Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

395. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, stran 1081.

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
1. člen
V Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) se v 2. členu v 2. točki prvega odstavka besedilo »pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 48/00;« nadomesti z besedilom »Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04;«.
2. člen
V 6. členu se v 3. točki prvega odstavka beseda »in« nadomesti s podpičjem, v 4. točki se pika nadomesti z besedo »in«, za 4. točko pa se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.«
3. člen
V 9. členu se v 1. točki prvega odstavka za besedo »podskupine« dodata besedi »odhodkov oziroma«, besedilo »Uradni list RS, št. 86/99, 110/99 in 23/00« pa se nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04 in 117/05«.
4. člen
V 12. členu se v 6. točki beseda »in« nadomesti s podpičjem, v 7. točki se pika nadomesti z besedo »in«, za 7. točko pa se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. podatke o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.«
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa zajema:
1. obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa in
2. obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa in obrazložitev spremembe stanja tolarskih ter deviznih sredstev na zakladniškem podračunu.«
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2006
Ljubljana, dne 25. januarja 2006
EVA 2006-1611-0063
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost