Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2005 z dne 25. 2. 2005

Kazalo

618. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo, stran 1429.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo (Uradni list RS, št. 35/96) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) je sprejete spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo na območju priključka Podtabor izdelal Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Kranj, v januarju 2005, pod št. UD/369-63/04.«.
2. člen
V 2. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Grafični prikazi obsegajo:
1. Pregledno situacijo v merilu 1:5000;
2. Kartografske prikaze planskih aktov v merilu 1:25000 in 1:5000;
3. Geodetski posnetek obstoječega stanja v merilu 1:1000;
4. Pregledno karto namenske rabe površin, s posegi v kmetijska, gozdna, stavbna zemljišča in funkcionalna zemljišča objektov, v merilu 1:1000;
5. Ureditveno situacijo s prikazom poteka predvidene avtoceste in objektov na njej, ukrepov protihrupne zaščite, deviacij obstoječih cest in poti, prestavitev in ureditev obstoječih komunalnih naprav in objektov, predvidenih za rušenje, v merilu 1:1000;
6. Zasnovo ureditve zelenih površin v merilu 1:1000;
7. Načrt gradbenih parcel v merilu 1:2880 in 1:1000.«.
3. člen
V 3. členu se v drugem odstavku črtajo naslednje parcelne številke v k.o. Podbrezje:
»1168, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1185/1, 1185/4, 1185/12, 1185/13, 1231, 1234/1, 1235/3, 1236/1, 1237/1, 1238/1, 1243/2, 1245/1, 1252, 1253/2, 1254, 1256, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1279/1, 1279/2, 1281, 1282, 1284, 1285, 1291, 1294, 1328, 1329/3, 1369/2, 1372/1, 1372/4, 1373/1, 1373/2, 1376/3, 1377/3, 1377/4, 1383/3, 1384/5, 1384/6, 1392/3, 1393/2, 1404, 1516/1, 1661, 1662, 1663, 1663, 1664, 1667, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1677.«.
Dodajo se naslednje parcelne številke:
»1161/2, 1168/2, 1173/2, 1174/3, 1174/4, 1175/2, 1176/2, 1177/2, 1178/2, 1179/2, 1180/2, 1182/1, 1182/2, 1183/4, 1183/5, 1183/6, 1183/7, 1183/8, 1185/19, 1185/20, 1185/21, 1231/2, 1232/3, 1232/4, 1232/5, 1233/3, 1234/3, 1235/6, 1235/7, 1236/5, 1236/6, 1237/4, 1237/5, 1237/6, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1239/3, 1239/5, 1239/6, 1240/6, 1241/5, 1242/3, 1242/4, 1243/3, 1243/4, 1244/6, 1244/7, 1245/3, 1251/3, 1252/1, 1252/2, 1253/3, 1253/4, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1256/1, 1256/2, 1268/2, 1268/3, 1269/2, 1269/3, 1270/2, 1270/3, 1271/2, 1271/3, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1273/3, 1279/3, 1279/5, 1279/6, 1280/3, 1281/1, 1281/2, 1282/1, 1282/2, 1284/1, 1284/2, 1285/2, 1285/3, 1285/4, 1289/3, 1290/3, 1290/4, 1291/2, 1292/3, 1292/4, 1293/3, 1293/4, 1294/1, 1294/2, 1296/3, 1296/4, 1297/3, 1297/4, 1300/3, 1300/4, 1301/6, 1301/7, 1301/8, 1301/9, 1301/10, 1321/4, 1321/5, 1322/4, 1322/5, 1323/4, 1323/5, 1424/4, 1324/5, 1325/3, 1328/1, 1328/2, 1368/3, 1369/3, 1372/8, 1372/9, 1373/3, 1374/1, 1376/4, 1377/5, 1377/6, 1383/4, 1383/5, 1384/7, 1384/8, 1384/9, 1384/10, 1384/11, 1384/12, 1392/5, 1392/6, 1393/4, 1393/5, 1404/2, 1515/5, 1516/5, 1516/6, 1517/4, 1525/4, 1525/5, 1526/4, 1526/5, 1527/4, 1527/5, 1528/3, 1529/4, 1529/6, 1577/5, 1578/3, 1579/3, 1580/3, 1580/4, 1580/5, 1582/6, 1582/7, 1582/8, 1584/4, 1589/4, 1589/5, 1590/4, 1590/5, 1590/6, 1591/3, 1661/4, 1662/1, 1662/2, 1662/3, 1662/4, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1664/2, 1667/1, 1667/2, 1670/1, 1670/2, 1671/2, 1671/4, 1671/5, 1672/1, 1672/2, 1672/3, 1672/4, 1673/1, 1673/2, 1673/3, 1674/1, 1674/2, 1675/2, 1675/3, 1675/4, 1677/1, 1677/2.«.
4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku črta besedi »priključek Podtabor,«.
5. člen
V 8. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Priključek Podtabor se ukine.«.
V tretjem odstavku se črta pika in doda besedilo »ter z izgradnjo nove rampe v smeri Jesenice–Ljubelj.«.
Besedilo sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Podvoz poljske poti v Podtaboru se nadomesti z novim objektom v dolžini 17,00 m in širini 33,66 m. Pod novim objektom bo ob poljski poti speljana priključna rampa v smeri Jesenice–Ljubelj. Obstoječi podvoz pod rampo Ljubelj–Ljubljana se poglobi do svetle višine 4,5 m, širina 5 m ostane nespremenjena.«.
6. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni avtocesta in hitra cesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev), dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.«.
7. člen
V 17. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Izvede se kontrolirana odvodnja celotnega avtocestnega odseka. Padavinska voda se zbira v koritnicah ob cestnem robu in odvaja v cestno kanalizacijo, ki se zaključi z zemeljskim zadrževalnim bazenom, koalescentnim lovilcem olj, zadrževalnikom, grobim filtrom in počasnim biološkim filtrom ter ponikovalnico.«.
8. člen
V 18. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Od km 0,425 do km 0,520 se zgradi protihrupni nasip višine 3,50 m.
Od km 0,515 do km 0,565 se postavi protihrupna ograja višine 3,50 m.
Od km 0,560 do km 0,900 se zgradi protihrupni nasip višine 3,50–4,00 m.
Od km 0,895 do km 1,822 se postavi protihrupna ograja višine 3,50 m.
Od km 1,585 do km 1,340 se postavi zunanja absorpcijska protihrupna ograja višine 3,50 m.
Od km 1,160 do km 1,720 ob zunanjem robu priključne rampe Ljubelj–Ljubljana se postavi protihrupna ograja višine 2,00–2,50 m.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Protihrupne ograje se oblikujejo s kombinacijo horizontalno položenih Alu panelov in transparentnih elementov v vidnem polju voznika. Na odsekih, kjer je potrebna večja višina, se transparentni del ograje nadgradi z vertikalno položenimi Alu paneli.
Na glavni trasi avtoceste ter na rampi v smeri Ljubelj–Ljubljana se izvede protihrupna DBM prevleka.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
9. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b in 23.c člen, ki se glasijo:
»23.a člen
Oblikovanje priključka (razcepa) Podtabor
Zaradi izgradnje rampe v smeri Jesenice–Ljubelj in prestavljene deviacije poljske poti je potrebno:
– prestaviti zadrževalni bazen 4;
– izvesti dodatne zasaditve brežin usekov, intenzivne zasaditve ob premostitvenih konstrukcijah ter dodatne zasaditve med rampo v smeri Jesenice–Ljubelj in poljsko potjo;
– sanirati poškodovano gozdno površino vzhodno od poljske poti z avtohtonimi drevesnimi vrstami in utrditi gozdni rob z zasaditvijo grmovnic.
23.b člen
Varstvo kulturne dediščine
Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte ali območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne sme biti premaknjena infrastruktura in ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov.
V zvezi z arheološko dediščino je treba zagotoviti:
– rezervatno varstvo arheološke dediščine na trasi,
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na območju lokacijskega načrta,
– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
10 dni pred pričetkom zemeljskih del je treba obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Kranj.
23.c člen
Deponije viškov materiala
Trajni višek nevgradljivega izkopanega materiala bo uporabljen za sanacijo gramoznice na Jurčkovem polju, ki je v upravljanju Cestnega podjetja Kranj.
Odpadni material, ki nastane z rušenjem obstoječih asfaltiranih površin, se reciklira v asfaltni bazi v Naklem, ki je v upravljanju Cestnega podjetja Kranj.«.
10. člen
Za 24. členom se dodata nova 24.a in 24.b člen, ki se glasita:
»24.a člen
Na območju lokacijskega načrta je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoljena postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
24.b člen
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.«.
11. člen
V 26. členu se v sedmi alinei za besedo »zadrževalnike« doda besedilo », lovilce olj«.
Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– izvajati monitoring v času gradnje in v času obratovanja avtoceste za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnuje tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa za vire ter pogoje za njihovo izvajanje, in usmeritvami, določenimi v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni. Investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.«.
12. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Projektiranje in gradnja cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji in projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.«.
13. člen
V 28. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki rešitvi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste.«.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-8/2005/6
Ljubljana, dne 17. februarja 2005.
EVA 2004-2511-0372
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost