Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3974. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni, stran 9791.

Na podlagi 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
1. člen
V Pravilniku o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 16/99, 58/01 in 50/05) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje in zaščita s specifičnimi imunoglobulini se izvaja z zdravili, ki so v prometu v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila, in ki jih uvažajo ali z njimi opravljajo promet na debelo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za uvoz oziroma promet z zdravili na debelo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila.«.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »pri katerih je cepljenje trajno kontraindicirano« nadomesti z besedilom »pri katerih je cepljenje v skladu z odločbo ministra, pristojnega za zdravje opuščeno.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če na kateremkoli območju v koledarskem letu, za predšolske otroke oziroma šolskem letu, za šolske otroke, mladino in študente, proti posameznim boleznim ni cepljenj zadosten delež obveznikov, ki je določen z letnim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, se mora na podlagi mnenja IVZ opraviti dopolnilno cepljenje, dokler ni dosežen ustrezen obseg.«.
3. člen
V 7. členu se besedi »za zdravstvo« nadomestita z besedilom », pristojen za zdravje«.
4. člen
Črtajo se II. poglavje »Kontraindikacije in cepljenje«, 8., 9. in 10. člen.
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje proti tuberkulozi je obvezno za otroke z opredeljenim tveganjem v prvem letu starosti.«.
6. člen
Za 14. členom se doda nov naslov »3.a Cepljenje proti hemofilusu influence b« in novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Cepljenje proti hemofilusu influence b se sestoji iz osnovnega in poživitvenih cepljenj in je obvezno za otroke od treh mesecev starosti dalje.«.
7. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje proti hepatitisu B je obvezno za:
– osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe;
– dijake in študente, ki so pri praktičnem pouku izpostavljeni okužbi z virusom hepatitisa B, pred začetkom praktičnega pouka;
– novorojenčke HBsAg pozitivnih mater;
– otroke ob vstopu v osnovno šolo;
– druge ciljne skupine v skladu z epidemiološkimi indikacijami, ki jih določi IVZ.«.
8. člen
V 22. členu se črta druga alinea.
9. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cepljenje proti hepatitisu A je obvezno za:
– osebe, ki so pri svojem delu izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa A ali pri svojem delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe;
– druge ciljne skupine v skladu z epidemiološkimi indikacijami, ki jih določi IVZ.«.
10. člen
V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pasivna zaščita s specifičnim imunoglobulinom proti tetanusu je obvezna za vse poškodovane osebe, ki niso bile cepljene proti tetanusu ali so bile cepljene nepopolno ali ni dokazov o cepljenju.«.
11. člen
Za 29. členom se doda nov naslov »15. Zaščita z zdravili.«.
12. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaščito z zdravili za osebe, ki so bile v stiku z nalezljivo boleznijo, glede na oceno tveganja odredijo in izvedejo specialisti ustreznih strok.«.
13. člen
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki potujejo v države, v katerih so malarija, rumena mrzlica, druge virusne hemoragične mrzlice, kolera, kuga, davica in druge nalezljive bolezni, se morajo pred potovanjem zavarovati s cepivi in zaščititi z zdravili.«.
14. člen
V 36. členu se v prvem odstavku besedi »za zdravstvo« nadomestita z besedilom », pristojen za zdravje«.
V tretjem odstavku se za besedo »izvajajo« črta besedilo »IVZ in«.
15. člen
V 38. členu se v prvem odstavku črta peta alinea.
16. člen
V 40. členu se v četrtem odstavku črta drugi stavek.
17. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidenca v zdravstveni dokumentaciji mora vsebovati: ime in priimek osebe, EMŠO, datum rojstva, spol, občina rojstva, občina prebivališča, datum dogodka, bolezen proti kateri se cepi, lastniško ime zdravila, način in mesto dajanja zdravila, serija zdravila, odmerek zdravila, proizvajalec, datum veljavnosti zdravila, neželeni učinki, podatki o zdravniku in zdravstvenem zavodu. V primeru opustitve cepljenja se evidentirata datum in številka odločbe ministra, pristojnega za zdravje o opustitvi cepljenja proti določeni bolezni, oziroma časovno obdobje za katero se opustiti cepljenje.
Evidenca specializiranih antirabičnih ambulant ZZV mora vsebovati: EMŠO, priimek in ime osebe, prebivališče, poklic, datum in kraj poškodbe, lokalizacijo in število poškodb, klasifikacijo poškodbe, podatke o živali, rezultat veterinarskega pregleda, podatke o obdelavi rane (kraj, datum, način), datum predhodne poškodbe in datume predhodnih cepljenj, datum cepljenja, lastniško ime zdravila, odmerek, serijo, način dajanja zdravila, proizvajalca, datum veljavnosti zdravila, datum dajanja pasivne zaščite in lastniško ime zdravila (odmerek v I. E., serija, način dajanja, proizvajalec, datum veljavnosti zdravila), naziv zdravstvenega zavoda in zdravnika, datum začetka obravnave.«.
18. člen
V 44. členu se črtata peti in šesti odstavek.
19. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravnik, ki ugotovi neželene učinke po cepljenju ali zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, mora o vsakem posameznem primeru takoj obvestiti register za stranske pojave po cepljenju pri IVZ. Obvezno je evidentirati in sporočiti naslednje podatke: ime in priimek osebe, datum rojstva, bivališče, lastniško ime zdravila, datum dogodka, odmerek zdravila, serija, proizvajalec, datum veljavnosti zdravila, opis neželenega učinka (datum začetka in konca), preiskave, izvidi, ukrepi, izid, prijavitelj dogodka (zdravnik in zdravstveni zavod), datum prijave.«.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-18/2006-1
Ljubljana, dne 8. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0152
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost