezne izvedbe s prikazom izračuna cene. Na podlagi prejetih predlogov minister na predlog programskega sveta izvajalcem izda sklep o naročilu programov, s katerim za vsako šolsko leto določi število izvedb in ceno posamezne izvedbe programov.«.
8. člen
V 11. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»- programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse.«.
Četrta alinea se črta, dosedanja peta alinea pa postane četrta alinea.
9. člen
V 13. členu se v sedmem odstavku prvega stavka beseda »Minister« nadomesti z besedo »Ministrstvo«, v drugem stavku se beseda »ponudb« nadomesti z besedo »predlogov« in za besedo »minister« doda besedilo »na predlog programskega sveta«.
10. člen
V 15. členu se v prvem odstavku besedi »Programski svet« nadomestita z besedo »Ministrstvo« in črta besedilo »vsaki dve leti«.
V drugem odstavku se besedilo »v naslednjih dveh šolskih letih« nadomesti z besedilom »v naslednjem šolskem letu«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Poziv mora vsebovati:
- navedbo zahtevane vsebine popolnega predloga in meril za sprejem predloga programa, kar določi programski svet,
- rok za predložitev predloga v fizični in elektronski obliki,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o uvrstitvi programa v nabor objavljenih programov.«.
Ob koncu dosedanjega tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek, se pred piko doda besedilo »in s pozivom zahtevano vsebino popolnega predloga«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Po pregledu predlogov, ki so prispeli v roku in v zahtevanih oblikah, programski svet izloči predloge, ki ne ustrezajo zahtevam glede vsebine popolnega predloga, oziroma ne izpolnjujejo vseh meril za sprejem. Predloge posodobitvenih programov, ki se bodo izvajali v naslednjem šolskem letu, programski svet predloži v potrditev ministru. Ob sprejemu programov minister na predlog programskega sveta izmed predlagateljev programov iz prvega odstavka tega člena s sklepom določi izvajalce programov, število izvedb programov in ceno posamezne izvedbe.«
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
11. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(dodatna naročila programov)
Če se med šolskim letom izkažejo potrebe po naročilu programov za izpopolnjevanje izobrazbe, predpisanih programov ali posodobitvenih programov, ki niso bili objavljeni v roku, določenem v 25. členu tega pravilnika, lahko minister na predlog programskega sveta izjemoma izda sklep o dodatnem naročilu programov. S sklepom določi izvajalce, programe, število izvedb programov in ceno posamezne izvedbe.«.
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse)
Programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse so programi, ki izhajajo neposredno iz potreb vzgojno-izobraževalnega dela in so namenjeni usposabljanju za profesionalno usmerjanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanju njegove učinkovitosti.
Programi za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse se lahko izvajajo kot sestavni del razvojno-raziskovalnih projektov.
Programski svet opredeli potrebe po programih za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse in predlaga ministru teme za objavo javnega razpisa.
Minister na predlog programskega sveta objavi javni razpis. Na javni razpis se lahko prijavi vsaka pravna in fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti.«.
13. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(zbiranje tem)
Programski svet vsaki dve leti najkasneje do konca decembra tekočega leta oblikuje nabor tem, za katere ocenjuje, da so za obdobje naslednjih dveh šolskih let prioritetne na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Nato pozove v Republiki Sloveniji registrirane zveze, skupnosti in druga stanovska združenja ravnateljev oziroma direktorjev ali vodij izobraževanja odraslih, ki delujejo za področje celotne države, in reprezentativne sindikate, ki so organizirani v dejavnosti vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, k posredovanju mnenj in dodatnih predlogov k predlaganemu naboru tem za programe iz prejšnjega člena.
Programski svet zbere mnenja in predloge in po potrebi dopolni oziroma spremeni predlagani nabor tem ter jih predlaga ministru v potrditev.«.
14. člen
V 18. členu se v drugem odstavku črtata besedilo »vsaka tri leta« in drugi stavek.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
15. člen
V 19. členu se v drugem odstavku na koncu četrte alinee pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»- obdobje, v katerem se bodo izvajali izbrani programi«.
16. člen
V 20. členu se v drugem odstavku za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»- okvirno višino razpoložljivih sredstev, če se ta dodeljujejo,«.
Na koncu dosedanje desete alinee se pika nadomesti z vejico in doda nova alinea, ki se glasi:
»- kraj, čas in osebo, ki daje informacije o izvedbi razpisa«.
17. člen
V 23. členu se v prvem stavku prvega odstavka pred besedo »sklepom« doda beseda »skupnim«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelje programov, za katere programski svet ugotovi, da ne ustrezajo razpisanim merilom oziroma ne izpolnjujejo drugih pogojev iz javnega razpisa, ministrstvo obvesti s sklepom, v katerem navede razloge za svojo odločitev.«.
18. člen
V 26. členu se črta drugi odstavek.
19. člen
V 29. členu se tretja alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»- opravi vse obveznosti iz programa in je bilo ugotovljeno, da so cilji programa skladni s cilji, določenimi v 2. členu tega pravilnika ter so izpolnjeni ostali pogoji, določeni s tem pravilnikom«.
20. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(vloga za verifikacijo programov)
Vlogo za verifikacijo programa lahko vloži udeleženec ali izvajalec programa.
Vloga za verifikacijo programov mora vsebovati:
- potrdilo o udeležbi oziroma seznam udeležencev programa,
- predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela,
- dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu, ki se izkazuje s poročilom udeleženca oziroma izvajalca o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu,
- izjavo udeleženca oziroma izvajalca programa, da je seznanjen z določbo osmega odstavka 38. člena tega pravilnika.
Za postopek verifikacije programa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.«.
21. člen
V 30. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Točke v skladu s tem pravilnikom lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur.«.
Dosedanji odstavek postane drugi odstavek.
22. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(točkovanje daljših programov)
Način točkovanja programov, ki so daljši od 24 ur, na predlog programskega sveta določi minister s sklepom.«.
23. člen
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Programski svet predlaga delež sofinanciranja programov za izpopolnjevanje izobrazbe v skladu z izkazanimi potrebami po strokovnih delavcih s tovrstno izobrazbo.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
24. člen
V 34. členu se za šesto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»- zahtevo po poročanju o porabi sredstev oziroma zaključno poročilo,«.
25. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(kritje stroškov za izobraževanje v ostalih programih)
Stroške za izobraževanje v programih za profesionalni razvoj, programih za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse in tematskih konferencah praviloma v celoti krijejo javni vrtci in šole iz sredstev, ki jih v skladu z normativi in standardi prejemajo za materialne stroške. Na predlog programskega sveta lahko minister sprejme sklep, da se tudi ti programi sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju oziroma iz drugih namenskih sredstev.«.
26. člen
V 36. členu se v prvem odstavku črta sedma alinea.
V drugem odstavku se za besedo »pete« vejica nadomesti z besedo »in«, črtata pa se besedi »in sedme«.
V tretjem odstavku se beseda »sedme« nadomesti z besedo »šeste«.
27. člen
V 38. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Potrdilo iz šeste alinee prvega odstavka 36. člena tega pravilnika izdajajo tudi izvajalci drugih programov, navedeni v petem odstavku 3. člena tega pravilnika, in sicer:
- za tematske konference ravnatelj vrtca oziroma šole,
- za izobraževanje v mrežah organizator mreže,
- za verificiran program izvajalec programa na podlagi odločbe ministrstva.«.
V sedmem odstavku se beseda »osme« nadomesti z besedo »sedme«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec ne sme strokovnemu delavcu za isti program izdati hkrati potrdila iz šeste in sedme alinee prvega odstavka 36. člena tega pravilnika.«.
28. člen
V 39. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi »(poročanje in evidence)«.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Izvajalci, ki izvajajo programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, navedeni v 3. členu tega pravilnika, morajo poročati ministrstvu o izvedenih programih, udeležencem izdati potrdila o opravljenem programu in voditi lastno evidenco o izdanih potrdilih.«
Dosedanji odstavek postane drugi odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
Pri napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se kot programi strokovnega spopolnjevanja upoštevajo programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-115/2006
Ljubljana, dne 7. marca 2007
EVA 2006-3311-0014
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost