Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5024. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-A), stran 12416.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2006.
Št. 001-22-172/06
Ljubljana, dne 10. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI (ZUOPP-A)
1. člen
V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) se besedilo »pristojna šolska uprava« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Zavod Republike Slovenije za šolstvo« v ustreznem sklonu.
Besedilo »otroci z motnjami vedenja in osebnosti« v vseh sklonih se nadomesti z besedilom »otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu črta pika in doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: predpisi s področja vzgoje in izobraževanja).«.
V drugem odstavku se za besedo »ureja« doda besedilo »višje šolstvo in zakonom, ki ureja« in za besedo »statutom« doda besedilo »višješolskega ali«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v prvi alinei beseda »programih« nadomesti z besedo »programu«, v drugi alinei pa se besedilo »prilagojenih programih« nadomesti z besedilom »prilagojenem programu«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatna strokovna pomoč se izvaja v posebni skupini glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven oddelka.«.
5. člen
V tretjem odstavku 15. člena se za besedo »staršev« doda besedilo »predlaga, da se«.
6. člen
V poglavju »IV. POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA« se členi od 20 do 33 nadomestijo z naslednjimi členi:
»20. člen
(subsidiarna uporaba določb o upravnem postopku)
Za odločanje v postopkih usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Organ, pristojen za izdajo soglasja k odločbi v skladu s tem zakonom, mora podati soglasje najkasneje v 30 dneh od zaprosila, sicer se šteje, da z odločbo soglaša.
20.a člen
(podlage za usmeritev)
Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju otrokove dosežene ravni razvoja, zmožnosti za učenje in doseganja standardov znanja, etiologije in prognoze glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje ter ob upoštevanju kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.
21. člen
(zahteva za uvedba postopka)
Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ki na prvi stopnji vodi postopke usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja, vložijo starši, zase pa jo lahko vloži tudi mlajša polnoletna oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zahtevo za uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka, in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija štejejo: pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poročila.
Strokovno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pridobi Zavod Republike Slovenije za šolstvo od ustreznih institucij, lahko pa jo predložijo tudi starši, če z njo razpolagajo.
Strokovno dokumentacijo, ki je potrebna za odločitev o usmeritvi otroka in je ni mogoče pridobiti v skladu s prejšnjim odstavkom, mora zagotoviti vlagatelj najkasneje v 6 mesecih od dneva, ko mu je bila odločitev o dopolnitvi dokumentacije sporočena. Če tega ne stori v navedenem roku, se šteje, da je vlogo umaknil.
21.a člen
(nova zahteva pri spremembi ravni izobraževanja)
Če je otrok s posebnimi potrebami že usmerjen v program vzgoje in izobraževanja, vlagatelj pri spremembi ravni izobraževanja vloži novo zahtevo za usmeritev, na kar mora biti opozorjen v odločbi o usmeritvi.
22. člen
(predlog za uvedbo postopka)
Če starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, pa vrtec, šola, zdravstveni, socialni ali drug zavod (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) meni, da je usmeritev potrebna, lahko pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo poda predlog za uvedbo postopka, katerega obenem vroči tudi staršem. K predlogu za uvedbo postopka mora predlagatelj priložiti poročilo o otroku, ki vsebuje tudi podatke iz dokumentacije, ki se zbira o otroku v skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva ali socialnega varstva.
Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi predloga za uvedbo postopka, poročila o otroku, predhodnega mnenja, ki ga pridobi od komisije iz prvega odstavka 26. člena tega zakona, razgovora s starši in drugih dejstev in okoliščin ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja in o tem obvesti predlagatelja in starše. Če starši v postopku ne sodelujejo oziroma uvedbi postopka nasprotujejo, lahko Zavod Republike Slovenije za šolstvo odloči, da se postopek usmerjanja uvede, in o tem tudi obvesti pristojni center za socialno delo.
Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi ugotovitev iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da usmeritev ni potrebna, to sporoči predlagatelju in staršem.
22.a člen
(podzakonski akt)
Organizacijo in način dela komisij za usmerjanje ter kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami in potrebne obrazce določi minister, pristojen za šolstvo.
23. člen
(strokovno mnenje o usmeritvi na prvi stopnji)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje.
Komisija za usmerjanje prve stopnje izdela strokovno mnenje na podlagi obvezne dokumentacije iz drugega in četrtega odstavka 21. člena ali dokumentacije iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oziroma pregleda otroka.
Komisija za usmerjanje prve stopnje mora pred izdelavo strokovnega mnenja pridobiti tudi mnenje vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok s posebnimi potrebami vključen, o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenje drugih ustreznih institucij.
Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju lahko predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje in izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna.
Strokovno mnenje vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi, če s temi predpisi ni drugače določeno.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo pošlje strokovno mnenje vlagatelju, če odloča na podlagi predloga za uvedbo postopka, pa tudi predlagatelju. Pri tem določi 8-dnevni rok za odgovor, ki je lahko podan pisno ali ustno na zapisnik, in začne teči od dneva vročitve strokovnega mnenja.
Na podlagi odgovora Zavod Republike Slovenije za šolstvo lahko od komisije zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, dodatno obrazložitev ali pa ponovno obravnavo in na podlagi le-tega izda odločbo o usmeritvi.
Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo odgovora ne prejme ali oceni, da mnenja komisije ni potrebno dopolniti, dodatno obrazložiti ali opraviti ponovne obravnave, na podlagi prvotnega mnenja izda odločbo o usmeritvi.
24. člen
(odločba o usmeritvi prve stopnje in vsebina)
Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.
Če se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odločbo določi:
– program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
– vrtec, šolo ali zavod, v katerega se otrok vključi,
– datum vključitve v vrtec, šolo ali zavod,
po potrebi pa tudi:
– obseg, način in vrsto ter izvajalca dodatne strokovne pomoči,
– pripomočke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobraževanje,
– občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
– zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
– rok preverjanja ustreznosti usmeritve in
– druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona in zakonov s področja vzgoje in izobraževanja.
Ob usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v poseben program vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja socialno-varstveni zavod, se izda odločba o usmeritvi v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo.
25. člen
(pritožba na odločbo o usmeritvi)
Zoper odločbo o usmeritvi lahko v roku 15 dni od njene vročitve starši, zase pa tudi mlajša polnoletna oseba, vložijo pritožbo.
O pritožbi odloča minister, pristojen za šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje druge stopnje.
Strokovno mnenje komisije za usmerjanje druge stopnje ni potrebno, če je pritožba vložena zaradi napačno uporabljenega materialnega predpisa, če tak predpis sploh ni bil uporabljen ali kadar gre za pritožbo zaradi kršitev postopka.
26. člen
(komisije za usmerjanje prve in druge stopnje)
Člane komisije za usmerjanje prve stopnje imenuje in razrešuje direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Člane komisije za usmerjanje druge stopnje imenuje in razrešuje minister, pristojen za šolstvo.
Komisije za usmerjanje podajo strokovno mnenje o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: strokovno mnenje) v sestavi treh stalnih članov: defektolog, psiholog in zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medicine.
Komisije za usmerjanje lahko podajo strokovno mnenje tudi v širši sestavi, če je to potrebno zaradi vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje in zahtevnosti obravnave. O tem odloči predsednik komisije za usmerjanje.
V komisijah za usmerjanje lahko sodeluje vzgojitelj ali učitelj, ki izvaja vzgojno izobraževalno delo z otrokom s posebnimi potrebami, kadar pa se usmerja otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, mora sodelovati predstavnik pristojnega centra za socialno delo.
Član komisije za usmerjanje prve stopnje ne more biti hkrati član komisije za usmerjanje druge stopnje.
27. člen
(rok za izdajo odločbe)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo mora izdati odločbo o usmeritvi najkasneje v šestih mesecih od dneva uvedbe postopka, ministrstvo, pristojno za šolstvo, pa mora izdati odločbo o usmeritvi najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko prejme popolno pritožbo.
28. člen
(vročitev odločbe)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo odločbo o usmeritvi, izdano na podlagi zahteve za uvedbo postopka, vroči vlagatelju, vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok v času usmerjanja vključen, in vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok usmerjen. Če je odločba o usmeritvi izdana na podlagi predloga za uvedbo postopka usmerjanja, pa se vroči tudi predlagatelju.
Odločba, s katero Zavod Republike Slovenije za šolstvo ugotovi, da usmeritev ni potrebna, se vroči vlagatelju, če je izdana na podlagi predloga za uvedbo postopka, pa staršem in predlagatelju.
28.a člen
(izvršitev odločbe)
Starši so dolžni vključiti otroka s posebnimi potrebami v vrtec, šolo ali zavod v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi ni določeno drugače.
Vrtec, šola ali zavod, v katerega mora biti otrok s posebnimi potrebami v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi vključen, mora otroka s posebnimi potrebami vključiti najkasneje v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi ni določeno drugače.
Če se odločba ne izvrši v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, je vrtec, šola ali zavod, v katerega je otrok s posebnimi potrebami v času usmerjanja vključen, dolžan v roku 15 dni od poteka roka, določenega v prvem ali drugem odstavku tega člena, to sporočiti Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo.
29. člen
(individualizirani program)
Vrtec, šola oziroma zavod mora najkasneje v roku 30 dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: individualizirani program).
Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih in izobraževalnih področjih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, izvajanje fizične pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.
30. člen
(strokovna skupina)
Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa. Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi starši otroka.
Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami in ob koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto.
31. člen
(preverjanje ustreznosti usmeritve v program)
Če komisija za usmerjanje meni, da je potrebno ustreznost usmeritve v program vzgoje in izobraževanja preveriti, v strokovnem mnenju določi rok za preverjanje ustreznosti, ki ne sme biti krajši od enega leta in ne daljši od petih let.
Če je rok preverjanja ustreznosti usmeritve iz prejšnjega odstavka v odločbi o usmeritvi določen, jo Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, v katerega je otrok vključen, in mnenja komisije za usmerjanje, preveri.
Če Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, v katerega je otrok vključen, in mnenja komisije za usmerjanje ugotovi, da je usmeritev ustrezna, jo potrdi. Če ugotovi, da usmeritev ni ustrezna, jo spremeni.
32. člen
(zahteva ali predlog za spremembo usmeritve)
Vlagatelj ali predlagatelj spremembe usmeritve po predhodni seznanitvi vlagatelja lahko zaradi bistvenih sprememb okoliščin zahteva oziroma predlaga spremembo usmeritve v program vzgoje in izobraževanja v okviru iste ravni vzgoje in izobraževanja.
33. člen
(zahteva za spremembo odločbe v delu, ki določa vrtec,
šolo ali zavod)
Vlagatelj lahko zaradi bistvenih sprememb okoliščin vloži zahtevo za spremembo dokončne odločbe o usmeritvi le v delu izreka, ki določa vrtec, šolo ali zavod, v katerega je otrok s posebnimi potrebami vključen.
V primeru iz prejšnjega odstavka si mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo pred odločitvijo pridobiti od vrtca, šole ali zavoda, v katerega naj bi bil otrok vključen, mnenje o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev vrtca, šole ali zavoda.«.
7. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod Republike Slovenije za šolstvo in ministrstvo, pristojno za šolstvo, zbirata, obdelujeta, shranjujeta, posredujeta in uporabljata podatke, vsebovane v zbirkah podatkov, katere upravljata po tem zakonu, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in v skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, če s tem zakonom ni drugače določeno.«.
8. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi
Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo vodi naslednje zbirke:
– o osebnih podatkih otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, naslov prebivališča, državljanstvo in EMŠO;
– o osebnih podatkih staršev otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: ime in priimek, naslov prebivališča in EMŠO;
– o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: naslov vrtca, šole ali zavoda, v katerega je otrok vključen, podatke o rejništvu, program vzgoje in izobraževanja, v katerega je otrok usmerjen, rok, v katerem mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo preveriti ustreznost usmeritve, strokovno mnenje komisije za usmerjanje o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire oziroma primanjkljaja, ter naslov vrtca, šole ali zavoda, v katerega je otrok napoten na podlagi odločbe centra za socialno delo;
– o izdanih odločbah o usmeritvi, ki obsega odločbe o usmeritvi, izdane na prvi stopnji, in odločbe o usmeritvi, izdane na drugi stopnji.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo mora omogočiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za potrebe odločanja v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami oziroma opravljanja strokovnega nadzora nad delom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo brezplačen vpogled, prepis, izpis ali kopiranje v zbirko podatkov iz četrte alinee prvega odstavka tega člena.«.
9. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(zbirke osebnih podatkov, ki jih vodi ministrstvo,
pristojno za šolstvo)
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, za potrebe odločanja v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na drugi stopnji, upravlja zbirko osebnih podatkov o izdanih odločbah o usmeritvi na drugi stopnji.«.
10. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebni podatki otroka s posebnimi potrebami, ki se zbirajo v skladu s tem zakonom, se obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe vzgoje in izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, in ministrstvu, pristojnemu za družino in socialne zadeve, za izvajanje z zakonom določenih nalog.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvi iz prejšnjega odstavka imata pravico do brezplačnega vpogleda, prepisa, izpisa ali kopiranja podatkov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
V 38. členu se za besedo »tretje« doda besedilo »in četrte«, za besedo »člena« doda besedilo »ter 35.a člena« in beseda »evidence« se nadomesti z besedo »zbirke«.
12. člen
Za 38. členom se doda novo poglavje V.a NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE in naslednji členi:
»38.a člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.
38.b člen
(globe za prekrške)
Z globo 1000 eurov se kaznujejo za prekršek starši, ki v skladu z odločbo o usmeritvi ne vključijo otroka s posebnimi potrebami v vrtec, šolo ali zavod (prvi odstavek 28.a člena).
Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek vrtec, šola ali zavod, ki v skladu z odločbo o usmeritvi ne vključi otroka s posebnimi potrebami (drugi odstavek 28.a člena).
Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek vrtec, šola ali zavod, ki ne sporoči Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo, da se dokončna odločba ni izvršila (tretji odstavek 28.a člena).
Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek vrtec, šola ali zavod, če individualizirani program ni izdelan v roku 30 dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami (prvi odstavek 29. člena).
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba vrtca, šole ali zavoda, ki v skladu z odločbo ne vključi otroka s posebnimi potrebami (drugi odstavek 28.a člena).
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba vrtca, šole ali zavoda, ki ne sporoči Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in inšpektorju, pristojnemu za šolstvo, da se dokončna odločba ni izvršila (tretji odstavek 28.a člena).
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba vrtca, šole ali zavoda, če individualizirani program ni izdelan v roku 30 dni po vključitvi otroka s posebnimi potrebami (prvi odstavek 29. člena).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Postopki usmerjanja, ki so bili uvedeni pred začetkom uporabe tega zakona, se zaključijo v skladu s predpisi, ki so veljali do začetka uporabe tega zakona.
Odločbe o usmeritvi, ki so bile izdane pred začetkom uporabe tega zakona, se preverjajo v rokih določenih z izdanimi odločbami v skladu s tem zakonom.
14. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehata veljati drugi in tretji odstavek 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 65/05) in 40. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00).
15. člen
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03, 93/04, 97/05 in 25/06) se uskladi z določili tega zakona do 1. januarja 2007.
16. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehata veljati:
– Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03 in 93/04) in
– Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog ministrstva, pristojnega za šolstvo, ki jih določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/05).
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 602-10/90-1/14
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EPA 1018-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina