Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5529. Odlok o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia, stran 13994.

Na podlagi 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. decembra 2005 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za Mlekarno Celeia (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje pod št. 078/02 v septembru 2005. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in 94/02).
2. člen
   Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
   A. TEKSTUALNI DEL
  B. POGOJI, SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
  C. GRAFIČNE PRILOGE
   Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu zazidalnega načrta iz
prvega člena tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Območje zazidalnega načrta vključuje parcele v k.o. Gorica in k.o. Levec. Izhodiščna točka obodne parcelacije se nahaja v severovzhodnem vogalu parcele št. 1448/59 k.o. Levec. Od tu se meja nadaljuje proti zahodu po meji med obema katastrskima občinama Levec in Gorica do zahodne meje parc. št. 1448/63. Meja obodne parcelacije se tu obrne proti jugu in teče po zahodnem robu parc. št. 1448/63 v razdalji ca. 127.00 m. tu se obrne proti vzhodu, preko parc. št. 1448/63, 1448/147, 1448/148, 1448/56, 1448/55, 1448/54, 1448/52, 1448/51, 1448/50, in 1448/49. V oddaljenosti cca 75.00 m od jugovzhodnega vogala parc. št. 1448/49 se meja nadaljuje proti severu po vzhodni parcelni meji parc. št. 1448/49 do meje katastrskih občin k.o. Levec in k.o. Gorica. Tu se obrne proti zahodu in preide v k.o. Gorica ter poteka po vzhodni parcelni meji parc. št. 215/2, nato se obrne proti zahodu in teče po severnem robu parc. št. 215/2, 216/1, 217/4 in preko parc. št. 217/2. V podaljšku vzhodne parcelne meje parc. št. 222/3 se obrne proti jugu in se po robu parc. št. 222/3 nadaljuje do izhodiščne točke.
Ureditveno območje meri 5,82 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
   Celotno območje je skladno s planskimi usmeritvami mlekarne.
  Predvidene dejavnosti po posameznih objektih so:
   – objekt št. 1:        vratarnica
  – objekt št. 2:        kolesarnica
  – objekt št. 3:        trgovska dejavnost
  – objekt št. 4:        laboratorij – raziskovalna dejavnost
  – objekt št. 5.1, 52., 5.3:  proizvodno – skladiščna dejavnost
  – objekt št. 6:        servisna dejavnost
  – objekt št. 7:        poslovna dejavnost
  – objekt št. 8:        servisna dejavnost
  – objekt št. 9:        proizvodna dejavnost
  – objekt št. 10:        objekt za predčiščenje tehnoloških
                  odpadnih vod
  – objekt št. 11:        kompresor, dozirna postaja
  – objekt št. 12:        zbiranje odpadkov
  – objekt št. 13:        dezinfekcija vozil
  – objekt št. 14:        rezervoar plina
   Natančne dejavnosti v objektih bodo določene skladno s tolerancami ZN na
osnovi ustrezne prostorske preveritve.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju ZN so predvideni naslednji posegi:
1. Ohranitev obstoječih objektov z možnostjo izvedbe naslednjih posegov:
– rekonstrukcije,
– sprememba namembnosti,
– gradnja manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno dopolnitev obstoječih objektov,
– nadomestna gradnja.
2. Rušitev obstoječih objektov in naprav:
– odstranitev in prevezava obstoječih komunalnih, energetskih vodov in omrežja zvez na lokaciji predvidenih objektov,
– rušitev nadstrešnic.
3. Predvidene prostorske ureditve:
– izgradnja nove servisne ceste s parkirišči za tovornjake in priklopnike,
– razširitev parkirišča za osebna vozila,
– prestavitev zapornice ob vhodu na kompleks mlekarne ter ureditev dezinfekcijskega bazena,
– ureditev manipulacijskih površin,
– gradnja nove vratarnice,
– postavitev kolesarnice,
– gradnja prizidka k obstoječi trgovini,
– gradnja laboratorija,
– gradnja prizidkov k obstoječemu proizvodno-skladiščnemu objektu na zahodni, južni in vzhodni strani,
– gradnja avtopralnice,
– gradnja nove upravne zgradbe,
– pozidava obstoječe nadstrešnice ob objektu za vzdrževanje in energetiko,
– dozidava proizvodne hale vzhodno od objekta za vzdrževanje in energetiko,
– gradnja objekta za predčiščenje odpadnih voda,
– postavitev kontejnerjev za smeti,
– postavitev plinskega rezervoarja,
– postavitev silosov,
– postavitev varovalne ograje,
– ureditev zelenih površin,
– prestavitev in dograditev komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez.
