Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2006 z dne 6. 1. 2006

Kazalo

30. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Grad, stran 145.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 87/01, 51/02 in 72/05 ter odl. US – 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 94/00, 100/00, 28/01, 16/02, 108/03, 77/04 in 72/05) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 19. redni seji dne 10. novembra 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Grad
1. člen
V Statutu Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01 – v nadaljevanju: statut) se v 16. členu črta dvaindvajseta alinea.
Dosedanja triindvajseta alinea člena postane dvaindvajseta.
2. člen
V 22. členu statuta se za šesto alinea doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje;
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravljenega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta, ali
– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepni seji.
V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor razpiše predčasne volitve v občinski svet.«
3. člen
Za tretjim odstavkom 29. člena se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe in mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti.
4. člen
V 34. členu se spremeni drugi stavek, ki se glasi:
»Podžupana imenuje in razrešuje izmed članov občinskega sveta župan.«
5. člen
V 37. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Podžupanu preneha mandat tudi, če ga razreši župan.
6. člen
Za sedmo alineo 37. člena se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Župana se lahko predčasno razreši, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje.
V primeru razrešitve župana državni zbor razpiše nadomestne volitve za župana.
O razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana odloča državni zbor na predlog vlade. Postopek razpustitve občinskega sveta oziroma razrešitve župana ter postopek hkratne razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana je določen z zakonom.
Če je občinski svet razpuščen, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti v času do izvolitve novega občinskega sveta župan. Župan mora svoje odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Če je razrešen župan, opravlja nujne naloge iz njegove pristojnosti do izvolitve novega župana podžupan oziroma član občinskega sveta, ki je v skladu z zakonom določen za začasno opravljanje funkcije župana, če je ta predčasno razrešen.«
Vrstni red odstavkov se spremeni, tako da dosedanji tretji odstavek postane deseti, četrti postane enajsti, dosedanji peti postane dvanajsti, šesti odstavek pa postane trinajsti.
7. člen
Doda se novi tretji odstavek 42. člena, ki se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom za lokalno samoupravo.«
Vrstni red odstavkov se spremeni, tako da dosedanji tretji odstavek postane četrti, dosedanji peti odstavek postane šesti, dosedanji šesti odstavek postane sedmi.
V novem četrtem odstavku 42. člena se na koncu stavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Občinski svet mora obravnavati poročilo nadzornega odbora in nanj podati obvezen pisni odziv organov (občinskega sveta in župana) v 15 dneh od obravnave poročila. Obvezen pisni odziv na poročilo nadzornega odbora mora podati tudi nadzorovana oseba v 15 dneh od prejema poročila nadzornega odbora.«
8. člen
V členih 30. – 7. alinea, 39. – drugi odstavek, 50. člen, 51. člen, 54. člen, 55. člen in 69. člen se beseda »tajnik« oziroma »tajnik občinske uprave« nadomesti z besedo »direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu.
9. člen
Doda se nov prvi odstavek 47. člena, ki se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se za besedo «upravo« doda besedna zveza »na predlog direktorja občinske uprave«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
10. člen
V 79. členu statuta se v prvem odstavku črta besedilo »o samoprispevkih in«.
11. člen
Tretji in četrti odstavek 91. člena statuta se spremenita tako, da se glasita:
»Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izvedeta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je pristojen župan. Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega in premičnega premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena finančna sredstva. Za brezplačno pridobitev premoženja mora župan pridobiti predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine ali drugega z občinskim statutom pooblaščenega organa, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino. Pri pridobivanju in odtujitvi premoženja je potrebno upoštevati načela učinkovitosti in gospodarnosti. Pri tem veljajo za občino tudi načela in standardi, ki jih izda vlada.«
12. člen
V tretjem odstavku 96. člena se črta besedna zveza »in ožji deli občine«.
13. člen
Črta se 13. alinea 99. člena statuta.
14. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.«
15. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta, na katero se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu RS.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se lahko na predlog župana začasno financiranje podaljša s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.«
16. člen
V 108. členu statuta se črta dosedanji tretji odstavek in se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan mora pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna.
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
– predlog potrebnih ukrepov.«
17. člen
Za 125. členom statuta se doda nov 126. člen, ki se glasi:
»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.«
Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega odstavka, mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 969/2005
Grad, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.