Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2007 z dne 22. 3. 2007

Kazalo

1273. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2007, stran 3332.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 14. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Proračun|
|                       |   leta 2007|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   7.207.294|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   4.711.334|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   4.115.974|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   3.018.916|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    577.233|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    519.826|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |    595.360|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    246.553|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     14.847|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |      655|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     50.405|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    282.899|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    956.518|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    484.059|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    472.459|
|   |neopred. dolg. sredstev        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.497.713|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   1.418.428|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |     79.286|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   7.207.294|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   1.495.614|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    335.537|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     55.458|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.090.014|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |     6.259|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |     8.346|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1.686.780|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    127.788|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |    619.446|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    255.646|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |    683.901|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   3.758.763|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   3.758.763|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    100.088|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |430 Investicijski transferi      |    100.088|
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |                    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |       0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH        |        |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |       0|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |       0|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
2. prihodki pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
3. prihodki takse za obremenjevanje vode
4. prihodki drugih ekoloških taks.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.
6. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2007 se lahko prenesejo v proračun za leto 2008.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
8. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 8.346 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 12.519 EUR župan in o tem obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine
b) najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
O dolgoročni zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Pivka. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolževanjem. Nadomestitev izvede komisija, ki jo imenuje župan.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Pivka, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Pivka v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-4/2007
Pivka, dne 14. marca 2007
Župan
Občina Pivka
Robert Smrdelj l.r.