6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev obstoječih objektov,
– ohranitev obstoječe prometne infrastrukture in zgrajene komunalne in energetske infrastrukture, razen tiste na lokaciji predvidenih objektov,
– gradnja predvidenih objektov,
– potek servisne ceste od uvoza na južnem delu, nato ob južnem in vzhodnem robu funkcionalnega zemljišča do nove čistilne naprave,
– ureditev parkirišč za osebna in tovorna vozila;
7. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– upoštevati je treba odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnic,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov, venci novih objektov ne smejo znatno presegati višine obstoječih objektov,
– novi objekti na zahodnem in južnem robu morajo biti zaradi izpostavljene lokacije ob glavni cesti I. reda Arja vas Velenje, skrbno, sodobno in izvirno oblikovani,
– pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vse predvidene objekte.
Okvirni tlorisni in višinski gabariti objektov:
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|Oznaka  |Tlorisne dimenzije              |Etažnost,     |
|     |                       |višina       |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 1 |10.00 x 6.00 m                |P         |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 2 |10.00 x 5.00 m                |P         |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 3 |8.00 x 15.00 m + 5.00 x 14.00 m        |P         |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 4 |20.00 x 14.00 m                |P+2        |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt  |105.00 x 24.00 m               |P+2        |
|5.1   |                       |          |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt  |84.50 x 47.50 m                |P         |
|5.2   |                       |          |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt  |105.00 x 24.00 m               |P         |
|5.3   |                       |          |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 6 |20.00 x 20.00 m                |P         |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 7 |21.00 x 14.00 m                |P+2        |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 8 |30.50 x 21.00 m                |P         |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt 9 |8.20 x 19.00 m                |P         |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt  |temeljna plošča 236 m2      2      |          |
|10    |bioreaktorja R =11.30 m            |h = 10.50 m    |
|     |                       |V = 1000 m3    |
|     |havarijski rezervoar R=6.00m         |h = 8.00 m       |
|     |                       |V = 200 m3     |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt  |temeljna plošča 67m2             |          |
|11    |                       |          |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt  |3.00 x 8.00 m                 |          |
|13    |                       |          |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
|objekt  |6.00 x 2.50 m                 |          |
|14    |                       |          |
+---------+----------------------------------------------+-------------------+
8. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– funkcionalno zemljišče je določeno v grafičnih prilogah ZN,
– ureditev funkcionalnega zemljišča kot parkirne in manipulacijske površine, servisne ceste, ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin v asfaltu,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce,
– postavitev transparentne varovalne ograje višine 2.0 m;
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– skrbno načrtovanje zelenih površin (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so avtohtone, odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere in ki zadovoljujejo potrebe – zadrževanje prahu, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje),
– obveznost zasaditve drevoredov ob servisni cesti,
– obveznost zasaditve drevja ob parkirnih površinah,
– obveznost zasaditve zelenega tampona na meji med območjem mlekarne in kmetijskimi površinami,
– obvezna dodatna zasaditev zelenega tampona na vzhodnem in jugovzhodnem delu;
9. člen
Tolerance
ZN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmike od prometnic in med objekti oziroma gradbene linije.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev,
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov objektov v skladu s tehnološkimi potrebami in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti v okviru dejavnosti mlekarne; za vsako spremembo je treba izdelati prostorsko preveritev,
– preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorja in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN;
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije ZN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in na varovanje okolja.
Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve, tiste tolerance, kjer se spreminjajo gabariti objektov, pa izključno na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja – prostorski del.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:
– območje po zasnovah ureditev visokovodnega režima v Sp. Savinjski dolini ni predvideno za razlivanje visokih voda Savinje s pritoki, zato gradnja predvidenih objektov ne bo imela škodljivih vplivov na vodni režim;
– meteorne vode s strešin objektov je treba odvajati v meteorno kanalizacijo preko peskolovov, meteorne vode s parkirišč in ostalih voznih ter manipulacijskih površin pa v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj, obcestnih požiralnikov, rešetk in jaškov, meteorne vode se preko meteorne kanalizacije vodijo v odvodni jarek; zadrževanje meteornih vod je urejeno v obstoječem zadrževalniku na jugozahodnem delu kompleksa;
– sanitarne odplake iz predvidenih objektov in celotnega obravnavanega območja je treba odvajati preko fekalne kanalizacije in predhodnega čiščenja na čistilno napravo Kasaze;
– tehnološke odpadne vode je treba predhodno očistiti in jih preko tehnološke kanalizacije voditi do javnega kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo Kasaze skladno s pogoji upravljavca.
11. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– napajanje območja preko obstoječega priključka na glavno cesto I. reda št. 5 Arja vas – Velenje,
– tehnični elementi servisne ceste: širina 7,0 m, zavijalni radiji uvozov 12,5 m, tehnični elementi morajo omogočati dovoz tovornim vozilom in tovornim vozilom s priklopniki,
– izvedba servisne ceste, parkirišč in manipulacijskih površin v asfaltu,
– ureditev parkirišča za osebna vozila (skupno 59 dodatnih parkirnih mest), 33 parkirišč za tovorna vozila in 3 parkirna mesta za tovorna vozila s priklopniki,
– tehnični elementi parkirišč: parkirni prostor za osebna vozila velikosti 5,0 x 2,5 m in za tovorna vozila velikosti 11,0 x 4,0 m, ter 20.00 x 4.00 m; ureditev parkirišča za tovorna vozila skladno z veljavno zakonodajo,
– na celotni trasi servisne ceste je predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je izdelati projekt za izvedbo, pred ureditvijo parkirišč in manipulacijskih površin posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve;
12. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– prestavitev in dograditev sekundarnega vodovodnega omrežja v obliki zanke (DN fi 100 mm) in priključitev na obstoječi vodovod na jugu (glavni vod PEHD fi 160 mm),
– prestavitev obstoječega vodovodnega jaška na novo lokacijo,
– izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti v predpisanih rastrih in odmikih,
– pred izgradnjo vodovodnega omrežja je izdelati projekte za izvedbo ter nanje pridobiti soglasje upravljavca;
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– dograditev kanalizacijskega omrežja za odvajanje meteornih, sanitarnih in tehnoloških odplak v ločenem sistemu,
– odvodnja meteornih vod s strešin objektov v meteorno kanalizacijo preko peskolovov,
– odvodnja onesnaženih meteornih vod s parkirišč in ostalih voznih in manipulacijskih površin v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob,
– meteorni kanal odvaja meteorne vode v odvodni jarek,
– tehnološke odpadne vode je potrebno predhodno očistiti do take stopnje, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v javno kanalizacijo in nato v čistilno napravo Kasaze skladno s pogoji upravljalca,
– sanitarne vode bodo po predhodnem čiščenju speljane na čistilno napravo Kasaze,
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je izdelati projekte za izvedbo in pri tem upoštevati veljavne tehnične predpise ter ostale pogoje soglasjedajalca;
14. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– prestavitev obstoječega visokonapetostnega kabla in nizkonapetostnega omrežja na lokacijah predvidenih objektov,
– izgradnja dodatne transformatorske postaje 20/0,4 kV,
– izvedba nizkonapetostnega električnega kabelskega omrežja za napajanje predvidenih objektov,
– vsa dela in prestavitve je treba izvajati v soglasju in pod nadzorom upravljalca v skladu z ustrezno izdelano tehnično dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih predpisov, standardov in varnostnih ukrepov;
15. člen
Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega TK podzemnega omrežja in navezava na obstoječe TK omrežje,
– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezni elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca;
16. člen
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– prestavitev obstoječega plinskega rezervoarja na novo lokacijo ob servisni cesti,
– upoštevanje varovalnega pasu plinovoda P 232A (MRP Žalec – MRP Mlekarna, premer 100 mm, 6 bar), ki poteka ob severovzhodni meji ureditvenega območja; varovalni pas znaša 2 x 5,0 m, izvajanje morebitnih del in posegov je možno le pod posebnimi pogoji in nadzorstvom predstavnika upravljavca plinovoda,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je izdelati projekte za izvedbo, ki morajo upoštevati vse veljavne predpise in standarde ter pogoje upravljavca;
17. člen
Ogrevanje objektov:
– ureditev centralnega ogrevanja iz centralne kotlovnice, energetski vir je zemeljski plin;
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
18. člen
Detajlni ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v poročilu o vplivih na okolje, ki je obvezno po »Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katera je obvezna presoja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00). Poročilo o vplivih na okolje mora izdelati pooblaščena strokovna organizacija.
Hrup
– Območje ZN sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.
– Na zahodnem, jugovzhodnem in vzhodnem delu meji območje ZN na kmetijske površine, za katere velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.
– Obvezno je upoštevati načrtovane ureditve v urbanistično-arhitektonski zasnovi, ki predvideva na južnem in vzhodnem delu zasaditev zelenega tampona in ureditev drevoreda ob parkiriščih.
Zrak
– Načrtovane dejavnosti predvidoma ne bodo povzročale emisij v zrak. V kolikor je pričakovati takšen vpliv, je ravnati skladno s prvim odstavkom tega člena.
– Kot energetski vir je predviden zemeljski plin.
– Na jaških fekalne kanalizacije so predvideni smradotesni pokrovi.
Vode
– Upoštevati je že navedene pogoje za odvajanje sanitarnih, meteornih in tehnoloških odpadnih vod v 13. členu odloka.
Odpadki
– Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se odvažali na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97, 40/97).
– Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Požarna varnost
– Upoštevanje ureditev, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja požarnega varstva določa ZN: načrtovanje dostopov in dovozov na način, da je omogočen dovoz interventnih vozil in da so izpolnjeni pogoji za varen umik, zadostni odmiki med objekti, da je preprečeno širjenje požara in zagotovitev oskrbe za gašenje z vodo preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
19. člen
Za etapno izvajanje ZN veljajo naslednji pogoji:
– Izvajanje ZN lahko poteka v etapah v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja.
– Posamezna etapa ZN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolje, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo gradnje.
– Do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu z ZN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
20. člen
Investitor posameznih objektov je dolžan sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za kompletno komunalno urejanje območja je odgovoren investitor Mlekarna Celeia d.o.o..
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
ZN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0007/2002 02/02
Žalec, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost